Zapraszamy na darmowe szkolenie!

Temat szkolenia: Prawne  i praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego

Termin szkolenia: 30 marca 2020r.  /poniedziałek w godz. od 9.00 do 15.00/

Liczebność  grupy – maksymalnie 20 osób

Odbiorcy szkolenia : rodzice zastępczy niezawodowi i zawodowi, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka  z terenu woj. Podkarpackiego,

Cel szkolenia:  Szkolenie ma na celu przybliżenie uregulowań prawnych w oparciu o doświadczenia życiowe rodziców zastępczych, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko, w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania pod kątem prawnym, z którymi muszą się zmierzyć rodzice zastępczy, jak i pozytywne aspekty prawne z takim rodzicielstwem związane.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

Szczegółowe omówienie zapisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kontekście rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym:

1. Rodzina zastępcza – rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej, – wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze, – uprawnienia i obowiązki rodziny zastępczej, – czy kontakty dziecka z rodziną biologiczną są obowiązkiem.

2. Władza rodzicielska – co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje, – kto i kiedy może ingerować we władzę rodzicielską, – kto i kiedy może być opiekunem prawnym dziecka w rodzinie zastępczej.

3. Rodzina zastępcza, a adopcja dziecka; – co to jest przysposobienie czyli adopcja dziecka, – czy i kiedy rodzina zastępcza może adoptować dziecko, – różnice miedzy rodziną zastępczą, a adopcyjną.

4. Kwestie finansowe – świadczenia dla rodzin zastępczych, obligatoryjne, fakultatywne itp., – jakim rodzinom przysługuje wynagrodzenie, – alimenty od rodziny biologicznej na rzecz dziecka,

5. Rola i zadania organizatorów rodzinnych form pieczy zastępczej – zadania, formy wsparcia, plany pomocy, itp.

Osoby prowadzące: Magdalena Koczaj – Kizior  – psycholog/pedagog/opiekun zastępczy zawodowy

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia – Zawierzbie 36; 39  – 204 Żyraków

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe.  

Szkolenie zrealizowane jest w ramach projektu pt.: „PoMOC dla rodzin” i skierowane jest dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępcze z terenu woj. Podkarpackiego i jest to nasze ostatnie szkolenie z tego projektu.

Zapisy : tel.  509 181 369, mail: magdakoczaj@interia.pl zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc –  decyduje kolejność zgłoszeń wiec prosimy o pilna informację zwrotną – pierwszeństwo mają rodziny zrzeszone SND i wpisane w projekt PoMOC dla rodzin.