Bezpłatna „PoMOC dla rodzin” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu realizowanego od grudnia 2017 do marca 2020 roku zapraszamy osoby z terenu województwa Podkarpackiego:

 • pełniące funkcję opiekunów zastępczych niezawodowych i zawodowych (w tym zawodowe, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i specjalistyczne) oraz rodzinne domy dziecka,
 • rodziny zastępcze spokrewnione,
 • wychowanków przebywających w rodzinnych formach pieczy,
 • dzieci biologiczne opiekunów.

Przystąp do projektu pt.: „PoMOC dla rodzin” i  bezpłatnie skorzystaj z:

 1. poradnictwa specjalistycznego dla członków rodzinnych form pieczy zastępczej /opiekunów zastępczych, wychowanków tych rodzin i ich dzieci biologicznych/,
 2. specjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży pod kontem zaburzeń przywiązania RAD, pozabezpiecznych stylów przywiązania/, FAS/FASD wraz z oceną profilu neurorozwojowego, oceny rozwoju psychmotorycznego, emocjonalnego, społecznego, diagnozy inteligencji, osobowości oraz wstępne diagnozy innych występujących
  u dziecka trudności,
 3. usług specjalistycznych dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej prowadzone w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i RDD przez odpowiednich specjalistów /psychologów, pedagogów, logopedę/.
 1. zajęć rozwojowo-terapeutycznych dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej oraz dzieci biologicznych opiekunów, z podziałem na dwie grupy wiekowe 3 – 7 lat i 7 – 14 lat.
 2. zajęć socjoterapeutycznych dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci biologicznych opiekunów w wieku 12-18 lat. Zajęcia będą zawierać między innymi elementy TZA, zajęć profilaktycznych nt. współczesnych zagrożeń internetu, dopalaczy, alkoholu itp.
 1. grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych zawodowych i niezawodowych,
 2. szkoleń specjalistycznych dla opiekunów zastępczych.

 

Poradnictwo będzie  prowadzone przez ekspertów w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wieloletnich praktyków wysoko wykwalifikowanych, specjalizujących się w kluczowych problemach rodzicielstwa zastępczego takich jak problemy z przywiązaniem, traumą, FASD, kryzysami związanymi z pełnieniem funkcji opiekunów itp.

Poradnictwo będzie prowadzone w Rzeszowie i Zawierzbiu k. Dębicy.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt: tel. 509 181 369 lub 662 140 706 email: stowarzyszenienowydom@interia.pl

pobierz formularz rekrutacyjny: stowarzyszenie_nowy_dom_8_4_zalacznik_1_formularz_rekrutacyjny