Stowarzyszenie Nowy Dom informuje, o rozpoczęciu naboru do projektu pt.: „PoMOC dla rodzin”.

Na realizację w/w projektu otrzymaliśmy dotację z programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Nr i nazwa osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna, Nr i nazwa Działania: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Czas realizacji: grudzień 2017r.  – marzec 2020r.  Grupami docelowymi projektu są: rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z terenu woj. Podkarpackiego.

Opis szczegółowych działań, z których możecie Państwo nieodpłatnie korzystać

 1. Poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzinnych form pieczy zastępczej/opiekunów zastępcz-ych, wychowanków tych rodzin i ich dzieci biologicznych/ oraz rodziców biologicznych dzieci przeby-wających w pieczy zastępczej. Stawiamy przede wszystkim na jakość świadczonych usług i ich faktyczną przydatność dla opiekunów.  Poradnictwo będzie więc prowadzone przez ekspertów
  w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wieloletnich praktyków wysoko wykwalifikowanych, specjalizujących się w kluczowych problemach rodzicielstwa zastępczego, jak problemy
  z przywiązaniem, traumą, FASD, kryzysami związanymi z pełnieniem funkcji opiekunów, itp.
 2. Specjalistyczne diagnozy dzieci i młodzieży pod kontem zaburzeń przywiązania RAD, pozabezpiecznych stylów przywiązania/, FAS/FASD wraz z oceną profilu neurorozwojowego, oceny rozwoju psychmotorycznego, emocjonalnego, społecznego,diagnozy inteligencji, osobowości oraz wstę-pne diagnozy innych występujących u dziecka trudności.
 3. Usługi specjalistyczne dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej  prowadzone
  w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych
  i RDD przez odpowiednich specjalistów /psychologów, pedagogów, logopedę/. Z uwagi na częste sygnały rodzin na temat trudności z dojazdem na regularną terapie z dziećmi, czy badanie (oddalone miejsce zamieszkania, konieczność opieki nad innymi wychowankami w przypadku rodzin zawodowych wielodzietnych, czy pogotowi rodzinnych, niepełnosprawność wychowanków, czy też ich niechęć do wizyty u specjalisty i brak motywacji, np. u nastolatków, czas i organizacja takiego wyjazdu, itp) spotkania z wybranymi specjalistami będą odbywać się  na terenie domu rodziny zastępczej/RDD.
 4. Zajęcia rozwojowoterapeutyczne dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej oraz dzieci biologicznych opiekunów– Zajęcia rozwojowo-terapeutyczne z podziałem na dwie grupy wiekowe (3 – 7) i 7 – 14 raz w m-cu po 4 godziny.
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne
  dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci biologicznych opiekunów
  w wieku 12-18lat. Zajęcia będą zawierać między innymi elementy TZA, zajęć profilaktycznych nt. współczesnych zagrożeń internetu, dopalaczy, alkoholu itp.
 6. Grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych zawodowych i niezawodowych.
 7. Szkolenia specjalistyczne dla opiekunów zastępczych –szczegółowe informacje nt. tematyki szkoleń będą udzielane na bieżąco w trakcie trwania projektu.– do pobrania nabórdo projetuPoMOC dla rodzin

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie i skorzystaniem z w/w form wsparcia prosimy o niezwłoczny kontakt: tel. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nabórdo projetuPoMOC dla rodzin