Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia zaktualizowaną ofertę szkoleniową /i nie tylko/ na 2017r.

Kim jesteśmy?

Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…”

Nasze Stowarzyszenia działa od 2008r. Zrzesza głównie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Podkarpacia oraz specjalistów pasjonujących się tą formą opieki.
Z naszej oferty wsparcia skorzystało w ubiegłym roku ok. 250 osób /członków rodzinnych form pieczy/.

W rodzinach członkowskich stowarzyszenia, których obecnie jest 25 / w tym 11 rodzin zastępczych zawodowych/ przebywał łącznie 105 dzieci w wieku od 3 m-cy do 25 lat. 40 % tych dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności, 30 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym. Większość pozostaje w stałym leczeniu psychologiczno – pedagogiczno – psychiatrycznym. Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez środowisko, niezrozumieniem, odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – gdzie problemem jest alkohol, czego późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome/Płodowy Zespół Alkoholowy) FASD, problemy w sferze przywiązania i inne rozliczne zaburzenia neurorozwojowe i problemy emocjonalne. Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe i intelektualne. Opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji wychowawczych.

W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy wiele ekspertów i fachowców /trenerzy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, emerytowani i czynni nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, byli i czynni pracownicy PCPR, itp./. Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z innymi. Naszą niewątpliwą przewagą nad innymi szkoleniami jest fakt, iż jesteśmy praktykami w dziedzinie, w której szkolimy i problemy, których dotykami, dotyczą nas samych. Stale poszerzamy też swoją działalności doskonalimy formy oferowanego wsparcia. W listopadzie 2016r. w ramach Stowarzyszenia Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny /ulotki o oferowanej w ramach ośrodka pomocy – w załączeniu/.

Dla kogo?:

Oferta skierowana jest w do kandydatów na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne, czy rodziny pomocowe oraz do rodzin zastępczych, adopcyjnych już funkcjonujących czy wychowanków z tych rodzin, a także do osób zajmujących się zawodowo pracą z rodzinnymi formami pieczy zastępczej (psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzinnych, itp.)

Sposób prowadzenia trenerzy:

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy też na co dzień zajmują się pracą
z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w tych formach opieki /pedagodzy, psycholog/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy
z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie:

SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).

INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.

CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

Oferta na 2017 rok obejmuje tematy, które wydają nam się szczególnie ważne z punktu widzenia opiekunów zastępczych, adopcyjnych i dzieci, którymi się opiekują:

1. Więź a rozwój dziecka – 12 godzin dydaktycznych

Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.

Tematyka szkolenia:

 1. Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,

 2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.

 3. Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.

 4. Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,

 5. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.

 6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.

 7. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania – gdzie szukać wsparcia.

Cena 2800 zł brutto od grupy szkoleniowej obejmuje: – 2 dni szkolenia /lub jeden intensywny dzień szkoleniowy/

2. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy zastępczej pn. „Nowy Dom” – szkolenie trwa 60 godzin dydaktycznych i jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ

Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)

 • Spotkanie I – Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin dydaktycznych

  Spotkanie służące wzajemnemu poznaniu się uczestników szkolenia, ćwiczeniu komunikacji i współpracy w grupie w trakcie zajęć warsztatowych, ustalenie zasad i reguł obowiązujących w grupie. Poznanie siebie i własnych zasobów, poznanie własnych motywacji do bycia rodziną zastępczą. Druga część zajęć poświęcona jest przekazaniu informacji nt. prawnych regulacji w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, elementów prawa rodzinnego oraz zagadnieniom z zakresu praw dziecka, wiedzę nt. specyfiki pieczy zastępczej, jej celu i czasowego charakteru. Wiedze nt. specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka lub placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Informacje o zadaniach i kompetencjach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie w sprawach dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej, a także zasad finansowania rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

 • Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin

  Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń przywiązania, modyfikacji zachowań osób z zaburzeniami zachowania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka. Na zajęciach zostaną omówione też czynniki wpływające na opóźnienia rozwojowe i problemy z wykształceniem więzi, podstawy wiedzy i rozwoju fizjologicznym i zdrowiu człowieka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby.

 • Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin

  Warsztat poświecony wpływie różnego rodzaju strat na zachowanie i życie człowieka, sytuacji emocjonalnej dziecka tracącego swoją rodzinę, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece, określenie problemów powstałych w rodzinie pochodzenia, rozpoznawanie zaburzeń i możliwości pomocy, wiedzę i umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka oraz oceny sytuacji dziecka, wiedzy na temat podstawowych trudności na drodze przywiązania TPSD, ADHD, FAS, FAE, zaburzenia uczenia się, zaburzenia nastroju, zespół Aspergera, zaburzenia dwubiegunowe, autyzm.

 • Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin

  Omówione zostaną zagadnienia zawierające podstawową wiedzę nt. występowania przemocy w rodzinie i uzależnieniach oraz ich wpływie na dziecko i rodzinę, a także rozpoznawaniu objawów występowania u dziecka uzależnień, czy zagadnień z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami rozwojowymi, w tym dziecka z alkoholowym zespołem płodowym (FAS), sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dzieckiem.

 • 5. Spotkanie V – Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin

  Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w kontekście rozwoju dziecka i relacji opiekunów zastępczych z dzieckiem w pieczy; wskazówki do udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego. Druga część zawiera istotne kwestie dotyczące wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektora pow typu rodzinnego.

 • Spotkanie 6 – Praktyka – 10 godzin

  Część praktyczna szkolenia, polegająca na zapoznaniu się z doświadczeniami czynnego rodzica zastępczego zawodowego, który podzieli się swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia rodziny zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie, kształtowania umiejętności rozstania się z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki, organizowania „drużyny wsparcia” dla rodziny i jej członków. Omówione zostaną formy wsparcia z jakich mogą korzystać opiekunowie i gdzie szukać takiej pomocy. Uczestnicy sami będą mogli zadawać pytania na interesujące ich kwestie
  i porozmawiać z dziećmi umieszczonymi w rodzinach.

  Materiałem do pracy warsztatowej będą własne doświadczenia uczestników. Zakładamy, że uczestnicy szkolenia nauczą się pomagania dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi, wyrównywania deficytów i opóźnień rozwojowych oraz lepszego radzenia sobie z problemami i kryzysami pojawiającymi się w ich rodzinach. Mamy też nadzieję, że lepiej zrozumieją powierzone dzieci oraz ich rodziców naturalnych. Nauczą się poszukiwać i korzystać z pomocy innych rodzin zastępczych i profesjonalistów.

Cena szkolenia: 4500 zł – od grupy do 15 osób (cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, praktyk, wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych) + do ceny należy doliczyć koszty dojazdu i noclegów prowadzącego w zależności od miejsca zamówienia szkolenia.

W związku z tym, iż obecnie szkolenia dla kandydatów nieodpłatnie realizuje Ośrodek Adopcyjny, proponujemy na bazie naszego programu szkoleniowego zaakceptowanego przez MPiPS,

2a. Opracowanie i prowadzenie indywidualnych programów szkoleniowych dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione /o których mowa w art. 44 ust. 5 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ – na bazie elementów naszego programu Nowy Dom zaakceptowanego przez MPiPS.

Czas szkolenia to min. 6 – 9 godzin koszt: 450 zł /od rodziny/

3. Tożsamość dziecka 10 godzin dydaktycznych

Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego (dziecka) potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w kontekście rozwoju dziecka i relacji opiekunów zastępczych z dzieckiem w pieczy; wskazówki do udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego.

Umiejętne i sensowne kontakty dziecka w pieczy z rodziną biologiczną to niezmiernie ważny a jednocześnie najtrudniejszy z punktu widzenia opiekunów zastępczych aspekt rodzicielstwa zastępczego.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Rola rodziny wychowaniu dziecka.

 2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.

 3. Wzmacnianie więzi z rodziną naturalną.

 4. Dlaczego należy wzmacniać więzi rodzinne.

 5. Spotkania z członkami rodziny naturalnej.

 6. Podział praw i obowiązków w opiece nad dzieckiem, pomiędzy opiekunami zastępczymi a rodzicami biologicznymi.

 7. Wątpliwości i zastrzeżenia opiekunów, dotyczące kontaktów z rodzicami.

 8. Inne poza spotkaniami formy podtrzymywania więzi rodzinnych.

* program szkolenia i omawiane tematy zostaną odpowiednio dostosowane do potrzeb i specyfiki rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz rodzin spokrewnionych, gdzie role kontakty i więzi z rodziną biologiczną są zupełnie innymi tematami.

Cena: 2200 zł brutto od grupy szkoleniowej (od 6 do 15 osób)

4. WYCHOWANIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ – Warsztat umiejętności wychowawczych dla opiekunów zastępczych – 12 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-20 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są źródła i znaczenie komunikatów wypowiadanych przez dzieci.

 • W jaki sposób analizować potrzeby dzieci na podstawie ich wypowiedzi.

 • Jak rozmawiać odnosząc się do emocji dziecka i przyczyn zachowania.

 • Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych.

 • Jak rozmawiać, aby wzmacniać więzi oraz poczucie wartości dziecka.

 • Jak ważne jest zapewnienie dziecku wspierającego i pełnego akceptacji środowiska.

 • Jak ważne dla dziecka jest bezwarunkowe, pozytywne wsparcie. Jaki jest związek między zaspokajaniem potrzeb a zachowaniem.

 • Jakie są cele pozytywnej dyscypliny.

 • Jakie są dostosowane do wieku dziecka, efektywne i nie oparte na przemocy techniki dyscyplinowania.

 • W jaki sposób posługiwać się pozytywną dyscypliną wobec dzieci, które przeżyły zaniedbania i odrzucenie.

Proponowane 2 – dniowe szkolenie kosztuje 2700 zł brutto /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

5. Mocna rodzina – skuteczna pomoc – 16 godzin dydaktycznych

Oferta skierowana jest do rodziców zastępczych, którzy w życiu codziennym stają przed wyzwaniami związanymi z przeszłością dzieci odrzuconych i osieroconych. Niewłaściwe prowadzenie dziecka od straty matki (odrzucenia) poprzez agresję, żal (też depresję) do akceptacji (pogodzenia się) z sytuacją, w której się dziecko znalazło, zamyka dziecku przyjętemu możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym. Stąd hasło warsztatów „Mocna rodzina – skuteczna pomoc”, które jest myślą przewodnią dwudniowych warsztatów organizowanych przede wszystkim dla rodzin będących w kryzysie. Im bardziej wzrasta rodzina, tym bardziej jest w stanie pomóc dziecku odrzuconemu.

Zagadnienia proponowane do poruszenia:

 • Zrozumieć dziecko – zaznajomienie z potrzebami w różnych okresach rozwojowych i rolą rodzica/opiekuna/dorosłego względem dziecka. Porównanie funkcjonowania dziecka w wybranych środowiskach wychowawczych (rodzina funkcjonalna, rodzina dysfunkcyjna, placówka opiekuńczo- wychowawcza)

 • Kogo przyjęliśmy? – rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte.

 • Wpływ wczesnodziecięcych doświadczeń rodziców zastępczych/adopcyjnych na wychowywanie dzieci po doświadczeniu odrzucenia.

 • Zagrożenia rozpadu rodziny zastępczej – główne przyczyny rozpadu rodzin zastępczych, bezpośrednie skutki, które mogą doprowadzić do rozwiązania rodziny zastępczej, zapobieganie przyczynom rozpadu rodziny zastępczej

Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 2800zł od grupy liczącej do 12-osób

6. „Nie chce – czy nie może?” – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej – 12 godzin

Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-18 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się :

 • Kogo przyjęliśmy? rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte

 • Straty i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w opiece.

 • Jakie są najczęstsze zaburzenia u dzieci umieszczanych w pieczy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w pieczy /zaburzenia w sferze przywiązania, RAD, FAS/FASD, zaburzenia emocjonalne, itp./

 • Funkcjonowanie społeczne dzieci z młodzieży z FASD, dzieci z FASD w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

Cena 2700 brutto /od grupy liczącej do 15 osób/

7. „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka” – 8 godzin

Warsztat szkoleniowy przeznaczony w szczególności dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin pełniących od wielu lat swoją funkcję. Zawiera istotne kwestie dotyczące wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektora pow typu rodzinnego. Omówimy czym jest wypalenie zawodowe w kontekście rodzinnych form pieczy zastępczej. jakie są jego: przyczyny, symptomy objawów i skutki. Zapobieganie i radzenie sobie z syndromem wypalenia zawodowego w kontekście pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.

Czynni opiekunowie w trakcie zajęć praktycznych, podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia rodziny zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie, kształtowania umiejętności rozstania się z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki, organizowania „drużyny wsparcia” dla rodziny i jej członków. Omówione zostaną formy wsparcia z jakich mogą korzystać opiekunowie i gdzie szukać takiej pomocy. Uczestnicy sami będą mogli zadawać pytania na interesujące ich kwestie.

 1. Określenie skali satysfakcji własnej uczestników z bycia opiekunem zastępczym, pod kontem której będzie prowadzone szkolenie – nauka bilansu położenia, w jakim znajduje się rodzina każdego z uczestników pod kontem zysków i strat z rodzicielstwa zastępczego;

 2. Wychwytywanie sygnałów ostrzegawczych wypalenia opiekunów zastępczych – jak im przeciwdziałać.

 3. Budowanie w rodzinie własnego systemu samopomocy /strategie radzenia sobie z kryzysami i wypaleniem w opiece zastępczej jako klucz do wzmacniania satysfakcji z bycia opiekunem zastępczym/

 4. Szukanie „drużyny wsparcia” /rola grup wsparcia dla opiekunów, szkoleń podnoszących ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, rozwoju osobistego, wsparcie oferowane przez PCPR/ORPZ, wsparcie organizacji pozarządowych, waga dzielenia się problemami w odpowiednim czasie i szukanie pomocy, itp./.

Koszt: 1600 zł brutto /grupa do 15 osób/

8. „Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego”

Szkolenie ma na celu przybliżenie uregulowań prawnych w oparciu o doświadczenia życiowe rodziców zastępczych, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko, w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania pod kątem prawnym, z którymi muszą się zmierzyć rodzice zastępczy, jak i pozytywne aspekty prawne z takim rodzicielstwem związane. Program obejmuje następujące zagadnienia: 1. Rodzina zastępcza – rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej, – wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze, – uprawnienia i obowiązki rodziny zastępczej, – czy kontakty dziecka z rodziną biologiczną są obowiązkiem. 2. Władza rodzicielska – co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje, – kto i kiedy może ingerować we władzę rodzicielską, – kto i kiedy może być opiekunem prawnym dziecka w rodzinie zastępczej. 3. Rodzina zastępcza, a adopcja dziecka; – co to jest przysposobienie czyli adopcja dziecka, – czy i kiedy rodzina zastępcza może adoptować dziecko, – różnice miedzy rodziną zastępczą, a adopcyjną. 4. Kwestie finansowe – świadczenia dla rodzin zastępczych, – jakim rodzinom przysługuje wynagrodzenie, – alimenty od rodziny biologicznej na rzecz dziecka,

Szkolenie adresowane jest do osób pełniących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze, pedagogów, osób zatrudnionych w PCPR, ROPS, MOPS, MOPR, OPS i innych instytucjach, którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami zastępczymi, jak również studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą.

Czas – 8 godz.

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Cena: 1600 zł /brutto/ – grupa do 20 osób

9. „Szkoła dla rodzin zastępczych” – cykl warsztatów dla opiekunów – może być realizowany w formie grupy wsparcia dla opiekunów

Czas: 30 godzin /program obejmuje ok. 10 spotkań po 3 godziny lub sześć 5 – godzinnych spotkań/

ZAKRES TEMATYCZNY:

rozwiązywanie problemów emocjonalnych dziecka w opiece cel: zrozumienie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece, zrozumienia funkcji niepożądanych zachowań dzieci niedostosowanych społecznie, zapoznanie z zasadami formułowania diagnozy problemowej dziecka, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w opiece, przedstawienia zasad formułowania i realizacji indywidualnych programów korekcyjnych dla dzieci,

analiza relacji z rodziną naturalną cel: zrozumienie przez rodziców zastępczych sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka, redukcja obaw i uprzedzeń rodziny zastępczej wobec rodziny naturalnej dziecka, rozumienie potrzeb emocjonalnych dziecka związanych z jego rodziną, rozwiązanie problemów i konfliktów emocjonalnych dziecka związanych z rozstaniem z jego rodziną, zapewnienie dziecku kontaktu ze swoją rodziną, zapewnienie dziecku możliwości powrotu do domu rodzinnego

rozwiązywania kryzysów i przygotowania do korzystania z fachowej pomocy. Cel: Lepsze rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających, Poznanie metod interwencji kryzysowej i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, Orientacja w możliwościach korzystania z fachowej pomocy w sytuacjach kryzysowych, Poznanie zakresów i zasad działalności podstawowych służb społecznych, Zapoznanie z podstawami prawnej ochrony dziecka i rodziny, Omówienie i podsumowanie efektów całego szkolenia.

przygotowania do usamodzielnienia cel: analiza warunków, cech i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się dorastającego, zwiększenie znajomości metod treningu umiejętności społecznych i zadaniowych, określenie specyficznych problemów i deficytów dzieci objętych opieką zastępczą w usamodzielnieniu, analiza specyficznych trudności dzieci z marginesu społecznego w założeniu i utrzymaniu rodziny, zwiększenie umiejętności formułowania diagnozy społecznej dorastającego, nabycie umiejętności konstruowania indywidualnego planu usamodzielnienia, zainteresowanie rodzin zastępczych możliwościami dziecka w zakresie pracy nad sobą (samorozwoju), itp.

Koszt całego cyklu to: 3000 zł brutto /grupa do 15 osób/

10. Szkolenie dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych „Start w dorosłość”:

Planowany zakres tematyczny:

Blok I

1. Choroba alkoholowa 2. Współuzależnienie 3. Rodzina alkoholowa – rodzina alkoholowa rodziną dysfunkcyjną,

– destrukcja ról rodzicielskich, -dziecko w rodzinie alkoholowej (role dzieci), – DDA (dorosłe dzieci alkoholików) 4. Przemoc w rodzinie alkoholowej

Blok II

1. Praca nad rozwojem osobistym 2. Rozpoznawanie uczuć 3. Komunikowanie się z drugim człowiekiem – jak porozumiewać się z innymi 4. Jak sobie radzić z własnym lękiem, złością, rozczarowaniem 5. Asertywność 6. Zagadnienia prawne regulujące system opieki nad dzieckiem, współpraca z instytucjami wspierającymi usamodzielnionych wychowanków. Proces usamodzielnienia pełnoletnich osób opuszczających rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej.

Koszt jednego 10 godzinnego bloku szkoleniowego to: 1300 zł brutto o d grupy do 15 osób /koszt całego 20 godzinnego programu edukacyjno – szkoleniowego to 2600 zł brutto/.

Szkolenia dla profesjonalistów:

Prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych:

pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie,ośrodków pomocy społecznej i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz opiekunów zastępczych i rodziców wychowujących dzieci z FAS.

Przykładowe tematy prowadzonych szkoleń:

 • Wychowawca/opiekun w kontakcie z dzieckiem z FAS/FASD” – zajęcia warsztatowe dla opiekunów zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (6 godz.)

 • Rola pracownika pomocy społecznej we wspieraniu rodzinnych form opieki zastępczej w prawidłowej opiece nad dzieckiem z grupy ryzyka FASD” – szkolenie warsztatowe dla pracowników pomocy społecznej (16 godz.)

 • Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym w szkole i w domu” – szkolenie warsztatowe dla kadry pedagogicznej szkół (4 godz.).

 • FAS w pigułce” – szkolenie dla pedagogów szkolnych (12 godz.)

 • Dziękuję! Nie piję za jego zdrowie” – zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet (2 godz.)„Portret dziecka z FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.)

 • Podstawy wiedzy o FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.) 

 • Zrozumieć dziecko z RAD – (Reactive Attachment Disorder- Zespół Zaburzenia Więzi” – 12 godzin

  Przykładowy program dla specjalistów:

 • Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) – dyskusja pojęć (typ hamowany RAD i niehamowany DAD),

  • trudności koncepcyjne i diagnostyczne,

  • diagnostyka różnicowa w tym zespół:

   • Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju,

   • FAS,

   • ADHD,

   • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,

   • PTSD,

   • dziecko krzywdzone w późniejszych fazach rozwojowych,

   • dziecko lękowo-depresyjne itp.

 • Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne.

 • Przywiązanie – znaczenie Wewnętrznych Modeli Operacyjnych

  • przywiązanie zdezorganizowane,

  • wpływ na regulację emocjonalną.

 • Krzywdzenie (maltretowanie) małego dziecka:

  • utrata opiekuna versus częściowa jego nieobecność,

  • jak rozpoznać rodzinę krzywdzącą dziecko?,

  • następstwa krzywdzenia (oprócz RAD).

 • Obecność zaburzonych wzorców przywiązania w innych zespołach psychopatologicznych u dzieci:

  • zaburzenie selektywności przywiązania,

  • zespół lęku separacyjnego.

 • RAD a zdolność do metalizowania.

 • Funkcjonowanie społeczne dzieci z RAD.

 • RAD a zachowania agresywne u dzieci i młodzieży.

 • Trudności diagnostyczne u starszych dzieci i adolescentów

  • błędy w diagnozie. RAD a dzieci „psychopatyczne”.

 • Rokowania dotyczące dzieci z RAD:

  • RAD a zaburzenia psychiczne młodzieży i dorosłych,

  • Czy dzieci z RAD będą miały zespół borderline?

 • Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania?

  • dzieci z RAD w rodzinach adopcyjnych,

  • skuteczne metody terapeutyczne.

 • Zagadnienia prawne i etyczne:

  • problematyka rozwiązań instytucjonalnych,

  • kiedy dziecko powinno być pod opieką instytucji opiekuńczych,

  • występowanie o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 • Praca własna – superwizja grupowa.

Koszt: 2700 zł /od grupy szkoleniowej/

Opieka nad dzieckiem osieroconym – szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej , rodzin zawodowych, asystentów rodzinnych

– specyfika dzieci umieszczanych w rodzinnych formach opieki zastępczej

– diagnostyka podstawowych zaburzeń dziecka osieroconego /dziecko z doświadczeniami kompleksowej traumy, FAS, zaburzenia więzi, elementy teorii przywiązania, dzieci z zaburzeniami zachowania, niepełnosprawne, zaburzenia rozwoju, dzieci pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym)

– Znaczenie więzi w rozwoju dziecka

-Strata

– Poczucie wartości a wzmacnianie więzi rodzinnych

– osoby prowadzące rodzinne formy opieki. obciążenia i zasoby

 • adaptacja dziecka w nowej rodzinie

Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – ustawa a życie

– niezbędnik koordynatora – kluczowe zagadnienia prawne z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej;

 • cechy i kompetencje koordynatora kluczowe do skutecznej pracy z rodziną.

 • Budowanie planów pomocy dziecka i rodzinie w pieczy zastępczej /rodzina, koordydnator, asystent/

Czas 16 godzin koszt: 3000 zł /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

10. Szkolenie „Na miarę potrzeb”

Istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez instytucje zamawiające!

Ceny szkoleń mogą ulegać negocjacjom!

11. Szkolenia i warsztaty wyjazdowe – posiadamy bogate doświadczenie w organizacji warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w formie wypoczynku wakacyjnego lub feryjnego – na zlecenia możemy zorganizować taki wyjazd i/lub warsztaty wyjazdowe dla dorosłych /młodzież usamodzielniana czy opiekunowie zastępczy/.

Forma i miejsce szkoleń:

 • szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego;

 • szkolenia w lokalu stowarzyszenia /na terenie Dębicy/ – do 10 osób,

 • szkolenia zlecone w formie wyjazdowej dla uczestników – wg wybranego miejsca,

 • wykładowcy i trenerzy do zapewniają dojazd we własnym zakresie i materiały szkoleniowe dla uczestników

Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Z wyrazami szacunku:

Magdalena Koczaj – Kizior

Prezes Stowarzyszenia