Rozpoczynamy nabór na szkolenie stacjonarne w Dębicy pn.


„Więź a rozwój dziecka”– 10 godzin dydaktycznych


Podaję dwa alternatywne terminy:
1) termin w dniu 22.04.2017r. /sobota w godzinach 9 – 17/
2) termin 13.05.2017r. /sobota/

Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka. Zachęcamy do uczestnictwa głównie rodziny zastępcze i adopcyjne.

Tematyka szkolenia:
1. Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,
2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
3. Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.
4. Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,
5. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.
6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.
7. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania – gdzie szukać wsparcia.

Dla kogo?:

Oferta skierowana jest w do kandydatów na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne, czy rodziny pomocowe oraz do rodzin zastępczych, adopcyjnych już funkcjonujących czy wychowanków z tych rodzin, a także do osób zajmujących się zawodowo pracą z rodzinnymi formami pieczy zastępczej (psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzinnych, itp.)

Sposób prowadzenia trenerzy:

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy też na co dzień zajmują się pracą  z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w tych formach opieki /pedagodzy, psycholog/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie:

SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).

INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.

CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

Prowadzący: rodzic zastępczy zawodowy aktualnie dla 4 dzieci, pedagog, w trakcie studiów psychologicznych /IV rok/, interwent kryzysowy, kurator rodzinny społeczny, ukończone Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych w TPP w Warszawie, 13 lat stażu pracy z rodzinami zastępczymi w PCPR w Dębicy, aktualnie pracuje w Stowarzyszeniu Nowy Dom i powołanym w jego ramach Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodzin; autor wielu programów, projektów, szkoleń dla rodzin zastępczych.

Cena ok 300 zł/ brutto od osoby /w  cenie kawa, herbata, napoje zimne, ciastka i obiad oraz  zaświadczenia i materiały szkoleniowe dla uczestników/.
Zgłoszenia tel. 509 181 369 lub mailowo: magdakoczaj@interia.pl