Za nami dwa owone szkolenei one – line z zakresu Tworzenia Planów pomocy dzieciom w pieczy. Dziekujemy uczestnikom za aktywne i liczne uczestnictwo!!!

Szkolenia odbyły się dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach realizowanego przez nas projektu „DOBRY START = BEZPIECZNE LĄDOWANIE”

Odbiorcy szkolenia: opiekunowie zastępczy, wychowawcy placówek, koordynatorzy, asystenci rodzinni, pracownicy Ośrodków adopcyjnych, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni z terenu Podkarpacia.

Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji członków zespołu rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie tworzenia planów pomocy dziecku w pieczy.

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

  1. Określenie celu Planu Pomocy Dziecku i Rodziny – plan pomocy jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do uzyskania konkretnego celu; podstawy prawne i wytyczne ustawowe dot. tworzenia planów pomocy dziecku i rodzinie; Synchronizowanie celów i zadań planów pomocy dziecku z planem pracy z rodziną. Role, uprawnienia i obowiązki poszczególnych członków zespołu rodzinnej pieczy zastępczej – podział zadań;
  2. Planowanie pomocy w koncepcji teorii przywiązania i uwzględnienia szczególnych potrzeb dzieci w pieczy zastępczej – kluczowe terminy, pojęcia i zagadnienia związane z teorią przywiązania i pracy z dziećmi w oparciu o więź; Diagnoza  potrzeb dziecka i rodziny w kontekście więzi; ocena sytuacji dziecka w pieczy i ocena rodziny;
  3. Rozwój własny warunkiem pomocy w rozwoju innychWierzymy, że warunkiem rzetelnej realizacji Planu  Pomocy  jest praca nad własnym rozwojem wszystkich osób, które współuczestniczą  w jego opracowaniu.
  4. Konieczność współpracy w tworzeniu Planów Pomocy Dziecku i Rodzinie  –  kluczem skuteczności Planów Pomocy  jest współpraca.
  5. Warsztaty praktyczne –spróbujemy wprowadzić teorię w praktykę, ćwicząc w grupie tworzenie planów pracy i współdziałanie. Wykonanie analiz przypadków – ćwiczenia warsztatowe – w kontekście podejścia skupionego na rozwiązaniach.

Osoba prowadząca:  Magdalena Koczaj – Kizior – psycholog, pedagog, rodzic zastępczy zawodowy specjalistyczny – 14 lat; 13 lat pracy w PCPR, SR, OIK; 12 lat pracy w SND; łącznie 19 lat doświadczeń w systemie pomocy społecznej i pieczy zastępczej.