Stowarzyszenie Nowy Dom działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia aktualną ofertę szkoleniową  na 2020 rok dla:

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną  oraz wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych

 1. Plany pomocy dziecku w pieczy – opracowanie i realizacja.

Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie tworzenia planów pomocy dziecku

Cele szczegółowe:

 • Wprowadzenie i ćwiczenie narzędzi planu pomocy dziecku – zgodnych z wymogami przepisów ustawy i rozporządzeń.
 • Przeprowadzenie analiz przypadków w celu praktycznego ćwiczenia narzędzi planu pomocy dziecku
 • Zwiększenie praktycznej wiedzy na temat ujmowania w planie pomocy dziecku niektórych złożonych kategorii potrzeb, takich jak potrzeby emocjonalne oraz umiejętność radzenia sobie ze stratą.
 • Wzmocnienie kompetencji na temat synchronizowania celów i zadań planów pomocy dziecku z planem pracy z rodziną.

Elementy szkolenia:

 • Wprowadzenie narzędzi planu pomocy dziecku w oparciu o przykłady przypadków – warsztat
 • Wykonanie analiz przypadków – ćwiczenia warsztatowe – w kontekście podejścia skupionego na rozwiązaniach.
 • Wykorzystanie planu pomocy dziecku do tworzenia skoordynowanego planu pracy koordynatora, rodziny zastępczej i asystenta rodziny
 • Zadania i funkcje koordynatora rodzinnej pieczy w tworzeniu planu
 • Metody pracy z rodziną zastępczą
 • Motywacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a działania koordynatora
 • Kluczowe dysfunkcje i zaburzenia dzieci w pieczy ora diagnoza potrzeb rozwojowych

Proponowane szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową mająca na celu jak największe zaangażowanie uczestników do udziału w szkoleniu. W trakcie zajęć wykorzystywane są takie techniki, jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry ról, dyskusje, prezentacje multimedialne, burze mózgów, analizy przypadków.

Cena szkolenia 2400 zł grupa min 5 max 20 osób – czas 20 godzin dydaktycznych

2. Jak  postępować  z dziećmi   z   zaburzeniem  przywiązania  w rodzinach adopcyjnych 
i zastępczych. (Praca z dziećmi w oparciu o więź)  – szkolenie dla profesjonalistów
/rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne i specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, terapeuci, którzy pracują z dziećmi odrzuconymi,
z zaburzoną więzią/ – 20 godzin dydaktycznych

Cel szkolenia :
Celem szkolenia jest  zdobycie przez uczestników  wiedzy na temat znaczenia więzi między dzieckiem a osobą dorosłą i jej  wpływu na jakość  i sposób jego  funkcjonowania. Ponadto uczestnicy  wzbogacą swoją wiedzę  jak  zaburzenie przywiązania  wpływa na  funkcjonowanie dziecka. Uczestnicy również w praktyczny sposób będą mogli  zapoznać się ze sposobami postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią, które często czuje się nierozumiane i odrzucane przez dorosłych. Ponadto uczestnicy dowiedzą  się w jaki sposób można  budować  więź z dziećmi , które trafiają do rodzin adopcyjnych często po traumatycznych przeżyciach, które nie miały możliwości  nawiązania więzi  z żadną osobą dorosła.

Program szkolenia:

 1. Blok I ( 10 godzin)
 2. Co to jest  przywiązanie ?
 3. W jaki sposób  kształtuje się przywiązanie dziecka do osoby dorosłej?
 4. Rodzaje przywiązania i ich charakterystyka:  przywiązanie bezpieczne i poza bezpieczne (unikające, ambiwalentne, zdezorganizowane).
 5. W jakich warunkach i sytuacjach  dziecko  może nie przywiązać się  do osoby dorosłej?
  (przeżycia traumatyczne dziecka a budowanie przywiązania). Charakterystyka wybranych  dysfunkcyjnych  środowisk, w którym dziecko przebywało. (placówki, rodzina dysfunkcyjna).
 6. Czy jest możliwe przywiązanie dziecka do osoby dorosłej po 3 roku życia?
 7. Czy dziecka może przywiązać się tylko do swojej biologicznej matki?
 8. Czy dziecko przebywające  w placówce może  przywiązać się do wybranej osoby w niej pracującej?
 9. Jakie znaczenie dla przyszłości dziecka ma rodzaj przywiązania do wybranej  osoby bądź jego brak?
 10. Reaktywne zaburzenie przywiązania ( RAD) – definicja, przyczyny.
 11. Charakterystyka  dziecka z zaburzonym przywiązaniem – jego problemy i potrzeby. Przedstawienie funkcjonowania   takich dzieci  w oparciu o własną  praktykę rodzica zastępczego.
 12. Dziecko z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych. W jaki sposób wpływa  ono na funkcjonowanie dziecka w różnych sferach.
 13. Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej i jego charakterystyka.
 14. Przeżywanie straty dziecka odrzuconego –  jak opiekunowie mogą im pomóc?
 15. Czym jest rodzicielstwo zastępcze i jakie zadanie w stosunku do dziecka mają  opiekunowie zastępczy?
 16. Różnice między rodzicielstwem zastępczym a rodzinami adopcyjnymi a budowanie więzi z dzieckiem.
 17. Zaburzenie więzi u dziecka lub jej  brak jako przyczyna rozpadu rodzin zastępczych ( częściej) oraz rodzin adopcyjnych.
 18. Blok II  – 10 godzin
 19. Różnice między psychoterapią  więzi   a  psychoterapią  opartej na więzi. 
 20. Jak budować  więź z dziećmi przyjętymi/przysposobionymi?  Skuteczne budowanie więzi.
 21. Budowanie więzi z dzieckiem, które jest przywiązane do innej osoby dorosłej (matka biologiczna, ojciec biologiczny, jeden z opiekunów zastępczych).
 22. Relacje  opiekunów  zastępczych z  rodziną  biologiczną  dziecka przyjętego.
 23. Relacje dziecka przyjętego z własną rodziną  biologiczną – jaki ma to wpływ na  budowanie jego przywiązania z opiekunami zastępczymi.
 24.  Czy dzieci przysposobione powinny znać swoją  przeszłość? Wpływ braku wiedzy o swojej przeszłości  na  budowanie więzi oraz  na sposób funkcjonowania dziecka w rodzinie. Omówienie jednego  z przypadków z własnej praktyki.
 25. Główne problemy pojawiające się  w czasie budowania więzi między dzieckiem a wybraną  osobą dorosłą.
 26. Sposób postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią.
 27. Główne  dylematy opiekunów zastępczych/rodziców adopcyjnych –  postępowanie  z dzieckiem, które  nie przywiązało się do żadnej osoby dorosłej.
 28. Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią –  praktyczne ćwiczenia

Forma zajęć:  krótkie miniwykłady, metody warsztatowe. Prowadzący będzie korzystał z bogatej praktyki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią, które przebywają w rodzinach zastępczych  i adopcyjnych, z własnej praktyki specjalisty pracującego 19 lat w tym obszarze i czynnego rodzica zastępczego dla pięciorga dzieci.

Cena 2400 zł brutto od grupy szkoleniowej do 20 osób

3. Prawne i praktyczne aspekty usamodzielniania wychowanków z rodzinnych form pieczy

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

 1. Kluczowe potrzeby i problemy dorastających wychowanków z instytucjonalnych form pieczy
 2. Przedstawienie modelu usamodzielnienia Start w dorosłość  opracowanego przez Stowarzyszenie
 3. Prawne podstawy usamodzielniania wychowanków w  pieczy zastępczej (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 4. Obowiązki osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami
 5. Opracowywanie i realizowanie indywidualnego programu usamodzielnienia
 6. Prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy pracownika placówki  rodzinnej, socjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, itp.

Przykładowe kontrakty z wychowankami • Schemat diagnozy problemowej wychowanka
• Schemat programu usamodzielnienia wraz z procedurą analizy efektów • Rejestr dyspozycji i umiejętności dorastającego wychowanka.

Czas – 10 godzin dydaktycznych cena: 1600 zł

2.  Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS – 10 godz. dydaktycznych

 1. Funkcjonowanie dziecka z FAS w szkole, w grupie rówieśniczej, w środowisku rodzinnym;
 2. Umiejętności dzieci z FAS;
 3. Niewłaściwe zachowania – rozwiązywanie problemów;
 4. Praca z dzieckiem z FAS oraz jego  opiekunami – Strategie postępowania i pomagania dziecku z FAS;
 5. System wsparcia dla dziecka z FAS – formalny i nieformalny

Koszt:  2000 zł brutto  /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

4. „Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego”

Szkolenie ma na celu przybliżenie uregulowań prawnych w oparciu o doświadczenia życiowe rodziców zastępczych, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko, w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania pod kątem prawnym, z którymi muszą się zmierzyć rodzice zastępczy, jak i pozytywne aspekty prawne z takim rodzicielstwem związane. Program obejmuje następujące zagadnienia: 1. Rodzina zastępcza – rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej, – wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze, – uprawnienia i obowiązki rodziny zastępczej, – czy kontakty dziecka z rodziną biologiczną są obowiązkiem. 2. Władza rodzicielska – co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje, – kto i kiedy może ingerować we władzę rodzicielską, – kto i kiedy może być opiekunem prawnym dziecka w rodzinie zastępczej. 3. Rodzina zastępcza, a adopcja dziecka; – co to jest przysposobienie czyli adopcja dziecka, – czy i kiedy rodzina zastępcza może adoptować dziecko, – różnice miedzy rodziną zastępczą, a adopcyjną. 4. Kwestie finansowe – świadczenia dla rodzin zastępczych, – jakim rodzinom przysługuje wynagrodzenie, – alimenty od rodziny biologicznej na rzecz dziecka,

Szkolenie adresowane jest do osób pełniących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze, pedagogów, osób zatrudnionych w PCPR, ROPS, MOPS, MOPR, OPS i innych instytucjach, którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami zastępczymi, jak również studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą.

Czas – 10 godz. Dydaktycznych

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Cena: 1600 zł /brutto/ – grupa do 20 osób

Szkolenie „Na miarę potrzeb”

Istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez instytucje zamawiające!

Szkolenia i warsztaty wyjazdoweposiadamy bogate doświadczenie w organizacji warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży  z pieczy zastępczej w formie wypoczynku wakacyjnego lub feryjnego – na zlecenia możemy zorganizować  taki wyjazd i/lub warsztaty wyjazdowe dla dorosłych /kadra PCPR/POW/OPS, młodzież usamodzielniana czy opiekunowie zastępczy/

Ceny szkoleń mogą ulegać negocjacjom!

Forma i miejsce szkoleń:

 • szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego;
 • szkolenia w lokalu stowarzyszenia /na terenie powiatu dębickiego/ – do 15 osób,
 • szkolenia zlecone w formie wyjazdowej dla uczestników – wg wybranego miejsca,
 • wykładowcy i trenerzy zapewniają dojazd we własnym zakresie (do 80 km), materiały szkoleniowe i zaświadczenia dla uczestników

Prowadzący:

Magdalena Koczaj – Kizior – Prezes SND i Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny, pedagog, psycholog, trener, terapeuta, diagnosta (FAS/FASD, RAD), czynny rodzic zastępczy zawodowy dla 4 dzieci, terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, usamodzielnianymi wychowankami z tych form pieczy (PCPR, OIK, SND – 19 lat stażu pracy w tej tematyce), kurator sądowy rodzinny i nieletnich (14 lat), autor i trener szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, certyfikat Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych TPP w Warszawie.

Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Z wyrazami szacunku:

Magdalena Koczaj – Kizior

Prezes Stowarzyszenia