Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie informuje, że z dniem 1 sierpnia br. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „NAUKA ŁATWA SZTUKA” – wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej. Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2015. Wartość dotacji to ok. 140 tys. zł!!! Wkład własny naszej organizacji w w/w projekt to od. 15 tys. zł. Czas realizacji:  sierpień 2015r. –  30 wrzesień 2016r.

Grupą docelową projektu są dzieci i młodzież umieszczona w rodzinnych formach pieczy zastępczej, czy też już usamodzielniona, zamieszkała na terenie woj. podkarpackiego, ucząca się. Wiek uczestników:  7 – 25 lat. Adresatami projektu będą także sami opiekunowie zastępczy w/w grupy dzieci, którzy poprzez zadania realizowane w projekcie uzyskają wsparcie w sprawowaniu swojej funkcji, będące odpowiedzią na zgłaszane przez nich bezpośrednio potrzeby i problemy. Łączna planowana liczba osób objętych zadaniem to ok 100 osób.

    FIO_MPiPS_logo1Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie rodzin zastępczych w procesie ich wychowania. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację specjalistycznej pomocy korepetytorskiej dla uczestników, dwa warsztaty wyjazdowe z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych, przeciwdziałania przemocy i zastępowania agresji w formie obozów zimowego i letniego oraz edukację młodzieży usamodzielnianej w zakresie prawnych i praktycznych aspektów usamodzielnienia, radzenia sobie w życiu i samodecydowania
o swojej dalszej sytuacji życiowej. Profesjonalny program profilaktyczny pozwoli na zapewnienie równych szans rozwoju wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, jako grupy szczególnie narażonej na wykluczenie i marginalizację społeczną. Celem projektu jest także wzbogacenie wiedzy i umiejętności opiekunów zastępczych poprzez przygotowane dla nich w ramach projektu szkolenie specjalistyczne, a przez to poprawa zdolności naszej organizacji do mobilizowania zasobów, które będą wykorzystywane do zadań projektowych oraz dalszej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Parterami projektu są: Starostwo Powiatowe w Dębicy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

Aktualnie prowadzimy rekrutację ostatecznych uczestników chętnych do skorzystania z poniższych działań projektowych w 2015 roku:

 

  1. Indywidualne korepetycje w miejscu zamieszkania z matematyki  i/lub j. angielskiego  dla 60 wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w roku szkolnym 2015/2016 w wymiarze 4 godz. zegarowych w m-cu,
  2. Szkolenie dla członków i wolontariuszy naszego Stowarzyszenia  do prowadzenia treningu zastępowania agresji – 10 – 15 osób opiekunów zastępczych, 30 – 40 godz. szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie wrzesień – grudzień 2016r.,
  3. Szkolenie warsztatowe dla usamodzielnianych wychowanków „Start w dorosłość’’ -Szkolenie obejmować będzie zagadnienia z zakresu edukacji prawnej i praktycznej dotyczącej m.in. zasad usamodzielniania wychowanków z rodzin zastępczych oraz możliwości uzyskania wsparcia i pomocy, niwelując tym samym trudności związane z przygotowaniem młodych ludzi z pieczy zastępczej do usamodzielnienia się. Będzie to 20-godzinne szkolenie warsztatowe w formie stacjonarnej dla 15 – 20 uczestników w wieku 16 – 25 lat, przeprowadzone zostanie w ustalonym z uczestnikami terminie w okresie IX – XII.2015r.
  4. Grupa wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków w trakcie której młodzi ludzie będą mogli wykorzystać uzyskane na szkoleniu informacje, opracowywać własne programy usamodzielnienia, omawiać tematy, które są dla nich ważne, udzielać sobie nawzajem wsparcia, zapraszać na spotkania osoby, które są dla nich inspirujące
    i ważne, szukać rozwiązań swoich problemów. Jakość, forma i charakter tej grupy będzie zależeć od inwencji samych młodych ludzi, którzy będą o tym decydować. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu z wyłączeniem wakacji, ferii i świąt w okresie od 1 wrzenia 2015r. d 30 czerwca 2016r. Dodatkowo uczestnicy grupy wsparcia otrzymają pomoce dydaktyczne, karnety na basen i lodowisko oraz bilety do kina.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie i skorzystaniem z w/w darmowych form wsparcia  prosimy o niezwłoczny kontakt z koordynatorem projektu: Magdalena Koczaj – Kizior tel. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl. Rekrutacja prowadzona jest do dnia 5 września br.