W każdy piątek w godzinach 12.30 – 16.30 / miejsce: ul. Kościuszki 32 bud. 50/4 (parterowy różowy budynek obok boiska sportowego, jadąc od miasta skręcamy za Urzędem Miasta w Dębicy w prawo, obok kortów tenisowych w lewo i mamy budynek nr 50 po prawej stronie), zapraszamy rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne, wychowanków tych form pieczy,  zainteresowanych otrzymaniem wsparcia przez nasze Stowarzyszenie do zapoznania się z naszą ofertą wsparcia i skorzystania z niej.

Nowopowstałym jak i istniejącym rodzinom zastępczym i adopcyjnym pomagamy m.in. w:

 • problemach wychowawczych
 • problemach emocjonalnych
 • budowaniu więzi pomiędzy opiekunem a dziećmi
 • zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dzieci
 • kontaktach i pracy z rodzinami naturalnymi dzieci
 • problemach organizacyjnych i prawnych

Pomoc SND obejmuje, m.in.:

 • diagnozę problemów i analizę potrzeb
 • konsultacje wychowawcze
 • konsultacje indywidualne
 • wsparcie przy tworzeniu indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną
 • wsparcie przy tworzeniu indywidualnych programów usamodzielnienia
 • pomoc terapeutyczną
 • organizowanie i prowadzenie grup wsparcia
 • organizowanie i prowadzenie grup psychoedukacyjnych
 • koordynowanie pomocy specjalistycznej (prawnej, psychiatrycznej, specjalistycznej);
 • wyjazdy psychoedukacyjnych dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej
  w okresie ferii i wakacji
 • wsparcie wolontariuszy w zakresie organizacji czasu wolnego i pomocy w nauce dla dzieci
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych
 • organizację imprez okolicznościowych /Mikołajki, Dni Rodzicielstwa Zastępczego, wyjazdy i spotkania integracyjne dla dzieci i rodzin/
 • wsparcie rzeczowe i  żywnościowe.
 • zapewnienie osobom pełniącym funkcję rodzinnej pieczy zastępczej poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji opiekunów zastępczych już funkcjonujących

Zespół SND

Zespół SND  to: specjaliści ds. pracy z dzieckiem i rodziną,  pedagodzy, terapeuta, psycholog,  kurator sądowy rodzinny;  interwent kryzysowy, trenerzy programu Nowy Dom oraz wielu innych szkoleń autorskich. Posiadają oni wieloletnie doświadczenie, stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

W celu umówienia wizyty i nie kumulowania spotkań prośba o wcześniejszy kontakt  telefoniczny pod tel. 509 181 369