Z dumą i radością informujemy, iż z dniem 2 listopada 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia Nowy Dom powołał Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny.

 • W ramach Ośrodka: dokonujemy diagnozy i wydajemy opinię z zaleceniami,
 • na wniosek rodziców/opiekunów tworzymy indywidualne programy terapeutyczne,
 • dzieci, które pracują programem terapeutycznym są pod stałą opieką terapeuty,
 • prowadzimy konsultacje i poradnictwo dla rodziców dzieci z FAS/FASD by mogli lepiej rozumieć co dzieje się z ich dziećmi i wiedzieli jak je wspierać,
 • wspieramy rodziców/opiekunów w grupach wsparcia i grupach edukacyjno-wspierających,
 • prowadzimy szkolenia dla młodzieży i różnych grup zawodowych (pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników schronisk dla kobiet i rodzin).

DIAGNOZA w kierunku FASD:

Diagnostyką zaburzeń rozwojowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych,  u których w wywiadzie prenatalnym występuje alkohol.

– diagnostyka Kwestionariuszem Waszyngtońskim (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington zwalidowany w Ośrodku FASTRYGA w Lędzinach)

 • ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego

 • diagnostyka zaburzeń przywiązania /RAD/

 • różnicowanie w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domów dziecka;

Diagnoza FASD składa się z trzech etapów:

 1. Spotkanie z opiekunem w celu omówienia problemów sprawianych przez dziecko, wspólne wypełnienie wywiadu diagnostycznego, analiza dokumentów przedstawionych przez opiekuna dziecka.

 2. Przeprowadzenie badania dziecka Kwestionariuszem Waszyngtońskim oraz profilem neurorozwojowym, ewentualne inne badania diagnostyczne zgodnie z kompetencjami terapeuty oraz zgodnie ze wstępną diagnozą problemów dziecka skierowanie do innych poradni (np. na badanie genetyczne, neurologiczne itd.)

 3. Opracowanie opinii i ustalanie propozycji terapeutycznych dla dziecka i rodziny. Spotkanie z opiekunem i dzieckiem w celu omówienia wydanych dokumentów.

Koszt: 350 zł/negocjacja cen przy 2 lub więcej dzieci w rodzinie

koszt diagnozy w sferze przywiązania (RAD/DSED) – 300 zł 

 Domowe programy terapeutyczne

Jeśli opiekun wyrazi wolę pracy z dzieckiem wg domowego programu terapeutycznego dla dzieci z FAS/FASD, zaburzeniami przywiązania oraz dziećmi autystycznymi, wówczas  systematycznie zapraszany jest na spotkania z dzieckiem (co 4-8 tyg, w zależności od przypadku) w celu badania postępów jego rozwoju i weryfikacji domowego programu terapeutycznego (nowy zestaw ćwiczeń domowych).Umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych.

 Poszczególne etapy trwają w rożnych okresach czasowych i dostosowane są do indywidualnej sytuacji rodziny. Czas trwania danego etapu zależy od wielu czynników: wieku metrykalnego i rozwojowego dziecka,dotychczasowej dokumentacji dziecka i zebranych informacji o jego stanie zdrowia i rozwoju psychospołecznym. Terapia trwa 2-3 lata.

Diagnoza i terapia jest wykonywana w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia. Ceny są ustalane indywidualnie w zależności od sytuacji dziecka i rodziny.

 Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna:

 • dzieci do 4 roku życia (1-2 spotkania) 250

 • dzieci 5-7 roku życia (1-2 spotkania) 280 zł

 • dzieci starsze (1-2 spotkania) 280 zł

TERAPIA:

 • KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE:

 • 50 min –  80 zł

 • pedagogiczna: 60 zł (50 min.)

Neurolog dziecięcy – 120 zł

psychiatra dzieci, młodzieży dorosłych – 120 zł

Szkolenia FASD

Prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych:

pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz opiekunów zastępczych i rodziców wychowujących dzieci z FAS.

Przykładowe tematy prowadzonych szkoleń: Wychowawca/opiekun w kontakcie z dzieckiem z FAS/FASD” – zajęcia warsztatowe dla opiekunów zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (6 godz.)

 •  „Rola pracownika pomocy społecznej we wspieraniu rodzinnych form opieki zastępczej w prawidłowej opiece nad dzieckiem z grupy ryzyka FASD” – szkolenie warsztatowe dla pracowników pomocy społecznej (36 godz.)

 • Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym w szkole i w domu” – szkolenie warsztatowe dla kadry pedagogicznej szkół (3 godz.).

 • FAS w pigułce” – szkolenie dla pedagogów szkolnych (12 godz.)

 • Dziękuję! Nie piję za jego zdrowie” – zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet (2 godz.)„Portret dziecka z FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (2 godz.)

 •  „Podstawy wiedzy o FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (2 godz.)

 • Zrozumieć dziecko z RAD – (Reactive Attachment Disorder- Zespół Zaburzenia Więzi)”

Istnieje również możliwość dostosowania tematyki i zakresu szkolenia do poszczególnych grup odbiorców.

ZAPRASZAMY do korzystania z poszerzonej oferty

wizyty, konsultacje i zamówienia umawiane są telefonicznie tel. 509 181 369

/miejsce: Zawierzbie 36 39 – 204 Żyraków