Dębica, dn. 14.01.2013r. .

Do Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie zadań należących do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2013r.

Kim jesteśmy?

Nasze Stowarzyszenia działa od 2008r. Zrzesza obecnie 51 członków, a wśród nich 25 rodzin zastępczych w tym 7 rodzin zawodowych (dwie rodziny wielodzietne, cztery pogotowia rodzinne i jedna rodzina specjalistyczna) oraz jeden pracownik centrum pomocy rodzinie/OROZ z wieloletnim stażem. Po naszą opieką w 2011r. przebywało łącznie 38 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 24 lat. Dodatkowo współpracujemy też z innymi rodzinami zastępczymi z terenu województwa podkarpackiego oraz organizacjami i jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na rzecz rodzicielstwa zastępczego w Polsce (PCPR – y, Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego organizacje pozarządowe, itp.).

W naszych rodzinach wychowują dzieci niepełnosprawne – 30 % ma orzeczenie o niepełnosprawności, 10 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym, u części
z nich stwierdzono FAS. Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez środowisko, niezrozumieniem, odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – alkoholowych, gdzie późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome).

Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe
i intelektualne. Opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji wychowawczych. W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy wiele ekspertów i fachowców /trenerzy, pedagodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, emerytowani nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, itp./. Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z innymi.

Dla kogo:

Oferta skierowana jest w do kandydatów na rodziny zastępcze w tym zawodowe specjalistyczne i o charakterze pogotowia rodzinnego czy rodziny pomocowe. Rodzin zastępczych funkcjonujących, wychowanków z rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych oraz kadr pomocy społecznej, PCPR, Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych, itp.

Oferta na 2013 rok obejmuje:

 1. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze wg programu „Szkoła dla rodzin zastępczych”

Szkolenie obejmuje 40 godzin zegarowych i jest zatwierdzone decyzją MPS z dn. 15.07.2004r., znak: DPS-V-51122-5WB/04

Cena szkolenia: 2.400 zł (60 zł brutto za godzinę zegarową szkolenia)

 1. Szkolenia uzupełniające dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych specjalistycznych i o charakterze pogotowia rodzinnego wg programu „Szkoła dla rodzin zastępczych” (30 godzin zegarowych x 60 zł brutto) Program szkolenia zatwierdzony decyzją MPS z dn. 27.01.2005r., znak: DPS-VI-41122-8-WB/05

Cena szkolenia: 1.800 zł

 1. Szkolenie dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych
  i placówek opiekuńczo – wychowawczych „Start w dorosłość”:

Koszt: 1.200 zł brutto za 1 blok szkoleniowy po 10 godzin zegarowych

Planowany zakres tematyczny:

Blok I

 1. Choroba alkoholowa
 2. Współuzależnienie
 3. Rodzina alkoholowa

– rodzina alkoholowa rodziną dysfunkcyjną

– destrukcja ról rodzicielskich

-dziecko w rodzinie alkoholowej (role dzieci)

– dorosłe dzieci alkoholików

4. Przemoc w rodzinie alkoholowej

Blok II

 1. Praca nad rozwojem osobistym
 2. Rozpoznawanie uczuć
 3. Komunikowanie się z drugim człowiekiem – jak porozumiewać się z innymi
 4. Jak sobie radzić z własnym lękiem, złością, rozczarowaniem
 5. Asertywność
 6. Zdobywanie nowych umiejętności w zakresie: jak poruszać się w urzędzie, sądzie i innych instytucjach (nauka umiejętności pisania programów usamodzielnienia, wniosków o pomoc finansową, mieszkanie, CV., List motywacyjny, skalanie ofert pracy, pisanie pozwu o alimenty, ustalenie ojcostwa, kompletowanie niezbędnej dokumentacji, itp.); spotkanie z kuratorem sądowym, pracownikiem pcpr;
 1. Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego”

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Zasady ogólne nowej ustawy oraz rola preambuły,
 • Zadania gminy, powiatu i samorządu województwa w nowym systemie rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Zadania ogólne z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Rodzinna piecza zastępcza – rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka – nabór kandydatów i szkolenie, zawieranie umów o pełnienie funkcji pieczy zastępczej, zadania i obowiązki, rodziny pomocowej,
 • Powołanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz jego obowiązki i uprawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem oceny rodzinnej pieczy zastępczej oraz zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Inne nowe instytucje i ich obowiązek współpracy w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Zmiany w obowiązujących przepisach oraz przepisy przejściowe i końcowe.

Czas – ok. 8 godz. zegarowych

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Literatura: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /wraz ze zmianami i projektami zmian i aktów wykonawczych/

Cena: 1200 zł /brutto/

 1. Praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego”

Rola i zadania ORPZ

– praca z rodzina biologiczną – jako alternatywa pieczy zastępczej

– przygotowanie dziecka do umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej

– przygotowanie rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka

– praktyczne i skuteczne metody wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej przez instytucje do tego powołane;

– prawa i obowiązki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

– przykłady planów pracy z dzieckiem i rodziną

Opieka nad dzieckiem osieroconym

– Specyfika dzieci umieszczanych w rodzinnych formach opieki zastępczej

– diagnostyka podstawowych zaburzeń dziecka osieroconego /dziecko z doświadczeniami kompleksowej traumy, FAS, zaburzenia więzi, elementy teorii przywiązania, dzieci z zaburzeniami zachowania, niepełnosprawne, zaburzenia rozwoju, dzieci pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym/,

– Znaczenie więzi w rozwoju dziecka,

– Strata,

– Poczucie wartości a wzmacnianie więzi rodzinnych,

– Osoby prowadzące rodzinne formy opieki. Obciążenia i zasoby,

Metody: doświadczenia własne pracownika PCPR/OROZ, kuratora sądowego i opiekunów zastępczych w tym zawodowych specjalistycznych, miniwykład, praca warsztatowa, ćwiczenia, itp. itp. bazowanie na aktywności grupy i dostosowanie metod do potrzeb uczestników szkolenia,

Łącznie: 18 godz. szkolenia max ilość uczestników: 15 osób

Cena za godzinę szkolenia – 90 zł brutto /całość 1620 zł brutto/

Skierowane jest do osób pracujących bądź rozpoczynających pracę
z rodzinami zastępczymi, w szczególności koordynatorów pieczy zastępczej oraz rodziców zastępczych w tym zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka

 1. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Program obejmuje ok. 10 spotkań po 3 godziny

Koszt: 60 zł za godzinę zegarową (łącznie 1.800 za cykl) – przykładowy program:

Planowany ZAKRES TEMATYCZNY grupy wsparcia dla rodzin już funkcjonujących w szczególności dotyczy:

I. rozwiązywania problemów emocjonalnych dziecka w opiece

cel:

zrozumienie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci
w opiece, zrozumienia funkcji niepożądanych zachowań dzieci niedostosowanych społecznie,

zapoznanie z zasadami formułowania diagnozy problemowej dziecka,

zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w opiece,

przedstawienia zasad formułowania i realizacji indywidualnych programów korekcyjnych dla dzieci,

II. analizy relacji z rodziną naturalną

cel:

zrozumienie przez rodziców zastępczych sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka,

redukcja obaw i uprzedzeń rodziny zastępczej wobec rodziny naturalnej dziecka,

rozumienie potrzeb emocjonalnych dziecka związanych z jego rodziną,

rozwiązanie problemów i konfliktów emocjonalnych dziecka związanych
z rozstaniem z jego rodziną,

zapewnienie dziecku kontaktu ze swoją rodziną,

zapewnienie dziecku możliwości powrotu do domu rodzinnego

III. rozwiązywania kryzysów i przygotowania do korzystania z fachowej pomocy.

Cel:

Lepsze rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających,

Poznanie metod interwencji kryzysowej i rozwiązywania sytuacji kryzysowych,

Orientacja w możliwościach korzystania z fachowej pomocy w sytuacjach kryzysowych,

Poznanie zakresów i zasad działalności podstawowych służb społecznych,

Zapoznanie z podstawami prawnej ochrony dziecka i rodziny,

Omówienie i podsumowanie efektów całego szkolenia.

IV. przygotowania do usamodzielnienia

cel:

analiza warunków, cech i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się dorastającego,

zwiększenie znajomości metod treningu umiejętności społecznych i zadaniowych,

określenie specyficznych problemów i deficytów dzieci objętych opieką zastępczą
w usamodzielnieniu, analiza specyficznych trudności dzieci z marginesu społecznego w założeniu i utrzymaniu rodziny,

zwiększenie umiejętności formułowania diagnozy społecznej dorastającego,

nabycie umiejętności konstruowania indywidualnego planu usamodzielnienia,

zainteresowanie rodzin zastępczych możliwościami dziecka w zakresie pracy nad sobą (samorozwoju),

Forma i miejsce szkoleń:

 • szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego;
 • wykładowcy i trenerzy do zapewniają dojazd we własnym zakresie /do 100 km od siedzimy Stowarzyszenia/ i materiały szkoleniowe dla uczestników*
 • istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń

Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

*w zależności od usytuowania placówki i związanych z tym kosztów dojazdów i noclegów trenerów, mogą nieznacznie wrosnąć