SZ.P.

Dyrektorzy

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej

pełniący zadania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Stowarzyszenie Nowy Dom działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia aktualną ofertę szkoleniową  na 2020 rok:

Kim jesteśmy?

Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…”

Nasze Stowarzyszenie działa od 2008r. Zrzesza głównie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Podkarpacia oraz specjalistów pasjonujących się tą formą opieki. Z naszej oferty wsparcia skorzystało w ubiegłym roku ponad  400 osób /członków rodzinnych form pieczy/.

W rodzinach członkowskich stowarzyszenia, których obecnie jest 31 /w tym 14 rodzin zastępczych zawodowych  i 2 rodzinne domy dziecka/, przebywa łącznie ok. 124 dzieci  w wieku od 3 m-cy do 25 lat. 40 %  tych dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności, 30 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym. Większość pozostaje w stałym leczeniu psychologiczno – pedagogiczno – psychiatrycznym. Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez środowisko, niezrozumieniem, odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – gdzie problemem jest alkohol, czego późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome/Płodowy Zespół Alkoholowy) FASD, problemy w sferze przywiązania, RAD/DSED i inne rozliczne zaburzenia neurorozwojowe i problemy emocjonalne. Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe i intelektualne.

Opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji wychowawczych.
W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy  ekspertów i fachowców /trenerzy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, emerytowani i czynni nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, byli i czynni pracownicy PCPR, itp./. Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z innymi. Stale poszerzamy też swoją działalności doskonalimy formy oferowanego wsparcia. W listopadzie 2016r. w ramach Stowarzyszenia utworzyliśmy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, w ramach którego dokonujemy specjalistycznej diagnozy  i  terapii rodzin  i dzieci.

Dla kogo?:

Oferta skierowana jest do kandydatów na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne, czy rodziny pomocowe oraz do rodzin zastępczych, adopcyjnych już funkcjonujących czy wychowanków z tych rodzin, a także do osób zajmujących się zawodowo pracą z rodzinnymi formami pieczy zastępczej (psychologów, pedagogów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzinnych, wychowawców placówek, itp.).

Sposób prowadzenia trenerzy:

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy też na co dzień zajmują się pracą z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w tych formach opieki /pedagodzy, psycholodzy/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie:

SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).

INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.

CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

Nasza zaktualizowana oferta obejmuje tematy, które wydają nam się szczególnie ważne z punktu widzenia samych opiekunów zastępczych, adopcyjnych i dzieci, przebywającymi w pieczy zastępczej i wynikają z dokonanej diagnozy potrzeb w tym zakresie:

 

 1. Więź a rozwój dziecka – 10 godzin dydaktycznych

Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania,  nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.

Tematyka szkolenia:

 1. Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,
 2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
 3. Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.
 4. Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,
 5. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.
 6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.
 7. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania – gdzie szukać wsparcia.

Cena 1800 zł brutto od grupy szkoleniowej do 20 osób

 1. Jak postępować z dziećmi   z   zaburzeniem  przywiązania  w rodzinach adopcyjnych
  i zastępczych. (Praca z dziećmi w oparciu o więź)  – szkolenie dla profesjonalistów
  /rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne i specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, terapeuci, którzy  pracują z dziećmi odrzuconymi,
  z zaburzoną więzią/ – 20 godzin dydaktycznych

 

Cel szkolenia :
Celem szkolenia jest  zdobycie przez uczestników  wiedzy na temat znaczenia więzi między dzieckiem a osobą dorosłą i jej  wpływu na jakość  i sposób jego  funkcjonowania. Ponadto uczestnicy  wzbogacą swoją wiedzę  jak  zaburzenie przywiązania  wpływa na  funkcjonowanie dziecka. Uczestnicy również w praktyczny sposób będą mogli  zapoznać się ze sposobami postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią, które często czuje się nierozumiane i odrzucane przez dorosłych. Ponadto uczestnicy dowiedzą  się w jaki sposób można  budować  więź z dziećmi , które trafiają do rodzin adopcyjnych często po traumatycznych przeżyciach, które nie miały możliwości  nawiązania więzi  z żadną osobą dorosła.

Program szkolenia:

 1. Blok I ( 10 godzin)
 2. Co to jest przywiązanie ?
 3. W jaki sposób kształtuje się przywiązanie dziecka do osoby dorosłej?
 4. Rodzaje przywiązania i ich charakterystyka: przywiązanie bezpieczne i poza bezpieczne

( unikające, ambiwalentne, zdezorganizowane).

 1. W jakich warunkach i sytuacjach dziecko  może nie przywiązać się  do osoby dorosłej? ( przeżycia traumatyczne dziecka a budowanie przywiązania). Charakterystyka wybranych  dysfunkcyjnych  środowisk, w którym dziecko przebywało. ( placówki, rodzina dysfunkcyjna, dysfunkcyjna rodzina adopcyjna).
 2. Czy jest możliwe przywiązanie dziecka do osoby dorosłej po 3 roku życia?
 3. Czy dziecka może przywiązać się tylko do swojej biologicznej matki?
 4. Czy dziecko przebywające w placówce może  przywiązać się do wybranej osoby w niej pracującej? Przedstawienie problemu w oparciu o  wieloletnią praktykę pracy w placówce opiekuńczo- wychowawczej.
 5. Jakie znaczenie dla przyszłości dziecka ma rodzaj przywiązania do wybranej osoby bądź jego brak?
 6. Reaktywne zaburzenie przywiązania ( RAD) – definicja, przyczyny.
 7. Charakterystyka dziecka z zaburzonym przywiązaniem – jego problemy i potrzeby. Przedstawienie funkcjonowania   takich dzieci  w oparciu o własną  praktykę.
 8. Dziecko z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych. W jaki sposób wpływa ono na funkcjonowanie dziecka w różnych sferach.
 9. Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej i jego charakterystyka.
 10. Przeżywanie straty dziecka odrzuconego – jak opiekunowie mogą im pomóc?
 11. Czym jest rodzicielstwo zastępcze i jakie zadanie w stosunku do dziecka mają opiekunowie zastępczy?
 12. Różnice między rodzicielstwem zastępczym a rodzinami adopcyjnymi a budowanie więzi z dzieckiem.
 13. Zaburzenie więzi u dziecka lub jej brak jako przyczyna rozpadu rodzin zastępczych ( częściej) oraz rodzin adopcyjnych.
 14. Blok II – 10 godzin
 15. Różnice między psychoterapią więzi   a  psychoterapią  opartej na więzi.
 16. Jak budować więź z dziećmi przyjętymi/przysposobionymi?  Skuteczne budowanie więzi.
 17. Budowanie więzi z dzieckiem, które jest przywiązane do innej osoby dorosłej (matka biologiczna, ojciec biologiczny, jeden z opiekunów zastępczych).
 18. Relacje opiekunów  zastępczych z  rodziną  biologiczną  dziecka przyjętego.
 19. Relacje dziecka przyjętego z własną rodziną biologiczną – jaki ma to wpływ na  budowanie jego przywiązania z opiekunami zastępczymi.
 20. Czy dzieci przysposobione powinny znać swoją  przeszłość? Wpływ braku wiedzy o swojej przeszłości  na  budowanie więzi oraz  na sposób funkcjonowania dziecka w rodzinie. Omówienie jednego  z przypadków z własnej praktyki.
 21. Główne problemy pojawiające się w czasie budowania więzi między dzieckiem a wybraną  osobą dorosłą.
 22. Sposób postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią.
 23. Główne dylematy opiekunów zastępczych/rodziców adopcyjnych –  postępowanie  z dzieckiem, które  nie przywiązało się do żadnej osoby dorosłej.
 24. Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią – praktyczne ćwiczenia

Forma zajęć:  krótkie miniwykłady, metody warsztatowe. Prowadzący będzie korzystał z bogatej praktyki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią, które przebywają w rodzinach zastępczych  i adopcyjnych, z własnej praktyki specjalisty pracującego 18 lat w tym obszarze i czynnego rodzica zastępczego dla pięciorga dzieci.

Cena 2600 zł brutto od grupy szkoleniowej do 20 osób

 1. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy zastępczej pn. „Nowy Dom”, o których mowa w §2. Ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 274, poz. 1620)- szkolenie jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.01.2019r., znak: DSR.I.8307.32.2018.AKU

Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)

 1. Spotkanie I – Warsztaty komunikacji interpersonalnej. Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin
 2. Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin
 3. Spotkanie III – Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin
 4. Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin
 5. Spotkanie V – Tożsamość dziecka – 10 godzin
 6. Spotkanie VI – Praktyka – 10 godzin

 

Cena szkolenia: 4000 zł – od grupy do 16 osób (cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, praktyk, wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych) + do ceny należy doliczyć koszty dojazdu i noclegów prowadzącego w zależności od miejsca zamówienia szkolenia, jeżeli jest ono zamawiane poza nasza siedzibą.

 1. Szkolenie pt. „Zawodowy Nowy Dom” – dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, o których mowa w § 3 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie szkoleń  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 274, poz. 1620) – zatwierdzony decyzją MR,PiPS z dn. 30.01.2019r. Nr DSR.I.8307.32.2018.AKU

Program szkolenia obejmuje 26  godzin zajęć warsztatowych  przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia

Spotkanie I –  Specyfika funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych  w tym specjalistycznych, o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka lub placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu opiekunów –  10 godzin

Spotkanie II –  Wychowanie w rodzinie zastępczej – warsztat umiejętności wychowawczych dla opiekunów zastępczych  – 16 godzin

Koszt – 2200 zł  /możliwe do przeprowadzenia zarówno indywidualnie jak i grupowo/

2a. W związku z tym, iż obecnie szkolenia dla kandydatów nieodpłatnie realizuje Ośrodek Adopcyjny, co wydłuża okres oczekiwania kandydatów na takie szkolenie proponujemy na bazie naszego programu szkoleniowego zaakceptowanego przez MP,RiPS Opracowanie i prowadzenie indywidualnych programów szkoleniowych dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione /o których mowa w art. 44 ust. 5 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ – na bazie elementów naszego programu Nowy Dom zaakceptowanego przez MpiPS.

Czas szkolenia to min. 6 – 9 godzin koszt: 600 zł /od rodziny/

UWAGA: Przeprowadzamy także badania kwalifikacyjne /psychologiczno – pedagogiczne/ dla kandydatów – koszt 500 zł od osoby lub 700 zł od pary. (najnowszy test do badania kandydatów CUIDA)

Wydajemy także Opinie o posiadaniu  predyspozycji i motywacji do prowadzenia rodzinnych form pieczy rodzinom już funkcjonującym, zgodnie z obowiązkiem ustawowym (co 2 lata Art. 46 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej) – koszt badania z wydaniem opienii na piśmie 350 zł od osoby i 550 zł od pary

 1. Tworzenie planów pomocy dziecku i rodzinie – 12 godzin dydaktycznych

 

Szkolenie adresowane jest do  opiekunów zastępczych zawodowych, niezawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych.

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

 1. Określenie celu Planu Pomocy Dziecku i Rodzinie – PPDIR jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do uzyskania konkretnego celu. Synchronizowanie celów i zadań planów pomocy dziecku z planem pracy z rodziną.
 2. Wizja rozwoju w planie pomocy dziecku wzorzec rozwoju, obejmujący swoim zasięgiem całe życie oparty na stadiach rozwoju psychospołecznego Eriksona.
 3. Konieczność rozwoju na każdym etapie życia objęcie planem każdego etapu życia dziecka, od momentu jego przyjęcia pod opiekę rodziny, diagnoza i praca nad poprzednimi etapami rozwojowymi, jako warunek budowania skutecznego programu późniejszego usamodzielnienia.
 4. Rozwój własny warunkiem pomocy w rozwoju innychWierzymy, że warunkiem rzetelnej realizacji Planu Pomocy  jest praca nad własnym rozwojem wszystkich osób, które współuczestniczą  w jego opracowaniu. 
 5. Konieczność współpracy w tworzeniu Planów Pomocy Dziecku i Rodzinie  kluczem skuteczności Planów Pomocy  jest współpraca.
 6. Warsztaty praktyczne – spróbujemy wprowadzić teorię w praktykę, ćwicząc w grupie tworzenie planów pracy i współdziałanie. Wykonanie analiz przypadków – ćwiczenia warsztatowe – w kontekście podejścia skupionego na rozwiązaniach.

Cena: 2400 zł

 

 1. Prawne i praktyczne aspekty usamodzielniania wychowanków z rodzinnych form pieczy

 

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

 1. Kluczowe potrzeby i problemy dorastających wychowanków z instytucjonalnych form pieczy
 2. Przedstawienie modelu usamodzielnienia Start w dorosłość opracowanego przez Stowarzyszenie
 3. Prawne podstawy usamodzielniania wychowanków w pieczy zastępczej (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 4. Obowiązki osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami

5.Opracowywanie i realizowanie indywidualnego programu usamodzielnienia

 1. Prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy pracownika placówki rodzinnej, socjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, itp.

Przykładowe kontrakty z wychowankami • Schemat diagnozy problemowej wychowanka
• Schemat programu usamodzielnienia wraz z procedurą analizy efektów • Rejestr dyspozycji i umiejętności dorastającego wychowanka.

Czas – 10 godzin dydaktycznych cena: 1800 zł

 1. Tożsamość dziecka 10 godzin dydaktycznych

 

Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego (dziecka) potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w kontekście rozwoju dziecka i relacji z dzieckiem w pieczy; wskazówki do udziału placówki w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Rola rodziny w wychowaniu dziecka.
 2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
 3. Wzmacnianie więzi z rodziną naturalną.
 4. Dlaczego należy wzmacniać więzi rodzinne.
 5. Spotkania z członkami rodziny naturalnej.
 6. Podział praw i obowiązków w opiece nad dzieckiem, pomiędzy wychowawcami a rodzicami biologicznymi.
 7. Wątpliwości i zastrzeżenia wychowawców placówek, dotyczące kontaktów z rodzicami.
 8. Inne poza spotkaniami osobistymi formy podtrzymywania więzi rodzinnych.

Cena:  2200 zł brutto od grupy szkoleniowej (od 6 do 15 osób)

 1. WYCHOWANIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ – Warsztat umiejętności wychowawczych dla opiekunów zastępczych – 12 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-20 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są źródła i znaczenie komunikatów wypowiadanych przez dzieci.
 • W jaki sposób analizować potrzeby dzieci na podstawie ich wypowiedzi.
 • Jak rozmawiać odnosząc się do emocji dziecka i przyczyn zachowania.
 • Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych.
 • Jak rozmawiać, aby wzmacniać więzi oraz poczucie wartości dziecka.
 • Jak ważne jest zapewnienie dziecku wspierającego i pełnego akceptacji środowiska.
 • Jak ważne dla dziecka jest bezwarunkowe, pozytywne wsparcie. Jaki jest związek między zaspokajaniem potrzeb a zachowaniem.
 • Jakie są cele pozytywnej dyscypliny.
 • Jakie są dostosowane do wieku dziecka, efektywne i nie oparte na przemocy techniki dyscyplinowania.
 • W jaki sposób posługiwać się pozytywną dyscypliną wobec dzieci, które przeżyły zaniedbania i odrzucenie.

Koszt  2000 zł brutto

 

 1. Mocna rodzina – skuteczna pomoc 16 godzin dydaktycznych

 

Oferta skierowana jest do rodziców zastępczych, którzy w życiu codziennym stają przed wyzwaniami związanymi z przeszłością dzieci odrzuconych i osieroconych. Niewłaściwe prowadzenie dziecka od straty matki (odrzucenia) poprzez agresję, żal (też depresję) do akceptacji (pogodzenia się) z sytuacją, w której się dziecko znalazło, zamyka dziecku przyjętemu możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym. Stąd hasło warsztatów „Mocna rodzina – skuteczna pomoc”, które  jest myślą przewodnią dwudniowych warsztatów organizowanych przede wszystkim dla rodzin będących w kryzysie. Im bardziej wzrasta rodzina, tym bardziej jest w stanie pomóc dziecku odrzuconemu.

Zagadnienia proponowane do poruszenia:

 • Zrozumieć dziecko – zaznajomienie z potrzebami w różnych okresach rozwojowych i rolą rodzica/opiekuna/dorosłego względem dziecka. Porównanie funkcjonowania dziecka w wybranych środowiskach wychowawczych (rodzina funkcjonalna, rodzina dysfunkcyjna, placówka opiekuńczo- wychowawcza)
 • Kogo przyjęliśmy? – rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte.
 • Wpływ wczesnodziecięcych doświadczeń rodziców zastępczych/adopcyjnych na wychowywanie dzieci po doświadczeniu odrzucenia.
 • Zagrożenia rozpadu rodziny zastępczej – główne przyczyny rozpadu rodzin zastępczych, bezpośrednie skutki, które mogą doprowadzić do rozwiązania rodziny zastępczej, zapobieganie przyczynom rozpadu rodziny zastępczej

Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 2500 od grupy liczącej  do 12-osób

 

 1. Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS – 10 godz. dydaktycznych

 

 1. Funkcjonowanie dziecka z FAS w szkole, w grupie rówieśniczej, w środowisku rodzinnym;
 2. Umiejętności dzieci z FAS;
 3. Niewłaściwe zachowania – rozwiązywanie problemów;
 4. Praca z dzieckiem z FAS oraz jego opiekunami – Strategie postępowania i pomagania dziecku z FAS;
 5. System wsparcia dla dziecka z FAS – formalny i nieformalny

Koszt:  2000 zł brutto  /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

 

 1. „Nie chce – czy nie może?” – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej – 10 godzin

Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-18 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się :

 • Kogo przyjęliśmy? rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte
 • Straty i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w opiece.
 • Jakie są najczęstsze zaburzenia u dzieci umieszczanych w pieczy  i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w pieczy  /zaburzenia w sferze przywiązania, RAD, FAS/FASD, zaburzenia emocjonalne, itp./
 • Funkcjonowanie społeczne dzieci z młodzieży z FASD, dzieci z FASD w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

 Cena 2000 brutto /od grupy  liczącej do 15 osób/

 1. 12. „Silni i skuteczni – Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka” – 8 godzin

Warsztat szkoleniowy przeznaczony w szczególności dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin pełniących od wielu lat swoją funkcję. Zawiera istotne kwestie dotyczące wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektora pow typu rodzinnego. Omówimy czym jest wypalenie zawodowe w kontekście rodzinnych form pieczy zastępczej. jakie są jego: przyczyny, symptomy objawów i skutki. Zapobieganie i radzenie sobie z syndromem wypalenia zawodowego w kontekście pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.

Czynni opiekunowie w trakcie zajęć praktycznych, podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia rodziny zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie, kształtowania umiejętności rozstania się z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki, organizowania „drużyny wsparcia” dla rodziny i jej członków. Omówione zostaną formy wsparcia z jakich mogą korzystać opiekunowie i gdzie szukać takiej pomocy. Uczestnicy sami będą mogli zadawać pytania na interesujące ich kwestie.

 1. Określenie skali satysfakcji własnej uczestników z bycia opiekunem zastępczym, pod kontem której będzie prowadzone szkolenie – nauka bilansu położenia, w jakim znajduje się rodzina każdego z  uczestników pod kontem zysków i strat z rodzicielstwa zastępczego;
 2. Wychwytywanie sygnałów ostrzegawczych wypalenia opiekunów zastępczych – jak im przeciwdziałać.
 3. Budowanie w rodzinie własnego systemu samopomocy /strategie radzenia sobie z kryzysami i wypaleniem w opiece zastępczej  jako klucz do wzmacniania satysfakcji z bycia opiekunem zastępczym/
 4. Szukanie „drużyny wsparcia” /rola grup wsparcia dla opiekunów, szkoleń podnoszących ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, rozwoju osobistego, wsparcie oferowane przez PCPR/ORPZ, wsparcie organizacji pozarządowych, waga dzielenia się problemami w odpowiednim czasie i szukanie pomocy, itp./.

Koszt: 1600 zł brutto /grupa do 15 osób/

 

 1. 13. „Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego”

Szkolenie ma na celu przybliżenie uregulowań prawnych w oparciu o doświadczenia życiowe rodziców zastępczych, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko, w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania pod kątem prawnym, z którymi muszą się zmierzyć rodzice zastępczy, jak i pozytywne aspekty prawne z takim rodzicielstwem związane. Program obejmuje następujące zagadnienia: 1. Rodzina zastępcza – rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej, – wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze, – uprawnienia i obowiązki rodziny zastępczej, – czy kontakty dziecka z rodziną biologiczną są obowiązkiem. 2. Władza rodzicielska – co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje, – kto i kiedy może ingerować we władzę rodzicielską, – kto i kiedy może być opiekunem prawnym dziecka w rodzinie zastępczej. 3. Rodzina zastępcza, a adopcja dziecka; – co to jest przysposobienie czyli adopcja dziecka, – czy i kiedy rodzina zastępcza może adoptować dziecko, – różnice miedzy rodziną zastępczą, a adopcyjną. 4. Kwestie finansowe – świadczenia dla rodzin zastępczych, – jakim rodzinom przysługuje wynagrodzenie, – alimenty od rodziny biologicznej na rzecz dziecka,

Szkolenie adresowane jest do osób pełniących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze, pedagogów, osób zatrudnionych w PCPR, ROPS, MOPS, MOPR, OPS i innych instytucjach, którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami zastępczymi, jak również studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą.

Czas – 8 godz.

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Cena: 1600 zł /brutto/ – grupa do 20 osób

 1. „Szkoła dla rodzin zastępczych” – cykl warsztatów dla opiekunów – może być realizowany w formie grupy wsparcia dla opiekunów

Czas: 30 godzin /program obejmuje ok. 10 spotkań po 3 godziny lub sześć 5 – godzinnych spotkań/

ZAKRES TEMATYCZNY:

 rozwiązywanie problemów emocjonalnych dziecka w opiece cel: zrozumienie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece, zrozumienia funkcji niepożądanych zachowań dzieci niedostosowanych społecznie, zapoznanie z zasadami formułowania diagnozy problemowej dziecka, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w opiece, przedstawienia zasad formułowania i realizacji indywidualnych programów korekcyjnych dla dzieci,

 analiza relacji z rodziną naturalną cel: zrozumienie przez rodziców zastępczych sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka, redukcja obaw i uprzedzeń rodziny zastępczej wobec rodziny naturalnej dziecka, rozumienie potrzeb emocjonalnych dziecka związanych z jego rodziną, rozwiązanie problemów i konfliktów emocjonalnych dziecka związanych z rozstaniem z jego rodziną, zapewnienie dziecku kontaktu ze swoją rodziną, zapewnienie dziecku możliwości powrotu do domu rodzinnego

 rozwiązywania kryzysów i przygotowania do korzystania z fachowej pomocy. Cel: Lepsze rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających, Poznanie metod interwencji kryzysowej i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, Orientacja w możliwościach korzystania z fachowej pomocy w sytuacjach kryzysowych, Poznanie zakresów i zasad działalności podstawowych służb społecznych, Zapoznanie z podstawami prawnej ochrony dziecka i rodziny, Omówienie i podsumowanie efektów całego szkolenia.

 przygotowania do usamodzielnienia cel: analiza warunków, cech i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się dorastającego, zwiększenie znajomości metod treningu umiejętności społecznych i zadaniowych, określenie specyficznych problemów i deficytów dzieci objętych opieką zastępczą w usamodzielnieniu, analiza specyficznych trudności dzieci z marginesu społecznego w założeniu i utrzymaniu rodziny, zwiększenie umiejętności formułowania diagnozy społecznej dorastającego, nabycie umiejętności konstruowania indywidualnego planu usamodzielnienia, zainteresowanie rodzin zastępczych możliwościami dziecka w zakresie pracy nad sobą (samorozwoju), itp.

Koszt całego cyklu to: 3000 zł brutto  /grupa do 15 osób/

 

Szkolenie „Na miarę potrzeb”

Istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez instytucje zamawiające!

 

Szkolenia i warsztaty wyjazdoweposiadamy bogate doświadczenie w organizacji warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży  z pieczy zastępczej w formie wypoczynku wakacyjnego lub feryjnego – na zlecenia możemy zorganizować  taki wyjazd i/lub warsztaty wyjazdowe dla dorosłych /młodzież usamodzielniana czy opiekunowie zastępczy

 

Ceny szkoleń mogą ulegać negocjacjom!

Forma i miejsce szkoleń:

 • szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego;
 • szkolenia w lokalu stowarzyszenia /na terenie powiatu dębickiego/ – do 15 osób,
 • szkolenia zlecone w formie wyjazdowej dla uczestników – wg wybranego miejsca,
 • wykładowcy i trenerzy zapewniają dojazd we własnym zakresie, materiały szkoleniowe i zaświadczenia dla uczestników

Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

 

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Z wyrazami szacunku:

Magdalena Koczaj – Kizior

Prezes Stowarzyszenia

 

Dębica, dn. 14.01.2013r. .

Do Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie zadań należących do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2013r.

Kim jesteśmy?

Nasze Stowarzyszenia działa od 2008r. Zrzesza obecnie 51 członków, a wśród nich 25 rodzin zastępczych w tym 7 rodzin zawodowych (dwie rodziny wielodzietne, cztery pogotowia rodzinne i jedna rodzina specjalistyczna) oraz jeden pracownik centrum pomocy rodzinie/OROZ z wieloletnim stażem. Po naszą opieką w 2011r. przebywało łącznie 38 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 24 lat. Dodatkowo współpracujemy też z innymi rodzinami zastępczymi z terenu województwa podkarpackiego oraz organizacjami i jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na rzecz rodzicielstwa zastępczego w Polsce (PCPR – y, Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego organizacje pozarządowe, itp.).

W naszych rodzinach wychowują dzieci niepełnosprawne – 30 % ma orzeczenie o niepełnosprawności, 10 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym, u części
z nich stwierdzono FAS. Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez środowisko, niezrozumieniem, odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – alkoholowych, gdzie późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome).

Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe
i intelektualne. Opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji wychowawczych. W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy wiele ekspertów i fachowców /trenerzy, pedagodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, emerytowani nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, itp./. Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z innymi.

Dla kogo:

Oferta skierowana jest w do kandydatów na rodziny zastępcze w tym zawodowe specjalistyczne i o charakterze pogotowia rodzinnego czy rodziny pomocowe. Rodzin zastępczych funkcjonujących, wychowanków z rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych oraz kadr pomocy społecznej, PCPR, Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych, itp.

Oferta na 2013 rok obejmuje:

 1. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze wg programu „Szkoła dla rodzin zastępczych”

Szkolenie obejmuje 40 godzin zegarowych i jest zatwierdzone decyzją MPS z dn. 15.07.2004r., znak: DPS-V-51122-5WB/04

Cena szkolenia: 2.400 zł (60 zł brutto za godzinę zegarową szkolenia)

 1. Szkolenia uzupełniające dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych specjalistycznych i o charakterze pogotowia rodzinnego wg programu „Szkoła dla rodzin zastępczych” (30 godzin zegarowych x 60 zł brutto) Program szkolenia zatwierdzony decyzją MPS z dn. 27.01.2005r., znak: DPS-VI-41122-8-WB/05

Cena szkolenia: 1.800 zł

 1. Szkolenie dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych
  i placówek opiekuńczo – wychowawczych „Start w dorosłość”:

Koszt: 1.200 zł brutto za 1 blok szkoleniowy po 10 godzin zegarowych

Planowany zakres tematyczny:

Blok I

 1. Choroba alkoholowa
 2. Współuzależnienie
 3. Rodzina alkoholowa

– rodzina alkoholowa rodziną dysfunkcyjną

– destrukcja ról rodzicielskich

-dziecko w rodzinie alkoholowej (role dzieci)

– dorosłe dzieci alkoholików

4. Przemoc w rodzinie alkoholowej

Blok II

 1. Praca nad rozwojem osobistym
 2. Rozpoznawanie uczuć
 3. Komunikowanie się z drugim człowiekiem – jak porozumiewać się z innymi
 4. Jak sobie radzić z własnym lękiem, złością, rozczarowaniem
 5. Asertywność
 6. Zdobywanie nowych umiejętności w zakresie: jak poruszać się w urzędzie, sądzie i innych instytucjach (nauka umiejętności pisania programów usamodzielnienia, wniosków o pomoc finansową, mieszkanie, CV., List motywacyjny, skalanie ofert pracy, pisanie pozwu o alimenty, ustalenie ojcostwa, kompletowanie niezbędnej dokumentacji, itp.); spotkanie z kuratorem sądowym, pracownikiem pcpr;
 1. Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego”

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Zasady ogólne nowej ustawy oraz rola preambuły,
 • Zadania gminy, powiatu i samorządu województwa w nowym systemie rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Zadania ogólne z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Rodzinna piecza zastępcza – rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka – nabór kandydatów i szkolenie, zawieranie umów o pełnienie funkcji pieczy zastępczej, zadania i obowiązki, rodziny pomocowej,
 • Powołanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz jego obowiązki i uprawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem oceny rodzinnej pieczy zastępczej oraz zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Inne nowe instytucje i ich obowiązek współpracy w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Zmiany w obowiązujących przepisach oraz przepisy przejściowe i końcowe.

Czas – ok. 8 godz. zegarowych

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Literatura: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /wraz ze zmianami i projektami zmian i aktów wykonawczych/

Cena: 1200 zł /brutto/

 1. Praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego”

Rola i zadania ORPZ

– praca z rodzina biologiczną – jako alternatywa pieczy zastępczej

– przygotowanie dziecka do umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej

– przygotowanie rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka

– praktyczne i skuteczne metody wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej przez instytucje do tego powołane;

– prawa i obowiązki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

– przykłady planów pracy z dzieckiem i rodziną

Opieka nad dzieckiem osieroconym

– Specyfika dzieci umieszczanych w rodzinnych formach opieki zastępczej

– diagnostyka podstawowych zaburzeń dziecka osieroconego /dziecko z doświadczeniami kompleksowej traumy, FAS, zaburzenia więzi, elementy teorii przywiązania, dzieci z zaburzeniami zachowania, niepełnosprawne, zaburzenia rozwoju, dzieci pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym/,

– Znaczenie więzi w rozwoju dziecka,

– Strata,

– Poczucie wartości a wzmacnianie więzi rodzinnych,

– Osoby prowadzące rodzinne formy opieki. Obciążenia i zasoby,

Metody: doświadczenia własne pracownika PCPR/OROZ, kuratora sądowego i opiekunów zastępczych w tym zawodowych specjalistycznych, miniwykład, praca warsztatowa, ćwiczenia, itp. itp. bazowanie na aktywności grupy i dostosowanie metod do potrzeb uczestników szkolenia,

Łącznie: 18 godz. szkolenia max ilość uczestników: 15 osób

Cena za godzinę szkolenia – 90 zł brutto /całość 1620 zł brutto/

Skierowane jest do osób pracujących bądź rozpoczynających pracę
z rodzinami zastępczymi, w szczególności koordynatorów pieczy zastępczej oraz rodziców zastępczych w tym zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka

 1. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Program obejmuje ok. 10 spotkań po 3 godziny

Koszt: 60 zł za godzinę zegarową (łącznie 1.800 za cykl) – przykładowy program:

Planowany ZAKRES TEMATYCZNY grupy wsparcia dla rodzin już funkcjonujących w szczególności dotyczy:

I. rozwiązywania problemów emocjonalnych dziecka w opiece

cel:

zrozumienie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci
w opiece, zrozumienia funkcji niepożądanych zachowań dzieci niedostosowanych społecznie,

zapoznanie z zasadami formułowania diagnozy problemowej dziecka,

zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w opiece,

przedstawienia zasad formułowania i realizacji indywidualnych programów korekcyjnych dla dzieci,

II. analizy relacji z rodziną naturalną

cel:

zrozumienie przez rodziców zastępczych sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka,

redukcja obaw i uprzedzeń rodziny zastępczej wobec rodziny naturalnej dziecka,

rozumienie potrzeb emocjonalnych dziecka związanych z jego rodziną,

rozwiązanie problemów i konfliktów emocjonalnych dziecka związanych
z rozstaniem z jego rodziną,

zapewnienie dziecku kontaktu ze swoją rodziną,

zapewnienie dziecku możliwości powrotu do domu rodzinnego

III. rozwiązywania kryzysów i przygotowania do korzystania z fachowej pomocy.

Cel:

Lepsze rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających,

Poznanie metod interwencji kryzysowej i rozwiązywania sytuacji kryzysowych,

Orientacja w możliwościach korzystania z fachowej pomocy w sytuacjach kryzysowych,

Poznanie zakresów i zasad działalności podstawowych służb społecznych,

Zapoznanie z podstawami prawnej ochrony dziecka i rodziny,

Omówienie i podsumowanie efektów całego szkolenia.

IV. przygotowania do usamodzielnienia

cel:

analiza warunków, cech i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się dorastającego,

zwiększenie znajomości metod treningu umiejętności społecznych i zadaniowych,

określenie specyficznych problemów i deficytów dzieci objętych opieką zastępczą
w usamodzielnieniu, analiza specyficznych trudności dzieci z marginesu społecznego w założeniu i utrzymaniu rodziny,

zwiększenie umiejętności formułowania diagnozy społecznej dorastającego,

nabycie umiejętności konstruowania indywidualnego planu usamodzielnienia,

zainteresowanie rodzin zastępczych możliwościami dziecka w zakresie pracy nad sobą (samorozwoju),

Forma i miejsce szkoleń:

 • szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego;
 • wykładowcy i trenerzy do zapewniają dojazd we własnym zakresie /do 100 km od siedzimy Stowarzyszenia/ i materiały szkoleniowe dla uczestników*
 • istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń

Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

*w zależności od usytuowania placówki i związanych z tym kosztów dojazdów i noclegów trenerów, mogą nieznacznie wrosnąć