oferta do pobrania: ofertaOPS,CIS

SZ.P.

Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową skierowaną do pracowników pomocy społecznej oraz klientów tych instytucji /rodzin osób zagrożonych marginalizacją, rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej itp./ 

 

Prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych: pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie,ośrodków pomocy społecznej, opiekunów zastępczych, rodzinnych domów dziecka i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz opiekunów zastępczych i rodziców wychowujących dzieci z FASD/RAD.

Sposób prowadzenia trenerzy:

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy też na co dzień zajmują się pracą z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w tych formach opieki, pracą z osobami
w dużym kryzysie /pedagodzy, psycholodzy/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie:

SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).

INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.

CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

Oferta na 2017/2018 rok obejmuje tematy, które wydają nam się szczególnie ważne z punktu widzenia samych opiekunów zastępczych, adopcyjnych i dzieci, którymi się opiekują i wynikają z dokonanej diagnozy potrzeb w tym zakresie:

1. Więź a rozwój dziecka – 10 godzin dydaktycznych

Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.

Tematyka szkolenia:

 1. Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,

 2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.

 3. Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.

 4. Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,

 5. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.

 6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.

 7. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania – gdzie szukać wsparcia.

Cena 1800 zł brutto od grupy szkoleniowej do 15 osób

2. Kryzysy rozwojowe i tworzenie Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną – 12 godzin dydaktycznych

Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych, niezawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych.

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

 1. Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do uzyskania konkretnego celu – jakim jest usamodzielnienie rodziny.
 2. Wizja rozwoju w IPPwzorzec rozwoju, obejmujący swoim zasięgiem całe życie oparty na stadiach rozwoju psychospołecznego Eriksona.
 3. Konieczność rozwoju na każdym etapie życia objęcie planem każdego etapu życia dziecka, od momentu jego przyjęcia pod opiekę rodziny, diagnoza i praca nad poprzednimi etapami rozwojowymi, jako warunek budowania skutecznego programu późniejszego usamodzielnienia.
 4. Rozwój własny warunkiem pomocy w rozwoju innychWierzymy, że warunkiem rzetelnej realizacji IPP jest praca nad własnym rozwojem wszystkich osób, które współuczestniczą w jego opracowaniu.
 5. Konieczność współpracy w tworzeniu IPP kluczem skuteczności IPP jest współpraca.
 6. Warsztaty praktyczne – spróbujemy wprowadzić teorię w praktykę, ćwicząc w grupie tworzenie planów pracy i współdziałanie.

  Cena: 2500 zł

3. Tożsamość dziecka 10 godzin dydaktycznych

Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego (dziecka) potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w kontekście rozwoju dziecka i relacji z dzieckiem w pieczy; wskazówki do udziału placówki w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Rola rodziny w wychowaniu dziecka.

 2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.

 3. Wzmacnianie więzi z rodziną naturalną.

 4. Dlaczego należy wzmacniać więzi rodzinne.

 5. Spotkania z członkami rodziny naturalnej.

 6. Podział praw i obowiązków w opiece nad dzieckiem, pomiędzy wychowawcami a rodzicami biologicznymi.

 7. Wątpliwości i zastrzeżenia wychowawców placówek, dotyczące kontaktów z rodzicami.

 8. Inne poza spotkaniami osobistymi formy podtrzymywania więzi rodzinnych.

Cena: 2200 zł brutto od grupy szkoleniowej (od 6 do 15 osób)

Inne przykładowe tematy dla różnych grup zawodowych:

 • Wychowawca/opiekun w kontakcie z dzieckiem z FAS/FASD” – zajęcia warsztatowe dla opiekunów zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (6 godz.)

 • Rola pracownika pomocy społecznej we wspieraniu rodzinnych form opieki zastępczej w prawidłowej opiece nad dzieckiem z grupy ryzyka FASD/RAD” – szkolenie warsztatowe dla pracowników pomocy społecznej (16 godz.)

 • Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym w szkole i w domu” – szkolenie warsztatowe dla kadry pedagogicznej szkół (4 godz.).

 • FAS w pigułce” – szkolenie dla pedagogów szkolnych (12 godz.)

 • Dziękuję! Nie piję za jego zdrowie” – zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet (2 godz.)„Portret dziecka z FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.)

 • Podstawy wiedzy o FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.) 

 • Zrozumieć dziecko z RAD – (Reactive Attachment Disorder- Zespół Zaburzenia Więzi” – 12 godzin

  Przykładowy program dla specjalistów:

 • Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) – dyskusja pojęć (typ hamowany RAD i niehamowany DAD),

  • trudności koncepcyjne i diagnostyczne,

  • diagnostyka różnicowa w tym zespół:

   • Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju,

   • FAS,

   • ADHD,

   • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,

   • PTSD,

   • dziecko krzywdzone w późniejszych fazach rozwojowych,

   • dziecko lękowo-depresyjne itp.

 • Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne.

 • Przywiązanie – znaczenie Wewnętrznych Modeli Operacyjnych

  • przywiązanie zdezorganizowane,

  • wpływ na regulację emocjonalną.

 • Krzywdzenie (maltretowanie) małego dziecka:

  • utrata opiekuna versus częściowa jego nieobecność,

  • jak rozpoznać rodzinę krzywdzącą dziecko?,

  • następstwa krzywdzenia (oprócz RAD).

 • Obecność zaburzonych wzorców przywiązania w innych zespołach psychopatologicznych u dzieci:

  • zaburzenie selektywności przywiązania,

  • zespół lęku separacyjnego.

 • RAD a zdolność do metalizowania.

 • Funkcjonowanie społeczne dzieci z RAD.

 • RAD a zachowania agresywne u dzieci i młodzieży.

 • Trudności diagnostyczne u starszych dzieci i adolescentów

  • błędy w diagnozie. RAD a dzieci „psychopatyczne”.

 • Rokowania dotyczące dzieci z RAD:

  • RAD a zaburzenia psychiczne młodzieży i dorosłych,

  • Czy dzieci z RAD będą miały zespół borderline?

 • Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania?

  • dzieci z RAD w rodzinach adopcyjnych,

  • skuteczne metody terapeutyczne.

 • Zagadnienia prawne i etyczne:

  • problematyka rozwiązań instytucjonalnych,

  • kiedy dziecko powinno być pod opieką instytucji opiekuńczych,

  • występowanie o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 • Praca własna – superwizja grupowa.

Koszt: 2500 zł /od grupy szkoleniowej/

Szkolenie „Na miarę potrzeb”

Istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez instytucje zamawiające!

Szkolenia i warsztaty wyjazdoweposiadamy bogate doświadczenie w organizacji warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w formie wypoczynku wakacyjnego lub feryjnego – na zlecenia możemy zorganizować taki wyjazd i/lub warsztaty wyjazdowe dla dorosłych /młodzież usamodzielniana czy opiekunowie zastępczy

Ceny szkoleń mogą ulegać negocjacjom!

Forma i miejsce szkoleń:

 • szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego;

 • szkolenia w lokalu stowarzyszenia /na terenie powiatu dębickiego/ – do 15 osób,

 • szkolenia zlecone w formie wyjazdowej dla uczestników – wg wybranego miejsca,

 • wykładowcy i trenerzy zapewniają dojazd we własnym zakresie i materiały szkoleniowe dla uczestników

Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Z wyrazami szacunku:

Magdalena Koczaj – Kizior

Prezes Stowarzyszenia