Jeteśmy stowrzyszeniem działającym na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

…aby dzieci miały dom…

– to nasza misja Podstawowe cele statutowe:

 • Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa,
 • Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym,
 • Prowadzenie i wspieranie programów w zakresie rodzinnej opieki zastępczej,
 • Prowadzenie i organizowanie działalności szkoleniowej na rzecz rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych,
 • Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin,
 • Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych, umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska,

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. Tworzenie i wspieranie rodzin zastępczych,
 2. Wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia,
 3. Działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej – promowanie idei rodzicielstwa zastępczego (w tym prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej),
 4. Prowadzenie działalności naukowo – badawczej mającej na celu diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży umieszczanej w rodzinnych formach opieki zastępczej i samych rodzin zastępczych oraz rozpowszechnianie tak uzyskanych informacji,
 5. Organizowanie i prowadzenie pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka,
 6. Organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach  naukowych, konferencjach oraz kursach szkoleniowych dla rodziców zastępczych,
 7. Organizowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych,
 8. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą,
 9. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i instytucjami.

Aktualne władze Stowarzyszenia: Magdalena Koczaj – Kizior  – Prezes Agnieszka Hajdon – W-ce Prezes Małgorzata Wójcik – Skarbnik