Jeteśmy stowrzyszeniem działającym na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

…aby dzieci miały dom…

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes – Magdalena Koczaj – Kizior  (rodzic zastępczy zawodowy specjalistyczny, pedagog, psycholog, terapeuta, trener szkoleń diagnosta) – kontakt 509 181 369 

W-ce Prezes  – Karolina Zaręba (rodzic zastępczy niezawodowy, pedagog) – kontakt 665 211 889

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa i wartości rodziny,
 2. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej i ich podopiecznym,
 3. Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym
  i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia,
 4. Prowadzenie i organizowanie działalności szkoleniowej z zakresu wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, resocjalizacji i edukacji,
 5. Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne
  i fizyczne oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin,
 6. Zwiększenie szans na godne życie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie, rodzinnych
  i instytucjonalnych form opieki zastępczej (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie i fizycznie),
 7. Opracowywania i wspieranie programów reintegracji społecznej na rzecz wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej i ich rodzin,
 8. Zwiększenie możliwości startu życiowego dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych, w tym prowadzenie mieszkań treningowych, mieszkań chronionych, mieszkań usamodzielnienia, itp.
 9. Prowadzenie działalności z zakresu usług medycznych (psychiatrycznych, psychologicznych, terapeutycznych, neurologicznych) wspierających zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych;
 10. Wykonywanie zadań z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym w szczególności zadań mieszczących się w kompetencjach Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej;
  11.Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji,
 11. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie i wspieranie rodzin zastępczych,
 2. Wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia,
 3. Działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej – promowanie idei rodzicielstwa zastępczego (w tym prowadzenie działalności informacyjnej
  i wydawniczej),
 4. Prowadzenie działalności naukowo – badawczej mającej na celu diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży umieszczanej w rodzinnych formach opieki zastępczej i samych rodzin zastępczych oraz rozpowszechnianie tak uzyskanych informacji,
 5. Organizowanie i prowadzenie pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogicznego
  i prawnego dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, wychowanków oraz usamodzielnionych wychowanków,
 6. Organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach  naukowych, konferencjach oraz kursach szkoleniowych dla rodziców zastępczych oraz wychowanków tych rodzin,
 7. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych, itp.,
 8. Organizowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych,
 9. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia, takich jak imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko- rekreacyjnym,
 10. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą.
 11. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami
  i instytucjami.
 1. Organizowanie i udzielania pomocy materialnej i rzeczowej dla rodzin zastępczych, wychowanków tych rodzin, oraz usamodzielnionym wychowankom z tych form opieki,
 2. Organizowanie wsparcia rehabilitacyjnego, terapeutycznego, psychiatrycznego, medycznego i resocjalizacyjnego,
 3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z terapią, sportem, krajoznawstwem i edukacją kulturalną
 4. Organizowanie różnych form wsparcia służącym rozwojowi i wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz społecznych wychowanków pieczy zastępczej,
 5. Organizowanie pomocy dla rodzin i osób w kryzysie poprzez prowadzenie działań o charakterze socjalno – pedagogicznym, warsztatów szkoleniowych i terapeutycznych, terapii indywidualnej i grup wsparcia, itp.,
 6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, poradnictwa i wydawnictw dla kadr ośrodków pomocy społecznej, ośrodków pomocy i wspierania rodziny, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, kuratorów sądowych, i innych osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia na rzecz rodzin i osób w potrzebie,
 7. Wykonywanie zadań z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym w szczególności zadań mieszczących się w kompetencjach Organizatora Rodzinnej  Pieczy Zastępczej,
 8. Realizacja programów autorskich dotyczących indywidualnej pomocy dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej i ich rodzinom,
 9. Organizowanie i prowadzenie własnych ośrodków wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym poradni specjalistycznych,  czy świetlic środowiskowych, mieszkań usamodzielnienia, mieszkań chronionych, mieszkań treningowych,
 10. Pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków, w tym także  poprzez mobilizację instytucji, wspieranie w zdobywaniu przysługujących wychowankom rodzin zastępczych mieszkań i funduszy, nadzór nad powierzonymi im lokalami i funduszami.