logo FIOStowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie od 13 sierpnia br. rusza z realizacją projektu „Moje kompetencje – mój atut” – wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Programem objętych zostanie 30 wychowanków rodzin zastępczych /w tym minimum 10 kobiet/ w wieku 7 – 16 lat. Program zrealizowany zostanie poprzez organizację i sfinansowanie indywidualnych korepetycji z matematyki i języka angielskiego dla wychowanków uczestniczących w projekcie, prowadzonych przez zatrudnionych korepetytorów w miejscu zamieszkania uczestników, zakup pomocy dydaktycznych i biletów do kina oraz integrację tych dzieci w ramach zorganizowanego wyjazdu do Aqaparku w Krakowie.
Ideą projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci z rodzin zastępczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako klucz do ich jutra zarówno w sensie naukowym jak i społecznym. Celem projektu, oprócz poradnictwa pedagogicznego i pomocy w nauce przez zatrudnionych korepetytorów, będzie również nawiązanie więzi z dzieckiem. Pozwoli to na wejście w jego świat – ten obecny i ten z przeszłości, tak by móc jak najlepiej zrozumieć, a następnie dzięki uzyskanej wiedzy, przygotować je do samodzielnego wejścia w jutro. Poznając codzienność dziecka w miejscu, w którym się wychowuje, odkrywając przy tym przykre doświadczenia z przeszłości – wspomagamy jednocześnie tych, którzy jako pierwsi dali mu szansę na lepsze jutro – opiekunom zastępczym. Tym samym projekt jest działaniem na rzecz dzieci i młodzieży do lat 18 oraz osób powyżej 50 roku życia /opiekunów zastępczych/.

Wybór charakteru oraz rodzaju usług realizowanych w ramach projektu podyktowany jest zidentyfikowanymi potrzebami jego beneficjentów oraz doświadczeniem wnioskodawcy
i partnera w realizacji projektów skierowanych do grup zagrożonych marginalizacją.
Projekt odpowiada także kompleksowo na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze dzieci z rodzin zastępczych, na podstawie przeprowadzonego przez wnioskodawcę badania ankietowego w 2011r., na ilości wszystkich wychowanków rodzin zastępczych, z którymi wnioskodawca utrzymuje stały kontakt. Ankiety rozesłane zostały do wszystkich rodzin zastępczych z terenu powiatu dębickiego mających pod swoją pieczą dzieci w tej grupie wiekowej /łącznie 30 rodzin zastępczych – wg danych uzyskanych z PCPR w Dębicy/. Podczas prowadzonego badania pytano m.in. o najczęstsze problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, formy oczekiwanego wsparcia dla rodzin i atrakcyjnego dla wychowanków. Analiza tych badań jednoznacznie wykazała, ze ponad 90% wychowanków ma rozliczne problemy emocjonalne, zachowania, problemy dydaktyczne, poczucie niskiej wartości, które wymagają pracy i wsparcia ze strony opiekunów. Najatrakcyjniejszą formą wsparcia dla opiekunów zastępczych były m.in. zorganizowanie korepetycji przedmiotowych, czy dofinansowanie do aktywnych i ciekawych form spędzania czasu wolnego. Wychowankowie są też bardzo otwarci na wzajemne poznanie się i integrację. Często bowiem czują się z powodu swojej sytuacji rodzinnej inni i osamotnieni.
Gwarantem osiągnięcia zakładanych rezultatów jest udział w projekcie profesjonalnej, doświadczonej kadry na co dzień zajmującej się problemami rodzin zastępczych i ich dzieci własnych i umieszczonych. Ponadto, sukces projektu zapewniony będzie dzięki temu, że odpowiada na zapotrzebowanie konkretnej grupy docelowej. Do wnioskodawcy już w chwili obecnej rodzice zastępczy zgłaszają zapotrzebowanie na usługi oferowane w ramach projektu. Wnioskodawca będzie na bieżąco monitorował potrzeby uczestników i dostosowywał do nich zakres usług. Pomimo tych zmian główne założenia i wybrane metody pracy z grupą docelową nie zmienią się, zdecydowanie jednak wpłynie to na efektywność przedsięwzięcia i trwałość rezultatów

Stąd potrzeba wsparcia dzieci i pośrednio ich rodzin niniejszym programem.
O etapach i efektach realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.

W razie pytań – kontakt z koordynatorem projektu: Magdaleną Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl