Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie z przyjemnością informuję o rozpoczęciu realizacji kolejnego projektu pt. „Grupa wsparcia i szkolenie dla opiekunów zastępczych”. Projekt realizowany jest w ramach otrzymanej dotacji z Fundacji Świętego Mikołaja w Piasecznie w ramach Funduszu Edukacyjnego 2012/2013.

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.09.2012r. do 20 czerwca 2013r.

W ramach dotacji planuje się przez okres 10 m-cy prowadzić grupę wsparcia dla opiekunów zastępczych. Chęć udziału w tej formie wsparcia na etapie pisania projektu, zgłosiło 12 rodzin – do 22 opiekunów.

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w wymiarze 3 godzin. Grupę poprowadzi doświadczony pedagog – rodzic zastępczy, posiadający doświadczenie w tym zakresie. W ramach grupy wsparcia planowane jest poradnictwo grupowe i indywidualne, wymiana doświadczeń między opiekunami zastępczymi, warsztaty i treningi doskonalące umiejętności opiekuńczo – wychowawcze opiekunów. Prowadzący oraz same rodziny zastępcze będą nawzajem udzielały sobie porad i wsparcia, a w razie potrzeby osoby ze szczególnie trudnymi problemami będą kierowane do odpowiedniego specjalisty w dziedzinie. Umożliwienie nam opiekunom zastępczym spotkań i wymiany doświadczeń jest dla nas niezmiernie ważne i budujące i wynika z obowiązujących przepisów ustawowych. Na bazie takiej grupy w 2008r. powstało nasze Stowarzyszenie.

Drugim planowanym w ramach projektu przedsięwzięciem będzie organizacja i sfinansowanie dodatkowego szkolenia dla opiekunów zastępczych podnoszącego ich kompetencje wychowawcze. Na bazie dotychczasowych konsultacji z rodzinami zastępczymi będącymi członkami i/lub korzystającymi ze wsparcia naszego stowarzyszenia ustalono, że przeprowadzenie szkolenia zlecone zostanie Pracowni Psychoedukacji i Terapii M. Kleckiej w Lędzianach, specjalizującej się w tematyce FAS /Fetal Alcohol Syndrom/, którym często dotknięte są dzieci umieszczane w rodzinnych formach opieki zastępczej. Wg otrzymanej oferty chcemy sfinansować w ramach otrzymanej dotacji 16 – godzinny warsztat dla opiekunów podejmujący tematykę zaburzeń rozwojowych u dzieci z elementami superwizji dla opiekunów Termin szkolenia do uzgodnienia z prowadzącym i biorącymi udział w programie rodzinami – wstępnie planuje się na XII.2012r. Szkolenie dodatkowo zostanie poszerzone o diagnostykę dzieci szczególnie zaburzonych, pokrytą ze środków własnych zainteresowanych tą formą opiekunów.
Osoby zainteresowane projektem i dołączeniem do udziału w nim prosimy o kontakt z Magdaleną Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl