Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie w partnerstwie z Podkarpackim Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce w Łężanach przystąpiło do realizacji projektu „Działajmy Razem” dofinansowanego przez Fundację POLSAT w ramach programu Rodzina Dom Budowany Miłością.
Celem  głównym projektu jest szeroko rozumiana WSPÓLNOTA i współdziałanie  środowisk zajmujących się pomocą osamotnionym i  bezdomnym dzieciom, ponieważ bardzo przykre jest to, że środowisko to jest znacznie bardziej podzielone i nie służy dobru dziecka, ani rodzinie, która zdecydowała się na przyjęcie dziecka potrzebującego opieki.

Cel główny zamierzamy osiągnąć poprzez zainicjowanie i zorganizowanie na terenie województwa podkarpackiego działań integrujących i wspierających opiekunów zastępczych z danego terenu oraz działań sprzyjających poprawieniu relacji pomiędzy opiekunami zastępczymi a pracownikami centrów pomocy rodzinie i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, jak:
– zorganizowanie konferencji pt. „Działajmy razem” dotyczącej organizacji i założeń rozwoju rodzinnej opieki zastępczej w  naszym województwie. Planowane są na niej wystąpienia przedstawicieli rodzin zastępczych naszego i ościennych powiatów / Prezesa Stowarzyszenia Wielkie Serce w Łężanach, Prezesa Stowarzyszenia Nowy Dom w Nagawczynie, Starostów i Dyrektorów PCPR, czy Wojewody Podkarpackiego  – jeżeli tylko  odpowiedzą pozytywnie  na nasze zaproszenie/. Wystąpienia oscylować mają wokół  kontekstu wdrażania nowej ustawy o pieczy zastępczej i nowej roli rodzin w tym aspekcie, oczekiwań rodzin i przedstawicieli  OROZ i władz powiatu. Planujemy poruszyć w takcie konferencji trudny temat współpracy z organizatorami rodzinnej opieki zastępczej w  województwie i powiecie i szukać wspólnych rozwiązań na porozumienie i partnerstwo.

– wyjazd integracyjny  rodzin i dzieci zrzeszonych w Podkarpackim Stowarzyszeniu Wielkie Serce w Łężanach /23 rodzin zastępczych z terenu powiatu krośnieńskiego,  jasielskiego,  brzozowskiego,  leskiego miasta Krosna oraz Stowarzyszeniu Nowy Dom w Nagawczynie /  /15 rodzin z terenu powiatu dębickiego, ropczycko – sędziszowskiego i tarnowskiego/,
– naczelnym celem jest też realne wsparcie opiekunów zastępczych w kontekście zgłaszanych przez nich problemów i potrzeb, dotyczących wdrażania nowej ustawy o pieczy zastępczej. Wobec powyższego planujemy także zorganizowanie szkolenia z zakresu nowej roli, zadań i praw rodzin zastępczych w kontekście nowej ustawy dla opiekunów zastępczych zrzeszonych w organizacjach pozarządowych na rzecz rodzin zastępczych  z terenu województwa podkarpackiego oraz pracowników bezpośrednio pracujących z tymi rodzinami w OROZ,
Celem pośrednim w/w działań jest:
– Budowanie dobrej atmosfery, pełnej akceptacji i społecznej przychylności dla idei rodzicielstwa zastępczego,
– Promowanie tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej, tak aby tylko w ostateczności kierować dzieci z terenu naszego województwa do placówek opiekuńczo – wychowawczych, poprzez pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych.