Projekty aktualne:

 • „PoMOC dla rodzin”

Realizacja projektu: od 1 grudnia 2017 roku do 31 marca 2020 roku

Biuro projektu – Zawierzbie 36, 39-204 Żyraków:

1. dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty od 8:00 do 15:00, gdzie dostępność należy rozumieć, jako fizyczna możliwość skorzystania z zasobów rzeczowych (biuro projektu) oraz kadry projektu (członkowie zarządu wnioskodawcy oraz kadra merytoryczna projektu/zespół zarządzający) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (509 181 369) lub drogą elektroniczną (stowarzyszenienowydom@interia.pl lub magdakoczaj@interia.pl)

2. otwarte jest/było/będzie w następujących terminach/godzinach (otwartość należy rozumieć, jako fizyczna obecność członka zarządu wnioskodawcy lub kadry projektu lub innej osoby, mogącej udzielić informacji na temat projektu):

 • w okresie od 01.XII.2017 do 31.I.2018 roku – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • w okresie od 01.II.2018 roku do 07.V.2019 roku – w każdy poniedziałek od godziny 8:00 do 16:00
 • w okresie od 08.V.2019 roku do 31.I.2020 roku – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • w okresie od 01.II.2020 do 31.03.2020 – w każdy poniedziałek od godziny 8:00 do 16:00

Stowarzyszenie Nowy Dom od 1 grudnia 2017 roku realizuje projekt pt. „PoMOC dla rodzin” – Celem projektu jest wsparcie pieczy zastępczej i procesu jej deinstytucjonalizacji na terenie wojewóztwa podkarpackiego w okresie od 01.12.2017 r.do 31.03.2020 r., poprzez ofertę wieloaspektowego, profesjonalnego systemu wsparcia tych form pieczy, wzrost wiedzy i umiejętności 90 osób w zakresie funkcjonowania zaburzeń i specyfiki dzieci umieszczanych w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz poprawa relacji 90 dzieci i młodzieży (wychowanków z rodzin zastępczych oraz dzieci biologicznych) z otoczeniem

Planowane efekty projektu:

 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu: 50
 2. Liczba osób u których zminimalizowano skutki zaburzeń neurorozwojowych, poprzez stosowną diagnozę i terapię, a przez to zapobieganie zaburzeniom wtórnym: 45
 3. Liczba osób u których nastąpiło zwiększenie wiedzy nt. funkcjonowania, zaburzeń i specyfiki dzieci umieszczanych w rodzinnych formach pieczy zastępczej: 80
 4. Liczba osób (dzieci i młodzieży umieszczanej w rodzinnych formach pieczy zastępczej), u których nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego: 70
 5. Liczba osób, u których nastąpiło zwiększenie zaufania we własne siły i możliwości: 100
 6. Liczba osób (dzieci i młodzieży z rodzinnych form pieczy) u których nastąpiła poprawa relacji z otoczeniem: 70
 7. Liczba osób (dzieci i młodzieży z FAS/FASD i RAD), u których nastąpiła poprawa funkcjonowania psychospołecznego (zwiększenie zaufania, poczucia bezpieczeństwa, niwelowanie skutków traumy): 70
 8. Liczba osób (dzieci biologicznych) u których nastąpiła poprawa funkcjonowania (poczucie bezpieczeństwa, niwelowanie traumy): 20
 9. Liczba rodzin, u których nastąpiła poprawa funkcjonowania, relacji pomiędzy członkami rodziny dzieci i młodzieży umieszczanej w pieczy zastępczej: 40
 10. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 180
 11. Liczba wydanych specjalistycznych diagnoz /FAS/RAD/rozwoju psychmotorycznego, emocjonalnego, społecznego/ diagnozy inteligencji, osobowości i innych: 104
 12. Liczba osób biorących udział w zajęciach rozwojowo-terapeutycznych dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych i dzieci biologicznych opiekunów: 30
 13. Liczba osób biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych dla wychowanków rodzinnych form pieczy i dzieci biologicznych opiekunów: 20
 14. Liczba szkoleń specjalistycznych dla opiekunów zastępczych: 10
 15. Liczba osób biorących udział w grupie wsparcia dla opiekunów zastępczych: 20
 16. Liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego: 55
 17. Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami w miejscu zamieszkania rodzin: 20

Grupy docelowe:

 1. osoby pełniące funkcję opiekunów zastępczych niezawodowych i zawodowych (w tym zawodowe, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i specjalistyczne) oraz rodzinne domy dziecka
 2. rodziny zastępcze spokrewnione
 3. wychowankowie przebywający w rodzinnych formach pieczy
 4. dzieci biologiczne opiekunów

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 1. praca z rodziną, w tym konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, specjalistyczna diagnoza dzieci i młodzieży pod kątem FAS/FASD, RAD, innych problemów i zaburzeń wraz z oceną profilu neurorozwojowego
 2. realizacja indywidualnych programów terapeutycznych opracowanych na podstawie diagnozy dostosowanych do potrzeb dziecka i rodziny (m.in. terapia neurologopedyczna, fizjoterapia, psychoterapia, zaburzeń przywiązania, i inne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dziecka i rodziny),
 3. organizacja spotkań dla rodzin mających na celu m.in. wymianę ich doświadczeń, zapobiegania izolacji, np. w formie grup wsparcia i grup samopomocowych

Budżet projektu:

 1. wartość projektu: 426 962,50 zł
 2. wartość dofinansowania: 401 307,50 zł
 3. źródła finansowania:

– wkład Funduszy Europejskich: 362 918,12 zł,

– dotacja celowa: 38 389,38 zł,

– wkład własny: 25 655,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekty zakończone: