Kto może być uczestnikiem?

Dzieci  i młodzież niepełnosprawna przebywająca w rodzinnych formach pieczy zastępczej w tym:  w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych  i zawodowych, rodzinnych domach dziecka  i placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które w orzeczeniu o niepełnosprawności mają zaznaczony pkt. 7: o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i pkt.  8: o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz dzieci z rodzin wielodzietnych, gdzie opiekunowie maja pod swoją opieką kilkoro dzieci niepełnosprawnych (rodziny zawodowe i RDD), które nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia uczestników zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nowy Dom oraz zamieszkujących województwo podkarpackie.

Termin realizacji usługi:

01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Miejsce realizacji usługi:

Miejsce zamieszkania uczestnika

Warunki zgłoszenia:

Przesłanie kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów( Załącznik nr 3, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Ankieta Rekrutacyjna) załączonych na stronie WWW: http://www.stowarzyszenie-nowydom.pl/?p=2284 na adres e-mail: magdakoczaj@interia.pl oraz w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Nowy Dom, Zawierzbie 36 k. Dębicy; 39-204 Żyraków z dopiskiem „WYTCHNIENIE DLA OPIEKUNÓW” – najlepiej w terminie do 01.01.2022 r.