Zapraszamy na szkolenie nt. :

„Planów pomocy dziecku realizowanych w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej”

Termin szkolenia: 28 – 29 października 2019r. /poniedziałek – wtorek w godz.: 9.00 do 17.00/ w Klimkówce k. Rymanowa

Odbiorcy szkolenia: opiekunowie zastępczy niezawodowi, zawodowi, osoby prowadzące RDD

Cele szkolenia:Wzmocnienie praktycznej wiedzy na temat podstaw planowania pracy z dzieckiem i rodziną. Elementy nauki o znaczeniu więzi w rozwoju dziecka, podstawy podejścia wzmacniającego w pracy socjalnej. – Wprowadzenie i ćwiczenie narzędzi planu pomocy dziecku wykonanych na podstawie analizy przypadku. – Zwiększenie praktycznej wiedzy na temat ujmowania w planie pomocy dziecku niektórych złożonych kategorii potrzeb, takich jak wzmacnianie zdolności do więzi, wzmacnianie więzi z członkami rodziny, potrzeby emocjonalne, umiejętność radzenia sobie ze stratą. – Wzmocnienie kompetencji synchronizowania celów i zadań planów pomocy dziecku z planem pracy z rodziną.

Elementy szkolenia:

  • Wprowadzenie narzędzi planu pomocy dziecku w oparciu
    o przykłady przypadków – warsztat.

  • Wykonanie analiz przypadków – ćwiczenia warsztatowe –
    w kontekście podejścia skupionego na rozwiązaniach.

  • Wykorzystanie planu pomocy dziecku do tworzenia skoordynowanego planu pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (i samej rodziny zastępczej) lub wychowawcy z planem pracy z rodziną realizowanym przez asystenta rodziny.

  • Praca na wymiernych kryteriach możliwości reintegracji dziecka z rodziną lub budowania trwałych więzi w środowisku rodzinnej pieczy zastępczej lub przygotowaniu do usamodzielnienia.

Prowadzący: Tomasz Polkowski – Prezes Zarządu Fundacji Dziecko i Rodzina. W dziedzinie pomocy dziecku i rodzinie pracuje od 1992 roku. Działacz społeczny, metodyk i trener szkoleniowy. Inicjator ogólnopolskich akcji społecznych. Uczestniczył w wielu działaniach na rzecz reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie w Polsce i za granicą – między innymi w Gruzji, Ukrainie, Słowacji. Autor lub współautor koncepcji organizacyjnych i metodycznych, rozwiązań ustawodawczych i systemowych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz materiałów szkoleniowych. Autor wielu narzędzi metodycznych wykorzystywanych w opracowywaniu planów pracy z rodziną i planach pomocy dziecku. Autor „Podręcznika dla usamodzielniających się – Droga do marzeń” (2019 RCPS Szczecin). Główne tematy szkoleń to znaczenie więzi w rozwoju dziecka i zaburzenia więzi, plany pomocy dziecku i rodzinie, praca z rodziną ukierunkowana na reintegrację, przygotowanie do usamodzielnienia, wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych. Otrzymał Order Uśmiechu oraz Złoty Krzyż Zasługi.

Miejsce: Dwór Ostoia w Klimkówce k. Rymanowa, ul. Zdrojowa 1; Klimkówka; 38 – 480 Rymanów (www.ostoia.pl). Tel 13 435 65 99. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia oraz bogate materiały szkoleniowe z narzędziami do tworzenia skutecznych planów pomocy dziecku. W cenie serwis kawowy (zrzutka na obiady w restauracji hotelowej na miejscu dla chętnych).

Zapisy: tel. 509 181 369, mail: magdakoczaj@interia.pl zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.10.2019r. – pierwszeństwo mają rodziny zawodowe i RDD oraz członkowie SND.