NABÓR NA SZKOLENIE ONE – LINE Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. (Praca z dziećmi w oparciu o więź) –

Dla kogo?
rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne i specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, terapeuci, którzy pracują z dziećmi odrzuconymi, z zaburzoną więzią/

Cel szkolenia :
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat znaczenia więzi między dzieckiem a osobą dorosłą i jej wpływu na jakość i sposób jego funkcjonowania. Ponadto uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę jak zaburzenie przywiązania wpływa na funkcjonowanie dziecka. Uczestnicy również w praktyczny sposób będą mogli zapoznać się ze sposobami postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią, które często czuje się nierozumiane i odrzucane przez dorosłych. Ponadto uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób można budować więź z dziećmi , które trafiają do rodzin adopcyjnych często po traumatycznych przeżyciach, które nie miały możliwości nawiązania więzi z żadną osobą dorosła.
Program szkolenia:
Blok I ( 5 godzin)
üCo to jest przywiązanie ?
ü W jaki sposób kształtuje się przywiązanie dziecka do osoby dorosłej?
ü Rodzaje przywiązania i ich charakterystyka: przywiązanie bezpieczne i poza bezpieczne
( unikające, ambiwalentne, zdezorganizowane).
ü W jakich warunkach i sytuacjach dziecko może nie przywiązać się do osoby dorosłej? ( przeżycia traumatyczne dziecka a budowanie przywiązania). Charakterystyka wybranych dysfunkcyjnych środowisk, w którym dziecko przebywało. ( placówki, rodzina dysfunkcyjna, dysfunkcyjna rodzina adopcyjna).
ü Czy dziecka może przywiązać się tylko do swojej biologicznej matki?
ü Czy dziecko przebywające w placówce może przywiązać się do wybranej osoby w niej pracującej? Przedstawienie problemu w oparciu o wieloletnią praktykę pracy w placówce opiekuńczo- wychowawczej.
ü Jakie znaczenie dla przyszłości dziecka ma rodzaj przywiązania do wybranej osoby bądź jego brak?
ü Reaktywne zaburzenie przywiązania ( RAD) – definicja, przyczyny.
ü Charakterystyka dziecka z zaburzonym przywiązaniem – jego problemy i potrzeby. Przedstawienie funkcjonowania takich dzieci w oparciu o własną praktykę.
ü Dziecko z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych. W jaki sposób wpływa ono na funkcjonowanie dziecka w różnych sferach.
ü Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej i jego charakterystyka.
ü Przeżywanie straty dziecka odrzuconego – jak opiekunowie mogą im pomóc?
ü Czym jest rodzicielstwo zastępcze i jakie zadanie w stosunku do dziecka mają opiekunowie zastępczy?
ü Różnice między rodzicielstwem zastępczym a rodzinami adopcyjnymi a budowanie więzi z dzieckiem.
17. Zaburzenie więzi u dziecka lub jej brak jako przyczyna rozpadu rodzin zastępczych ( częściej) oraz rodzin adopcyjnych.
Blok II – 5 godzin
ü Różnice między psychoterapią więzi a psychoterapią opartej na więzi.
ü Jak budować więź z dziećmi przyjętymi/przysposobionymi? Skuteczne budowanie więzi.
ü Budowanie więzi z dzieckiem, które jest przywiązane do innej osoby dorosłej (matka biologiczna, ojciec biologiczny, jeden z opiekunów zastępczych).
ü Relacje opiekunów zastępczych z rodziną biologiczną dziecka przyjętego.
ü Relacje dziecka przyjętego z własną rodziną biologiczną – jaki ma to wpływ na budowanie jego przywiązania z opiekunami zastępczymi.
ü Czy dzieci przysposobione powinny znać swoją przeszłość? Wpływ braku wiedzy o swojej przeszłości na budowanie więzi oraz na sposób funkcjonowania dziecka w rodzinie. Omówienie jednego z przypadków z własnej praktyki.
ü Główne problemy pojawiające się w czasie budowania więzi między dzieckiem a wybraną osobą dorosłą.
ü Sposób postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią.
ü Główne dylematy opiekunów zastępczych/rodziców adopcyjnych – postępowanie z dzieckiem, które nie przywiązało się do żadnej osoby dorosłej.
ü Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią – praktyczne ćwiczenia

Forma zajęć: krótkie miniwykłady, metody warsztatowe. Prowadzący będzie korzystał z bogatej praktyki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią, które przebywają w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, z własnej praktyki specjalisty pracującego 18 lat w tym obszarze i czynnego rodzica zastępczego zawodowego aktualnie dla 4 dzieci.

termin: 8-9 maja 2020r. od. godz. 16.00 -2 dni szkoleniowe

Cena 200 zł brutto od osoby musi zebrać się grupa min. 8 osób zapisy: mail: magdakoczaj@interia.pl