Szkolenie  pt. „Zawodowy Nowy Dom” – do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi, o których mowa w   § 4  ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie szkoleń  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 274, poz. 1620) – zatwierdzony decyzją MR,PiPS z dn. 08.04.2022r. Nr 3/2022/RZ

Termin: –  27 – 29 maja 2022r. (pt  od 16.00 – 200 sobota – niedziela od 9.00 do 14.30)

Program szkolenia obejmuje 20  godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych  przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia

Warsztat poświęcony wiedzy z  zakresu wczesnej diagnostyki, w  tym wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwojowych, interwencji i  wspomagania rozwoju dziecka, jako kompleksowej wielospecjalistycznej pomocy dziecku niepełnosprawnemu ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych niepełnosprawności dzieci w pieczy jak FAS/FASD czy RAD; wiedzę z zakresu rozwoju dziecka, w tym rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego oraz metod rewalidacji i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na przykładzie dziecka z FASD;  informacje o organizacjach i instytucjach wspierających oraz udzielających specjalistycznej pomocy rodzinom wychowującym dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Koszt 450 zł od osoby – 750 zł od pary (musi uzbierać się co najmniej 6 osób)

W razie zainteresowania proszę o zgłoszenie drogą mailową: magdakoczaj@interia.pl

Autorem i prowadzącym szkolenie jest: Magdalena Koczaj – Kizior – Prezes SND, pedagog, psycholog kliniczny i osobowości, czynny rodzic zastępczy zawodowy specjalistyczny dla 4 dzieci w tym z FAS/FASD, terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, OIK, SND – łącznie 20 lat stażu pracy w tej tematyce; Przedszkole Terapeutyczne), kurator sądowy rodzinny i nieletnich (13 lat), ukończony kurs TZA,  TRR, terapeuta ręki, przygotowanie i praktyka diagnozy FASD/RAD, autor i trener szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, certyfikat Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych. w trakcie kursu psychoterapii systemowej rodzin OSS Kraków.