Ogłaszamy nabór na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastepczą – szkolenie jest płatne 800 zł od osoby musi się zebrać takich osób conajmniej 4 żeby doszło ono do skutku.

Piersze spotknie stacjonarne w naszej siedzibie na Zawierzbiu mogłoby odbyć się w dniach 23 – 25 października 2020r. nabór prib lub 509 181 369 albo mail: magdakoczaj@interia.pl.

Szkolenie jest zatwierdzone decyzją ministerialną

Można u nas także zrobić badania pedagogiczno – psychologiczne – koszt 500 zł osoba i 700 zł para z wydaniem opinii na piśmie.

Program szkolenia podstawowegoProgram obejmuje 60 godzin zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych):

Spotkanie I – Warsztaty komunikacji interpersonalnej. Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin

Spotkanie służące wzajemnemu poznaniu się uczestników szkolenia, ćwiczeniu komunikacji i współpracy w grupie w trakcie zajęć warsztatowych, ustalenie zasad i reguł obowiązujących w grupie, służących niezbędnej otwartości i pracy w dalszych blokach szkoleniowych. Poznanie siebie, własnych zasobów i motywacji do bycia rodziną zastępczą. Podjęcie przez uczestników ostatecznej decyzji o uczestnictwie w szkoleniu w kontekście oczekiwań i ich weryfikacji – ustalenia kontraktu i planu dalszych spotkań.Przekazanie informacji nt. prawnych regulacji w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, elementów prawa rodzinnego oraz zagadnieniom z zakresu praw dziecka, wiedzę nt. specyfiki pieczy zastępczej, jej celu i czasowego charakteru. Informacje o zadaniach i kompetencjach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie w sprawach dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej, a także zasad finansowania rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Omówienie praw i obowiązków opiekunów zastępczych, opiekunów prawnych, podziału tych obowiązków pomiędzy rodzicami zastępczymi a rodzicami biologicznymi, współpracy z instytucjami i specjalistami służb zobligowanych do wspierania systemu pieczy zastępczej, w celu budowania skutecznych planów pomocy dzieciom umieszczanym w pieczy.

Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzinWarsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń przywiązania, modyfikacji zachowań osób z zaburzeniami zachowania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka. Na zajęciach zostaną omówione też czynniki wpływające na opóźnienia rozwojowe i problemy z wykształceniem więzi, podstawy wiedzy i rozwoju fizjologicznym i zdrowiu człowieka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby.

Spotkanie III – Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzinWarsztat poświęcony wpływie różnego rodzaju strat na zachowanie i życie człowieka, sytuacji emocjonalnej dziecka tracącego swoją rodzinę, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece, określenie problemów powstałych w rodzinie pochodzenia, rozpoznawanie zaburzeń i możliwości pomocy, wiedzę i umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka oraz oceny sytuacji dziecka, wiedzy na temat podstawowych trudności na drodze przywiązania TPSD, ADHD, FAS, FAE, zaburzenia uczenia się, zaburzenia nastroju, zespół Aspergera, zaburzenia dwubiegunowe, autyzm.

Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin Omówione zostaną zagadnienia zawierające podstawową wiedzę nt. występowania przemocy w rodzinie i uzależnieniach oraz ich wpływie na dziecko i rodzinę, a także rozpoznawaniu objawów występowania u dziecka uzależnień, czy zagadnień z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami rozwojowymi. Większa część tego warsztatu poświęcona będzie omówieniu tematyki Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i FASD, rozpoznawania i diagnozowania tego typu zaburzeń.

Spotkanie V – Tożsamość dziecka – 10 godzinWarsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenia w kontekście rozwoju dziecka i relacji opiekunów zastępczych z dzieckiem w pieczy; wskazówki do udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego.

Spotkanie VI – Praktyka – 10 godzinOrganizacja praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka dla uczestnika/uczestników szkolenia.Materiałem do pracy warsztatowej będą własne doświadczenia uczestników. Zakładamy, że uczestnicy szkolenia nauczą się pomagania dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi, wyrównywania deficytów i opóźnień rozwojowych oraz lepszego radzenia sobie z problemami i kryzysami pojawiającymi się w ich rodzinach. Mamy też nadzieję, że lepiej zrozumieją powierzone dzieci oraz ich rodziców naturalnych. Nauczą się poszukiwać i korzystać z pomocy innych rodzin zastępczych i profesjonalistów.