Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie, informuje, o rozpoczęciu naboru do projektu pt.: „PoMOC dla rodzin”.

Na realizację w/w projektu otrzymaliśmy dotację z programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Nr i nazwa osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna, Nr i nazwa Działania: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Czas realizacji: grudzień 2017 – marzec 2020. Grupami docelowymi projektu są rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka z ternu woj. Podkarpackiego.

Opis szczegółowych działań, z których możecie Państwo nieodpłatnie korzystać:

 1. Poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzinnych form pieczy zastępczej/opiekunów zastępcz-ych, wychowanków tych rodzin i ich dzieci biologicznych/ oraz rodziców biologicznych dzieci przeby-wających w pieczy zastępczej. Stawiamy przede wszystkim na jakość świadczonych usług i ich faktyczną przydatność dla opiekunów.  Poradnictwo będzie więc prowadzone przez ekspertów
  w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wieloletnich praktyków wysoko wykwalifikowanych, specjalizujących się w kluczowych problemach rodzicielstwa zastępczego, jak problemy z przywiązaniem, traumą, FASD, kryzysami związanymi z pełnieniem funkcji opiekunów,  poradnictwo logopedyczne, itp. /poradnictwo będzie prowadzone w Rzeszowie i Zawierzbiu k. Dębicy – lokal stowarzyszenia/,
 2. Specjalistyczne diagnozy dzieci i młodzieży pod kontem zaburzeń przywiązania RAD, pozabezpiecznych stylów przywiązania/, FAS/FASD wraz z oceną profilu neurorozwojowego, oceny rozwoju psychmotorycznego, emocjonalnego, społecznego,diagnozy inteligencji, osobowości, diagnoza zaburzeń mowy (logopedyczna)  oraz wstępne diagnozy innych występujących u dziecka trudności,
 3. Usługi specjalistyczne dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej  prowadzone
  w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych
  i RDD przez odpowiednich specjalistów /psychologów, pedagogów, logopedę/. Z uwagi na częste sygnały rodzin na temat trudności z dojazdem na regularną terapie z dziećmi, czy badanie (oddalone miejsce zamieszkania, konieczność opieki nad innymi wychowankami w przypadku rodzin zawodowych wielodzietnych, czy pogotowi rodzinnych, niepełnosprawność wychowanków, czy też ich niechęć do wizyty u specjalisty i brak motywacji, np.
  u nastolatków, czas i organizacja takiego wyjazdu, itp) spotkania z wybranymi specjalistami będą odbywać się  na terenie domu rodziny zastępczej/RDD,
 4. Zajęcia rozwojowoterapeutyczne dla wychowankówrodzinnych form pieczy zastępczej oraz dzieci biologicznych opiekunów

Zajęcia rozwojowo-terapeutyczne z podziałem na dwie grupy wiekowe (3 – 7) i 7 – 14 raz w m-cu po 4 godziny,

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne
  dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci biologicznych opiekunów
  w wieku 12-18lat. Zajęcia będą zawierać między innymi elementy TZA, zajęć profilaktycznych nt. współczesnych zagrożeń internetu, dopalaczy, alkoholu itp.,
 2. Grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych zawodowych i niezawodowych.
 3. Szkolenia specjalistyczne dla opiekunów zastępczych –szczegółowe informacje nt. tematyki szkoleń będą udzielane na bieżąco w trakcie trwania projektu.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie i skorzystaniem z w/w form wsparcia prosimy o niezwłoczny kontakt: tel. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl i lub pobranie załączonego formularza zgłoszenia i odesłanie/dostarczenie go na adres naszej siedziby: Zawierzbie 36; 39 – 204 Żyraków formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdziesz tutaj: stowarzyszenie_nowy_dom_8_4_zalacznik_1_formularz_rekrutacyjny stowarzyszenie_nowy_dom_8_4_zalacznik_1_formularz_rekrutacyjny

 

Nasza kadra:

 • Magdalena Koczaj – Kizior – Prezes SND, pedagog, V rok psychologii klinicznej i osobowości, czynny rodzic zastępczy zawodowy dla 4 dzieci, terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, OIK, SND – 18 lat stażu pracy w tej tematyce), kurator  sądowy rodzinny i nieletnich (13 lat), ukończony kurs TZA, przygotowanie  i praktyka  diagnozy FASD/RAD, autor i trener szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, certyfikat Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych TPP w Warszawie.
 • Agnieszka Hajdon – W-ce Prezes SND, psycholog, oligofrenopedagog; studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Dziecka, kilkuletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, stowarzyszenie), przygotowanie i praktyka do diagnozy FASD/RAD,  ukończone Studium Reintegracji Społecznej TPP w W-wie,
 • Dominika Boczkowska – pedagog, terapeuta, specjalista pracy z rodziną, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, współpraca ze SND, OIK), szkolenie z zakresu Terapii Rodzin, TSR, Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych TPP Wa-wa,
 • Piotr Koczaj – psycholog, albertyn, TSR, 10 lat pracy z osobami bezdomnymi, upośledzonymi, chorymi psychicznie, trener szkoleń,
 • Bogdan Czernia – pedagog, psychoterapeuta (Szkoła Psychoterapii Krakowskie Centrum Psychodynamiczne), doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (MOPR, Stowarzyszenie), pracuje jako psychoterapeuta  w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej, prowadzi psychoterapię indywidualną grupową dla dzieci i młodzieży, jest koterapeuta terapii małżeńskiej i rodzinnej, przygotowanie do diagnostyki FASD,
 • Katarzyna Kwaśny – psycholog, psychoterapeuta, coach ICI, pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy
 • Sławomir Kroczka – dr habilitowany nauk medycznych, specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej, Kierownik Pracowni Neurofizjologii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Obecnie Zastępca Ordynatora Oddziału Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu.

 

Dodatkowo logopeda/neurologopeda i konsultacje z psychiatrą dziecięcym