Sz.P

W związku ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa Państwa dziecka/dzieci w organizowanych przez nasze Stowarzyszenie warsztatach letnich  dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej  na Roztoczu

 Termin: Wyjazd planowany jest w okresie 20 do 29  lipca 2019r. /9 noclegów – 10 dni – zaczynamy obiadem w sobotę 20 lipca 2019 – zbiórka od godz. 12.00 do 13.30, a kończymy śniadaniem w poniedziałek 29 lipca br.  o godz. 9 – dzieci należy odebrać z ośrodka do godz. 12.00/.

Dla kogo: warsztaty przeznaczone są dla 20- 25 dzieci w wieku  7 – 16 lat, przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne).

Miejsce wyjazdu: Ośrodek Roztoczanka, ul. Tomaszowska 23; 22 – 672 Susiec, tel. 605 924 859  http://roztoczanka.com.pl     Cena: 820  zł (słownie: osiemset dwadzieścia zł). Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z  Nowy Styl Group /całkowity koszt to  ok 2000 zł od 1 dziecka/. UWAGA: cena nie zawiera kosztów dojazdu!

Prosimy o potwierdzenie ostatecznej decyzji poprzez odesłanie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika z podpisami opiekuna I uczestnika w wymaganych polach oraz wpłatę bezzwrotnej zaliczki w wysokosci 400 zł słownie czterysta zł do dnia 15 maja br. Na konto Stowarzyszenia Nowy Dom nr:

PBS O/Dębica Nr rachunku: 54 8642 1139 2013 3914 7705 0001  

W przypadku rezygnacji z wyjazdu prośba o pilną informację celem nieblokowania miejsc osobom z listy rezerwowej! Tel. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

karta kwalifikacyjna do pobrania tutaj: karta kwalifikacyjna roztocze