Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie, informuje, o rozpoczęciu realizacji projektu pn.: „Dobry start = bezpieczne lądowanie”.

Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Czas realizacji: luty – grudzień 2017r.

Grupami docelowymi projektu są: młodzież umieszczona w rodzinnych formach pieczy zastępczej, czy też już usamodzielniona w wieku od 13 do 25 lat, opiekunowie zastępczy oraz osoby, które na co dzień zawodowo zajmują się wspieraniem rodzinnych form pieczy, z terenu woj. podkarpackiego.

Opis szczegółowych działań:

Nazwa działania

Opis działania

1. Opracowanie autorskiego programu „Start w dorosłość”

Opracowanie autorskiego programu „Start w dorosłość” – autorski program ścieżek wsparcia wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie ich usamodzielniania, przygotowany na bazie konsultacji z samymi wychowankami, opiekunami i specjalistami. Termin realizacji luty – kwiecień 2017r.

2. Mentor usamodzielniania

Program mentor usamodzielnienia – objęcie uczestników indywidualną opieką mentora usamodzielnienia, „życiowego przewodnika”, który będzie miał za zadanie pomagać, wspierać, ale nie przejmować odpowiedzialności za wychowanka, być łącznikiem wychowanka z innymi osobami (opiekunami zastępczymi, rodziną biologiczną, urzędami), a także arbitrem w sporach i konfliktach wychowanka z otoczeniem, a przede wszystkim pomóc w tworzeniu programu usamodzielnienia wychowanka . Termin realizacji marzec – grudzień 2017r.

3. Szkolenie wyjazdowe dla opiekunów zastępczych

Szkolenie dla opiekunów zastępczych z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych, pomocnych w wychowaniu opiece i przygotowaniu do usamodzielniania wychowanków. Termin realizacji kwiecień – czerwiec 2017r.

4. Warsztaty wyjazdowe dla usamodzielnianych

Warsztaty wyjazdowe dla 20 wychowanków w formie 7 dniowego wyjazdu wakacyjnego: nastawione na warsztat samopoznania, wzmacniania pewności siebie, kompetencji osobowościowych, społecznych i edukacyjnych, poznanie swoich zasobów i braków, bazując na procesach grupowych. Termin realizacji 07 – 15 sierpnia 2017r. /Polańczyk/.

5. Szkolenie dla osób zawodowo zajmujących się pieczą zastępczą

Szkolenie przeznaczone będzie dla opiekunów zawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów, asystentów rodzinnych. Będzie obejmowało m.in. tematyke z zakresu roli koordynatora w rodzinie, wspólnego partnerskiego budowania skutecznych planów pomocy dziecku w pieczy oraz programów usamodzielniania, zwiększenia udziału opiekunów zastępczych w tworzeniu profesjonalnego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Termin realizacji lipiec – wrzesień 2017r.

6. Szkolenia stacjonarne z zakresu usamodzielnienia wychowanków dla opiekunów zastępczych

Szkolenia z zakresu prawnych i praktycznych aspektów usamodzielnienia wg modelu opracowanego w ramach projektu dla opiekunów zastępczych z województwa podkarpackiego /2 szkolenia w dwóch terminach, w dwóch różnych miejscach – Rzeszów i Dębica oba po 8 godz./ – październik – listopad 2017r.

Rekrutacja do poszczególnych ścieżek i działań projektu – będzie prowadzona etapowo, jednak wszystkich zainteresowanych prosimy już dziś o niezwłoczny kontakt: 509 181 369 mail: stowarzyszenienowydom@interia.pl