Ruszamy z diagnozą i terapia Centralnego Przetwarzania Słuchowego

CZYM SĄ ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEG?KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO NASZEGO OŚRODKA?Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD) to zespół objawów wynikających z zaburzenia pracy zmysłu słuchu spowodowanych nieprawidłowościami na poziomie centralnego układu nerwowego. Mówiąc innymi słowami: dziecko słyszy — podstawowe badania słuchu nie wykazują problemów, lecz nie słucha — zachowuje się i funkcjonuje […]

Entry Thumbnail

NABÓR NA SZKOLENIE ONE – LINE Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. (Praca z dziećmi w oparciu o więź)

NABÓR NA SZKOLENIE ONE – LINE Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. (Praca z dziećmi w oparciu o więź) – Dla kogo? rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne i specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, terapeuci, którzy pracują z dziećmi odrzuconymi, z zaburzoną więzią/ […]

Entry Thumbnail

zapraszamy do projektu „DOBRY START = BEZPIECZNE LĄDOWANIE”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Dobry start = Bezpieczne lądowanie” -wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej! projekt jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH Adresatami projektu są: dzieci i młodzież umieszczona w  pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) w wieku od […]

Entry Thumbnail

Płatne staże i szkolenia dla usamodzielnionych wychowanków z pieczy – TRWA NABÓR

UWAGA: szukamy osób chętnych na 4 miesięczny płatny staż lub szkolenie zawodowe, wymagania:1. wiek od 18 do 29 lat2. ukończona szkoła specjalna lub3. pobyt w pieczy zastępczej (dom dziecka, MOS/MOW, rodzina zastępcza, zakład poprawczy) lub4. praca w Zakładzie pracy chronionej lub5. pobyt w Zakładzie Karnym lub areszcie śledczym lub6. pobyt […]

Zapraszamy na ostatnie bezpłatne szkolenie z projektu PoMOC dla rodzin

Zapraszamy na darmowe szkolenie! Temat szkolenia: Prawne  i praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego Termin szkolenia: 30 marca 2020r.  /poniedziałek w godz. od 9.00 do 15.00/ Liczebność  grupy – maksymalnie 20 osób Odbiorcy szkolenia : rodzice zastępczy niezawodowi i zawodowi, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka  z terenu woj. Podkarpackiego, Cel szkolenia:  Szkolenie […]

Zapraszamy dzieci biologiczne opiekunów zastęczych z terenu podkarpacia na ostatnie bezpłatne zajęcia rozwojowo – terapeutyczne!!!!

Ostatnia szansa na bezpłatne zajęcia rozwojowo – terapeutyczne dla dzieci biologicznych i zastępczych z rodzinnych form pieczy z ternu Podkarpacia!!!!Kolejne zajęcia rozwojow-terepeutuczne w najbliższych miesiącu styczniu br. odbędą się: 18.01 grupa 3-6 lat w godz. od 9.00 do 13.00 25.01 grupa 7-13 lat w godz. 9.00 – 13.00 W m-cu […]

Nabór na grupę wsparcia i poradnictwo specjalistyczne dla dzieci biologicznych opiekunów zastępczych

Serdecznie zapraszamy dzieci biologiczne osób sprawujących funkcję opiekunów zastępczych (rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) do wspólnych spotkań w ramach samopomocowej grupy wsparcia w Stowarzyszeniu Nowy Dom – najbliższe spotkanie dla grupy wiekowej od 13 do 18 lat planowane jest w dniu 25.01.2019r. o godz. 10.00 osoby te nadal mogą […]