do pobrania: ofertaszkoleń2017ORPZ

Oferta na 2017/2018 rok obejmuje tematy:

 1. Więź a rozwój dziecka – 10 godzin dydaktycznych

Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.

Tematyka szkolenia:

 1. Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,
 2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
 3. Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.
 4. Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,
 5. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.
 6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.
 7. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania – gdzie szukać wsparcia.

Cena 1800 zł brutto od grupy szkoleniowej do 20 osób

 1. Kryzysy rozwojowe i tworzenie Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną – 12 godzin dydaktycznych

Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych, niezawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych.

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

 1. Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do uzyskania konkretnego celu – jakim jest usamodzielnienie dziecka.
 2. Wizja rozwoju w IPPwzorzec rozwoju, obejmujący swoim zasięgiem całe życie oparty na stadiach rozwoju psychospołecznego Eriksona.
 3. Konieczność rozwoju na każdym etapie życia objęcie planem każdego etapu życia dziecka, od momentu jego przyjęcia pod opiekę rodziny, diagnoza i praca nad poprzednimi etapami rozwojowymi, jako warunek budowania skutecznego programu późniejszego usamodzielnienia.
 4. Rozwój własny warunkiem pomocy w rozwoju innychWierzymy, że warunkiem rzetelnej realizacji IPP jest praca nad własnym rozwojem wszystkich osób, które współuczestniczą w jego opracowaniu.
 5. Konieczność współpracy w tworzeniu IPP kluczem skuteczności IPP jest współpraca.
 6. Warsztaty praktyczne – spróbujemy wprowadzić teorię w praktykę, ćwicząc w grupie tworzenie planów pracy i współdziałanie.
 7. Cena: 2500 zł
 1. Silni i skuteczni – szkolenie dla opiekunów zastępczych z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych, pomocnych w wychowaniu opiece i przygotowaniu do usamodzielniania wychowanków – 8 godzin dydaktycznych

Tematyka szkolenia:

 1. Rozwój osobisty i doskonalenie umiejętności interpersonalnych przy pomocy: Modelu Wewnętrznego Zespołu, osiągnięcie wewnętrznej spójności, jako podstawa dobrej komunikacji.
 1. Praca nad własnymi zasobami i ograniczeniami, przez dostrzeganie, nazywanie i rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów.
 2. Poznanie narzędzi analizy komunikacji: kwadrat wypowiedzi, kontekst systemowy.
 3. Omówienie stylów zachowań z uwzględnieniem obrazu zewnętrznego, tła psychicznego, kontekstu systemowego, oraz zakreśleniem kierunków rozwoju.
 4. Rozwiązywanie kryzysów w rodzinie zastępczej.

Koszt: 2200 zł /grupa max 20 osób/

 1. Prawne i praktyczne aspekty usamodzielniania wychowanków z rodzinnych form pieczy zastępczej


Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów)

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

 1. Kluczowe potrzeby i problemy dorastających wychowanków z rodzinnych form pieczy
 2. Przedstawienie modelu usamodzielnienia Starto w dorosłość opracowanego przez Stowarzyszenie
 3. Prawne podstawy usamodzielniania wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej (Ustawa o pomocy społecznej i Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 4. Obowiązki osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami

5.Opracowywanie i realizowanie indywidualnego programu usamodzielnienia

 1. Prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy pracownika organizatora rodzinnej pieczy zastępczej/placówki rodzinnej, socjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, itp.

Przykładowe kontrakty z wychowankami • Schemat diagnozy problemowej wychowanka • Schemat programu usamodzielnienia wraz z procedurą analizy efektów • Rejestr dyspozycji i umiejętności dorastającego wychowanka.

Czas – 10 godzin dydaktycznych cena: 2200 zł

 

 1. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy zastępczej pn. „Nowy Dom” – szkolenie trwa 60 godzin dydaktycznych i jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ

Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)

 1. Spotkanie I – Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin dydaktycznych
 2. Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin
 3. Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin
 4. Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin
 5. Spotkanie V – Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin
 6. Spotkanie VI – Praktyka – 10 godzin

Cena szkolenia: 4500 zł – od grupy do 15 osób (cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, praktyk, wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych) + do ceny należy doliczyć koszty dojazdu i noclegów prowadzącego w zależności od miejsca zamówienia szkolenia.

W związku z tym, iż obecnie szkolenia dla kandydatów nieodpłatnie realizuje Ośrodek Adopcyjny, co wydłuża okres oczekiwania kandydatów na takie szkolenie proponujemy na bazie naszego programu szkoleniowego zaakceptowanego przez MP,RiPS Opracowanie i prowadzenie indywidualnych programów szkoleniowych dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione /o których mowa w art. 44 ust. 5 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ – na bazie elementów naszego programu Nowy Dom zaakceptowanego przez MPiPS.

Czas szkolenia to min. 6 – 9 godzin koszt: 450 zł /od rodziny/

UWAGA: istnieje możliwość przeprowadzenia również przez nas kwalifikacji opiekunów /badanie psychologiczno – pedagogiczne/ i lub badanie w celu wydania zaświadczenia czynnym opiekunom zastępczym, wymaganego co 2 lata dot. motywacji i predyspozycji do bycia opiekunem zastępczym.

 1. Tożsamość dziecka 10 godzin dydaktycznych

Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego (dziecka) potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w kontekście rozwoju dziecka i relacji opiekunów zastępczych z dzieckiem w pieczy; wskazówki do udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego.

Umiejętne i sensowne kontakty dziecka w pieczy z rodziną biologiczną to niezmiernie ważny a jednocześnie najtrudniejszy z punktu widzenia opiekunów zastępczych aspekt rodzicielstwa zastępczego.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Rola rodziny w wychowaniu dziecka.
 2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
 3. Wzmacnianie więzi z rodziną naturalną.
 4. Dlaczego należy wzmacniać więzi rodzinne.
 5. Spotkania z członkami rodziny naturalnej.
 6. Podział praw i obowiązków w opiece nad dzieckiem, pomiędzy opiekunami zastępczymi a rodzicami biologicznymi.
 7. Wątpliwości i zastrzeżenia opiekunów, dotyczące kontaktów z rodzicami.
 8. Inne poza spotkaniami osobistymi formy podtrzymywania więzi rodzinnych.

* program szkolenia i omawiane tematy zostaną odpowiednio dostosowane do potrzeb i specyfiki rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz rodzin spokrewnionych, gdzie role opiekunów, kontakty i więzi z rodziną biologiczną są zupełnie innymi tematami.

Cena: 2200 zł brutto od grupy szkoleniowej (od 6 do 15 osób)

 1. WYCHOWANIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ – Warsztat umiejętności wychowawczych dla opiekunów zastępczych – 12 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-20 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są źródła i znaczenie komunikatów wypowiadanych przez dzieci.
 • W jaki sposób analizować potrzeby dzieci na podstawie ich wypowiedzi.
 • Jak rozmawiać odnosząc się do emocji dziecka i przyczyn zachowania.
 • Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych.
 • Jak rozmawiać, aby wzmacniać więzi oraz poczucie wartości dziecka.
 • Jak ważne jest zapewnienie dziecku wspierającego i pełnego akceptacji środowiska.
 • Jak ważne dla dziecka jest bezwarunkowe, pozytywne wsparcie. Jaki jest związek między zaspokajaniem potrzeb a zachowaniem.
 • Jakie są cele pozytywnej dyscypliny.
 • Jakie są dostosowane do wieku dziecka, efektywne i nie oparte na przemocy techniki dyscyplinowania.
 • W jaki sposób posługiwać się pozytywną dyscypliną wobec dzieci, które przeżyły zaniedbania i odrzucenie.

Proponowane 2 – dniowe szkolenie kosztuje 2700 zł brutto /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

 1. Mocna rodzina – skuteczna pomoc – 16 godzin dydaktycznych

Oferta skierowana jest do rodziców zastępczych, którzy w życiu codziennym stają przed wyzwaniami związanymi z przeszłością dzieci odrzuconych i osieroconych. Niewłaściwe prowadzenie dziecka od straty matki (odrzucenia) poprzez agresję, żal (też depresję) do akceptacji (pogodzenia się) z sytuacją, w której się dziecko znalazło, zamyka dziecku przyjętemu możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym. Stąd hasło warsztatów „Mocna rodzina – skuteczna pomoc”, które jest myślą przewodnią dwudniowych warsztatów organizowanych przede wszystkim dla rodzin będących w kryzysie. Im bardziej wzrasta rodzina, tym bardziej jest w stanie pomóc dziecku odrzuconemu.

Zagadnienia proponowane do poruszenia:

 • Zrozumieć dziecko – zaznajomienie z potrzebami w różnych okresach rozwojowych i rolą rodzica/opiekuna/dorosłego względem dziecka. Porównanie funkcjonowania dziecka w wybranych środowiskach wychowawczych (rodzina funkcjonalna, rodzina dysfunkcyjna, placówka opiekuńczo- wychowawcza)
 • Kogo przyjęliśmy? – rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte.
 • Wpływ wczesnodziecięcych doświadczeń rodziców zastępczych/adopcyjnych na wychowywanie dzieci po doświadczeniu odrzucenia.
 • Zagrożenia rozpadu rodziny zastępczej – główne przyczyny rozpadu rodzin zastępczych, bezpośrednie skutki, które mogą doprowadzić do rozwiązania rodziny zastępczej, zapobieganie przyczynom rozpadu rodziny zastępczej

 

Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 2500 od grupy liczącej do 12-osób

 1. „Nie chce – czy nie może?” – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej – 12 godzin

Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-18 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się :

 • Kogo przyjęliśmy? rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte
 • Straty i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w opiece.
 • Jakie są najczęstsze zaburzenia u dzieci umieszczanych w pieczy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w pieczy /zaburzenia w sferze przywiązania, RAD, FAS/FASD, zaburzenia emocjonalne, itp./
 • Funkcjonowanie społeczne dzieci z młodzieży z FASD, dzieci z FASD w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

Cena 2500 brutto /od grupy liczącej do 15 osób/

 1. Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka – 8 godzin

Warsztat szkoleniowy przeznaczony w szczególności dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin pełniących od wielu lat swoją funkcję. Zawiera istotne kwestie dotyczące wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektora pow typu rodzinnego. Omówimy czym jest wypalenie zawodowe w kontekście rodzinnych form pieczy zastępczej. jakie są jego: przyczyny, symptomy objawów i skutki. Zapobieganie i radzenie sobie z syndromem wypalenia zawodowego w kontekście pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.

Czynni opiekunowie w trakcie zajęć praktycznych, podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia rodziny zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie, kształtowania umiejętności rozstania się z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki, organizowania „drużyny wsparcia” dla rodziny i jej członków. Omówione zostaną formy wsparcia z jakich mogą korzystać opiekunowie i gdzie szukać takiej pomocy. Uczestnicy sami będą mogli zadawać pytania na interesujące ich kwestie.

 1. Określenie skali satysfakcji własnej uczestników z bycia opiekunem zastępczym, pod kontem której będzie prowadzone szkolenie – nauka bilansu położenia, w jakim znajduje się rodzina każdego z uczestników pod kontem zysków i strat z rodzicielstwa zastępczego;
 2. Wychwytywanie sygnałów ostrzegawczych wypalenia opiekunów zastępczych – jak im przeciwdziałać.
 3. Budowanie w rodzinie własnego systemu samopomocy /strategie radzenia sobie z kryzysami i wypaleniem w opiece zastępczej jako klucz do wzmacniania satysfakcji z bycia opiekunem zastępczym/
 4. Szukanie „drużyny wsparcia” /rola grup wsparcia dla opiekunów, szkoleń podnoszących ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, rozwoju osobistego, wsparcie oferowane przez PCPR/ORPZ, wsparcie organizacji pozarządowych, waga dzielenia się problemami w odpowiednim czasie i szukanie pomocy, itp./.

Koszt: 1800 zł brutto /grupa do 15 osób/

11 . „Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego” lub Prawne i praktyczne aspekty usamodzielniania wychowanków z w pieczy zastępczej

Szkolenie ma na celu przybliżenie uregulowań prawnych w oparciu o doświadczenia życiowe rodziców zastępczych, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko, w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania pod kątem prawnym, z którymi muszą się zmierzyć rodzice zastępczy, jak i pozytywne aspekty prawne z takim rodzicielstwem związane. Program obejmuje następujące zagadnienia: 1. Rodzina zastępcza – rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej, – wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze, – uprawnienia i obowiązki rodziny zastępczej, – czy kontakty dziecka z rodziną biologiczną są obowiązkiem. 2. Władza rodzicielska – co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje, – kto i kiedy może ingerować we władzę rodzicielską, – kto i kiedy może być opiekunem prawnym dziecka w rodzinie zastępczej. 3. Rodzina zastępcza, a adopcja dziecka; – co to jest przysposobienie czyli adopcja dziecka, – czy i kiedy rodzina zastępcza może adoptować dziecko, – różnice miedzy rodziną zastępczą, a adopcyjną. 4. Kwestie finansowe – świadczenia dla rodzin zastępczych, – jakim rodzinom przysługuje wynagrodzenie, – alimenty od rodziny biologicznej na rzecz dziecka,

Alternatywna druga forma szkolenia dot. prawnych i praktycznych aspektów usamodzielniania wychowanków rodzinnych form pieczy /przepisów ustawowych i ich interpretacji oraz praktyki, tworzenia indywidualnych programów usamodzielniania, roli opiekuna usamodzielnienia, przygotowania dziecka rodzica do tego etapu, itp./.

Szkolenie adresowane jest do osób pełniących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze, pedagogów, osób zatrudnionych w PCPR, ROPS, MOPS, MOPR, OPS i innych instytucjach, którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami zastępczymi, jak również studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą.

Czas – 8 godz.

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Cena: 1600 zł /brutto/ – grupa do 20 osób

12 „Szkoła dla rodzin zastępczych” – cykl warsztatów dla opiekunów – może być realizowany w formie grupy wsparcia dla opiekunów

Czas: 30 godzin /program obejmuje ok. 10 spotkań po 3 godziny lub sześć 5 – godzinnych spotkań/

ZAKRES TEMATYCZNY:

 rozwiązywanie problemów emocjonalnych dziecka w opiece cel: zrozumienie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece, zrozumienia funkcji niepożądanych zachowań dzieci niedostosowanych społecznie, zapoznanie z zasadami formułowania diagnozy problemowej dziecka, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w opiece, przedstawienia zasad formułowania i realizacji indywidualnych programów korekcyjnych dla dzieci,

 analiza relacji z rodziną naturalną cel: zrozumienie przez rodziców zastępczych sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka, redukcja obaw i uprzedzeń rodziny zastępczej wobec rodziny naturalnej dziecka, rozumienie potrzeb emocjonalnych dziecka związanych z jego rodziną, rozwiązanie problemów i konfliktów emocjonalnych dziecka związanych z rozstaniem z jego rodziną, zapewnienie dziecku kontaktu ze swoją rodziną, zapewnienie dziecku możliwości powrotu do domu rodzinnego

 rozwiązywania kryzysów i przygotowania do korzystania z fachowej pomocy. Cel: Lepsze rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających, Poznanie metod interwencji kryzysowej i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, Orientacja w możliwościach korzystania z fachowej pomocy w sytuacjach kryzysowych, Poznanie zakresów i zasad działalności podstawowych służb społecznych, Zapoznanie z podstawami prawnej ochrony dziecka i rodziny, Omówienie i podsumowanie efektów całego szkolenia.

 przygotowania do usamodzielnienia cel: analiza warunków, cech i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się dorastającego, zwiększenie znajomości metod treningu umiejętności społecznych i zadaniowych, określenie specyficznych problemów i deficytów dzieci objętych opieką zastępczą w usamodzielnieniu, analiza specyficznych trudności dzieci z marginesu społecznego w założeniu i utrzymaniu rodziny, zwiększenie umiejętności formułowania diagnozy społecznej dorastającego, nabycie umiejętności konstruowania indywidualnego planu usamodzielnienia, zainteresowanie rodzin zastępczych możliwościami dziecka w zakresie pracy nad sobą (samorozwoju), itp.

Koszt całego cyklu to: 3500 zł brutto /grupa do 15 osób/

 1. Szkolenie „Na miarę potrzeb”

Istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez instytucje zamawiające!

 1. Szkolenia i warsztaty wyjazdoweposiadamy bogate doświadczenie w organizacji warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w formie wypoczynku wakacyjnego lub feryjnego – na zlecenia możemy zorganizować taki wyjazd i/lub warsztaty wyjazdowe dla dorosłych /młodzież usamodzielniana czy opiekunowie zastępczy

Ceny szkoleń mogą ulegać negocjacjom!

Szkolenia dla profesjonalistów:

Prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych:

pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie,ośrodków pomocy społecznej i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz opiekunów zastępczych i rodziców wychowujących dzieci z FAS.

Przykładowe tematy prowadzonych szkoleń:

 • Wychowawca/opiekun w kontakcie z dzieckiem z FAS/FASD” – zajęcia warsztatowe dla opiekunów zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (6 godz.)
 • Rola pracownika pomocy społecznej we wspieraniu rodzinnych form opieki zastępczej w prawidłowej opiece nad dzieckiem z grupy ryzyka FASD/RAD” – szkolenie warsztatowe dla pracowników pomocy społecznej (16 godz.)
 • Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym w szkole i w domu” – szkolenie warsztatowe dla kadry pedagogicznej szkół (4 godz.).
 • FAS w pigułce” – szkolenie dla pedagogów szkolnych (12 godz.)
 • Dziękuję! Nie piję za jego zdrowie” – zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet (2 godz.)„Portret dziecka z FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.)
 • Podstawy wiedzy o FAS” – wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.)
 • Zrozumieć dziecko z RAD – (Reactive Attachment Disorder- Zespół Zaburzenia Więzi” – 12 godzin
 • Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) – dyskusja pojęć (typ hamowany RAD i niehamowany DAD),
  • trudności koncepcyjne i diagnostyczne,
  • diagnostyka różnicowa w tym zespół:
   • Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju,
   • FAS,
   • ADHD,
   • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
   • PTSD,
   • dziecko krzywdzone w późniejszych fazach rozwojowych,
   • dziecko lękowo-depresyjne itp.
 • Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne.
 • Przywiązanie – znaczenie Wewnętrznych Modeli Operacyjnych
  • przywiązanie zdezorganizowane,
  • wpływ na regulację emocjonalną.
 • Krzywdzenie (maltretowanie) małego dziecka:
  • utrata opiekuna versus częściowa jego nieobecność,
  • jak rozpoznać rodzinę krzywdzącą dziecko?,
  • następstwa krzywdzenia (oprócz RAD).
 • Obecność zaburzonych wzorców przywiązania w innych zespołach psychopatologicznych u dzieci:
  • zaburzenie selektywności przywiązania,
  • zespół lęku separacyjnego.
 • RAD a zdolność do metalizowania.
 • Funkcjonowanie społeczne dzieci z RAD.
 • RAD a zachowania agresywne u dzieci i młodzieży.
 • Trudności diagnostyczne u starszych dzieci i adolescentów
  • błędy w diagnozie. RAD a dzieci „psychopatyczne”.
 • Rokowania dotyczące dzieci z RAD:
  • RAD a zaburzenia psychiczne młodzieży i dorosłych,
  • Czy dzieci z RAD będą miały zespół borderline?
 • Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania?
  • dzieci z RAD w rodzinach adopcyjnych,
  • skuteczne metody terapeutyczne.
 • Zagadnienia prawne i etyczne:
  • problematyka rozwiązań instytucjonalnych,
  • kiedy dziecko powinno być pod opieką instytucji opiekuńczych,
  • występowanie o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.
 • Praca własna – superwizja grupowa.
 • Przykładowy program dla specjalistów:

Koszt: 2700 zł /od grupy szkoleniowej/

 

Opieka nad dzieckiem osieroconym – szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej , rodzin zawodowych, asystentów rodzinnych

– specyfika dzieci umieszczanych w rodzinnych formach opieki zastępczej

– diagnostyka podstawowych zaburzeń dziecka osieroconego /dziecko z doświadczeniami kompleksowej traumy, FAS, zaburzenia więzi, elementy teorii przywiązania, dzieci z zaburzeniami zachowania, niepełnosprawne, zaburzenia rozwoju, dzieci pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym)

– Znaczenie więzi w rozwoju dziecka

-Strata

– Poczucie wartości a wzmacnianie więzi rodzinnych

– osoby prowadzące rodzinne formy opieki. obciążenia i zasoby

 • adaptacja dziecka w nowej rodzinie

 Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – ustawa a życie

– niezbędnik koordynatora – kluczowe zagadnienia prawne z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej;

 • cechy i kompetencje koordynatora kluczowe do skutecznej pracy z rodziną.
 • Budowanie planów pomocy dziecka i rodzinie w pieczy zastępczej /rodzina, koordydnator, asystent/

Czas 16 godzin koszt: 2600 zł /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

Forma i miejsce szkoleń:

 • szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego;
 • szkolenia w lokalu stowarzyszenia /na terenie powiatu dębickiego/ – do 15 osób,
 • szkolenia zlecone w formie wyjazdowej dla uczestników – wg wybranego miejsca,
 • wykładowcy i trenerzy zapewniają dojazd we własnym zakresie i materiały szkoleniowe dla uczestników

Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Z wyrazami szacunku:

Magdalena Koczaj – Kizior

Prezes Stowarzyszenia