Aktualna oferta prowadzonych przez nas szkoleń – do pobrania tutaj: oferta szkoleń 2018 – pdf Ulotka A5_2 Ulotka A6_3 (3)

Stowarzyszenie Nowy Dom działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia aktualną ofertę szkoleniową na 2018 rok:

Kim jesteśmy? Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…”

Nasze Stowarzyszenia działa od 2008r. Zrzesza głównie rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu Podkarpacia oraz specjalistów pasjonujących się tą formą opieki. Z naszej oferty wsparcia skorzystało w bieżącym roku ponad 400 osób /członków rodzinnych form pieczy/.

W rodzinach członkowskich stowarzyszenia, których obecnie jest 25 / w tym 11 rodzin zastępczych zawodowych/. W naszych rodzinach przebywał łącznie ok. 105 dzieci w wieku od 3 m-cy do 25 lat. 40 % tych dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności, 30 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym. Większość pozostaje w stałym leczeniu psychologiczno – pedagogiczno – psychiatrycznym. Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez środowisko, niezrozumieniem, odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – gdzie problemem jest alkohol, czego późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome/Płodowy Zespół Alkoholowy) FASD, problemy w sferze przywiązania, RAD/DSED i inne rozliczne zaburzenia neurorozwojowe i problemy emocjonalne. Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe i intelektualne. Opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji wychowawczych. W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy wiele ekspertów i fachowców /trenerzy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, emerytowani i czynni nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, byli i czynni pracownicy PCPR, itp./. Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z innymi. Stale poszerzamy też swoją działalności doskonalimy formy oferowanego wsparcia. W listopadzie 2016r. w ramach Stowarzyszenia Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny.

Dla kogo?: Oferta skierowana jest w do kandydatów na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne, czy rodziny pomocowe oraz do rodzin zastępczych, adopcyjnych już funkcjonujących czy wychowanków z tych rodzin, a także do osób zajmujących się zawodowo pracą z rodzinnymi formami pieczy zastępczej (psychologów, pedagogów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, itp.).

Sposób prowadzenia – trenerzy: Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy też na co dzień zajmują się pracą z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w tych formach opieki /pedagodzy, psycholog/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie: SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).

INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników. CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

Oferta na 2018 rok obejmuje tematy, które wydają nam się szczególnie ważne z punktu widzenia samych opiekunów zastępczych, adopcyjnych i dzieci, którymi się opiekują i wynikają z dokonanej diagnozy potrzeb w tym zakresie:

1. Więź a rozwój dziecka – 10 godzin dydaktycznych Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń w sferze przywiązania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.

Tematyka szkolenia: Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,
I. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
II. Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.
III. Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,
IV. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.
V. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania. VI. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania – gdzie szukać wsparcia.

Cena 1800 zł brutto od grupy szkoleniowej do 15 osób

2. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy zastępczej pn. „Nowy Dom” – szkolenie trwa 60 godzin dydaktycznych i jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ

Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych) 1. Spotkanie I – Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin dydaktycznych 2. Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin 3. Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin 4. Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin 5. Spotkanie V – Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin 6. Spotkanie VI – Praktyka – 10 godzin Cena szkolenia: 4500 zł – od grupy do 15 osób (cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, praktyk, wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych) + do ceny należy doliczyć koszty dojazdu i noclegów prowadzącego w zależności od miejsca zamówienia szkolenia.
Stowarzyszenie Nowy Dom Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Zawierzbie 36; 39 – 204 Żyraków Tel: 509 181 369 NIP: 8722334944 REGON:180366388 KRS: 0000309958 Email: stowarzyszenienowydom@interia.pl www.stowarzyszenie-nowydom.pl FB www.facebook.com/nowydom.nagawczyna/ PBS O/Dębica Nr rachunku: 54 8642 1139 2013 3914 7705 0001

2a. W związku z tym, iż obecnie szkolenia dla kandydatów nieodpłatnie realizuje Ośrodek Adopcyjny, co wydłuża okres oczekiwania kandydatów na takie szkolenie proponujemy na bazie naszego programu szkoleniowego zaakceptowanego przez MP,RiPS Opracowanie i prowadzenie indywidualnych programów szkoleniowych dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione /o których mowa w art. 44 ust. 5 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ – na bazie elementów naszego programu Nowy Dom zaakceptowanego przez MpiPS. Czas szkolenia to min. 6 – 9 godzin koszt: 450 zł /od rodziny/

Przeprowadzamy także badania kwalifikacyjne /psychologiczno – pedagogiczne/ dla kandydatów – koszt 350 zł od osoby lub 550 zł od pary.

3. Kryzysy rozwojowe i tworzenie Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną – 12 godzin dydaktycznych

Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych zawodowych, niezawodowych i kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów) oraz asystentów rodzinnych.
Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak: 1. Określenie celu Indywidualnego Planu Pomocy – IPP jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do uzyskania konkretnego celu – jakim jest usamodzielnienie dziecka. 2. Wizja rozwoju w IPP – wzorzec rozwoju, obejmujący swoim zasięgiem całe życie oparty na stadiach rozwoju psychospołecznego Eriksona. 3. Konieczność rozwoju na każdym etapie życia – objęcie planem każdego etapu życia dziecka, od momentu jego przyjęcia pod opiekę rodziny, diagnoza i praca nad poprzednimi etapami rozwojowymi, jako warunek budowania skutecznego programu późniejszego usamodzielnienia. 4. Rozwój własny warunkiem pomocy w rozwoju innych – Wierzymy, że warunkiem rzetelnej realizacji IPP jest praca nad własnym rozwojem wszystkich osób, które współuczestniczą w jego opracowaniu. 5. Konieczność współpracy w tworzeniu IPP – kluczem skuteczności IPP jest współpraca. 6. Warsztaty praktyczne – spróbujemy wprowadzić teorię w praktykę, ćwicząc w grupie tworzenie planów pracy i współdziałanie. Cena: 2500 zł

4. Prawne i praktyczne aspekty usamodzielniania wychowanków z rodzinnych form pieczy

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:
1. Kluczowe potrzeby i problemy dorastających wychowanków z instytucjonalnych form pieczy 2. Przedstawienie modelu usamodzielnienia Start w dorosłość opracowanego przez Stowarzyszenie 3. Prawne podstawy usamodzielniania wychowanków w pieczy zastępczej (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) 4. Obowiązki osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami 5.Opracowywanie i realizowanie indywidualnego programu usamodzielnienia

6. Prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy pracownika placówki rodzinnej, socjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, itp. Przykładowe kontrakty z wychowankami • Schemat diagnozy problemowej wychowanka • Schemat programu usamodzielnienia wraz z procedurą analizy efektów • Rejestr dyspozycji i umiejętności dorastającego wychowanka. Czas – 10 godzin dydaktycznych cena: 2200 zł

5. Tożsamość dziecka – 10 godzin dydaktycznych

Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego (dziecka) potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w kontekście rozwoju dziecka i relacji z dzieckiem w pieczy; wskazówki do udziału placówki w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego.

Ramowy program szkolenia*:
1. Rola rodziny w wychowaniu dziecka. 2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.
3. Wzmacnianie więzi z rodziną naturalną. 4. Dlaczego należy wzmacniać więzi rodzinne. 5. Spotkania z członkami rodziny naturalnej. 6. Podział praw i obowiązków w opiece nad dzieckiem, pomiędzy wychowawcami a rodzicami biologicznymi. 7. Wątpliwości i zastrzeżenia wychowawców placówek, dotyczące kontaktów z rodzicami. 8. Inne poza spotkaniami osobistymi formy podtrzymywania więzi rodzinnych.
Cena: 2200 zł brutto od grupy szkoleniowej (od 6 do 15 osób)

6. WYCHOWANIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ – Warsztat umiejętności wychowawczych dla opiekunów zastępczych – 12 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-20 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się: • Jakie są źródła i znaczenie komunikatów wypowiadanych przez dzieci. • W jaki sposób analizować potrzeby dzieci na podstawie ich wypowiedzi. • Jak rozmawiać odnosząc się do emocji dziecka i przyczyn zachowania. • Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych. • Jak rozmawiać, aby wzmacniać więzi oraz poczucie wartości dziecka. • Jak ważne jest zapewnienie dziecku wspierającego i pełnego akceptacji środowiska. • Jak ważne dla dziecka jest bezwarunkowe, pozytywne wsparcie. Jaki jest związek między zaspokajaniem potrzeb a zachowaniem. • Jakie są cele pozytywnej dyscypliny. • Jakie są dostosowane do wieku dziecka, efektywne i nie oparte na przemocy techniki dyscyplinowania. • W jaki sposób posługiwać się pozytywną dyscypliną wobec dzieci, które przeżyły zaniedbania i odrzucenie.
Stowarzyszenie Nowy Dom Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Zawierzbie 36; 39 – 204 Żyraków Tel: 509 181 369 NIP: 8722334944 REGON:180366388 KRS: 0000309958 Email: stowarzyszenienowydom@interia.pl www.stowarzyszenie-nowydom.pl FB www.facebook.com/nowydom.nagawczyna/ PBS O/Dębica Nr rachunku: 54 8642 1139 2013 3914 7705 0001

Proponowane 2 – dniowe szkolenie kosztuje 2600 zł brutto /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

7. „Nie chce – czy nie może?” – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej – 10 godzin Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-18 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się : • Kogo przyjęliśmy? rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte
• Straty i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w opiece.
• Jakie są najczęstsze zaburzenia u dzieci umieszczanych w pieczy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w pieczy /zaburzenia w sferze przywiązania, RAD, FAS/FASD, zaburzenia emocjonalne, itp./
• Funkcjonowanie społeczne dzieci z młodzieży z FASD, dzieci z FASD w rodzinach zastępczych i adopcyjnych
Cena 2200 brutto /od grupy liczącej do 15 osób/

8. „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka” – 8 godzin
Warsztat szkoleniowy przeznaczony w szczególności dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin pełniących od wielu lat swoją funkcję. Zawiera istotne kwestie dotyczące wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektora pow typu rodzinnego. Omówimy czym jest wypalenie zawodowe w kontekście rodzinnych form pieczy zastępczej. jakie są jego: przyczyny, symptomy objawów i skutki. Zapobieganie i radzenie sobie z syndromem wypalenia zawodowego w kontekście pełnienia funkcji opiekuna zastępczego. Czynni opiekunowie w trakcie zajęć praktycznych, podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia rodziny zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie, kształtowania umiejętności rozstania się z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki, organizowania „drużyny wsparcia” dla rodziny i jej członków. Omówione zostaną formy wsparcia z jakich mogą korzystać opiekunowie i gdzie szukać takiej pomocy. Uczestnicy sami będą mogli zadawać pytania na interesujące ich kwestie.

1. Określenie skali satysfakcji własnej uczestników z bycia opiekunem zastępczym, pod kontem której będzie prowadzone szkolenie – nauka bilansu położenia, w jakim znajduje się rodzina każdego z uczestników pod kontem zysków i strat z rodzicielstwa zastępczego; 2. Wychwytywanie sygnałów ostrzegawczych wypalenia opiekunów zastępczych – jak im przeciwdziałać. 3. Budowanie w rodzinie własnego systemu samopomocy /strategie radzenia sobie z kryzysami i wypaleniem w opiece zastępczej jako klucz do wzmacniania satysfakcji z bycia opiekunem zastępczym/ 4. Szukanie „drużyny wsparcia” /rola grup wsparcia dla opiekunów, szkoleń podnoszących ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, rozwoju osobistego, wsparcie oferowane przez PCPR/ORPZ, wsparcie organizacji pozarządowych, waga dzielenia się problemami w odpowiednim czasie i szukanie pomocy, itp./.
Koszt: 1600 zł brutto /grupa do 15 osób/

9. „Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego” Szkolenie ma na celu przybliżenie uregulowań prawnych w oparciu o doświadczenia życiowe rodziców zastępczych, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko, w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania pod kątem prawnym, z którymi muszą się zmierzyć rodzice zastępczy, jak i pozytywne aspekty prawne z takim rodzicielstwem związane. Program obejmuje następujące zagadnienia: 1. Rodzina zastępcza – rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej, – wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze, – uprawnienia i obowiązki rodziny zastępczej, – czy kontakty dziecka z rodziną biologiczną są obowiązkiem. 2. Władza rodzicielska – co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje, – kto i kiedy może ingerować we władzę rodzicielską, – kto i kiedy może być opiekunem prawnym dziecka w rodzinie zastępczej. 3. Rodzina zastępcza, a adopcja dziecka; – co to jest przysposobienie czyli adopcja dziecka, – czy i kiedy rodzina zastępcza może adoptować dziecko, – różnice miedzy rodziną zastępczą, a adopcyjną. 4. Kwestie finansowe – świadczenia dla rodzin zastępczych, – jakim rodzinom przysługuje wynagrodzenie, – alimenty od rodziny biologicznej na rzecz dziecka,

Szkolenie adresowane jest do osób pełniących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze, pedagogów, osób zatrudnionych w PCPR, ROPS, MOPS, MOPR, OPS i innych instytucjach, którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami zastępczymi, jak również studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą. Czas – 8 godz. Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Cena: 1600 zł /brutto/ – grupa do 20 osób

10. „Szkoła dla rodzin zastępczych” – cykl warsztatów dla opiekunów – może być realizowany w formie grupy wsparcia dla opiekunów Czas: 30 godzin /program obejmuje ok. 10 spotkań po 3 godziny lub sześć 5 – godzinnych spotkań/ ZAKRES TEMATYCZNY:
charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece, zrozumienia funkcji niepożądanych zachowań dzieci niedostosowanych społecznie, zapoznanie z zasadami formułowania diagnozy problemowej dziecka, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w opiece, przedstawienia zasad formułowania i realizacji indywidualnych programów korekcyjnych dla dzieci,
problemów rodziny naturalnej dziecka, redukcja obaw i uprzedzeń rodziny zastępczej wobec rodziny naturalnej dziecka, rozumienie potrzeb emocjonalnych dziecka związanych z jego rodziną, rozwiązanie problemów i konfliktów emocjonalnych dziecka związanych z rozstaniem z jego rodziną, zapewnienie dziecku kontaktu ze swoją rodziną, zapewnienie dziecku możliwości powrotu do domu rodzinnego
rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających, Poznanie metod interwencji kryzysowej i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, Orientacja w możliwościach korzystania z fachowej pomocy w sytuacjach kryzysowych, Poznanie zakresów i zasad działalności podstawowych służb społecznych, Zapoznanie z podstawami prawnej ochrony dziecka i rodziny, Omówienie i podsumowanie efektów całego szkolenia.

Szkolenie „Na miarę potrzeb”
Istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez instytucje zamawiające!

Szkolenia i warsztaty wyjazdowe – posiadamy bogate doświadczenie w organizacji warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w formie wypoczynku wakacyjnego lub feryjnego – na zlecenia możemy zorganizować taki wyjazd i/lub warsztaty wyjazdowe dla dorosłych /młodzież usamodzielniana czy opiekunowie zastępczy

Ceny szkoleń mogą ulegać negocjacjom!

Forma i miejsce szkoleń: • szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego; • szkolenia w lokalu stowarzyszenia /na terenie powiatu dębickiego/ – do 15 osób, • szkolenia zlecone w formie wyjazdowej dla uczestników – wg wybranego miejsca, • wykładowcy i trenerzy zapewniają dojazd we własnym zakresie, materiały szkoleniowe i zaświadczenia dla uczestników

Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty! Z wyrazami szacunku: Magdalena Koczaj – Kizior Prezes Stowarzyszenia