Entry Thumbnail

Nabór KADRY do projektu „WYTCHNIENIE DLA OPIEKUNÓW” w ramach usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania uczestnika i w wymiarze 240 godzin na 1 dziecko w okresie 12 m-cy realizowanego przez Stowarzyszenie Nowy Dom w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt.: „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Wymagania: Usługę opieki wytchnieniowej realizowanej w miejscu zamieszkania uczestnika mogą świadczyć:  Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lubosoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym. […]

Entry Thumbnail

Nabór uczestników do projektu „WYTCHNIENIE DLA OPIEKUNÓW” w ramach usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania uczestnika i w wymiarze 240 godzin na 1 dziecko w okresie 12 m-cy realizowanego przez Stowarzyszenie Nowy Dom w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt.: „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Kto może być uczestnikiem? Dzieci  i młodzież niepełnosprawna przebywająca w rodzinnych formach pieczy zastępczej w tym:  w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych  i zawodowych, rodzinnych domach dziecka  i placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Priorytetowo będą traktowane osoby, które w orzeczeniu o niepełnosprawności mają zaznaczony pkt. […]