• Oferta szkoleń dla Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2017r.

  Data: 2017.01.05 | Kategoria: Aktualności, Oferta szkoleniowa, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny SND | Odpowiedzi: 0

  Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego przedstawia zaktualizowaną ofertę szkoleniową na 2017r. Oferta do pobrania tutaj: ofertaszkolen2017orpz

  Kim jesteśmy?

  Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…”

  Nasze Stowarzyszenia działa od 2008r. Zrzesza głównie rodziny zastępcze (aktualnie 25 rodzin zastępczych – w tym osiem rodzin zawodowych, w których przebywa ok. 100 dzieci) z terenu województwa podkarpackiego i/lub specjalistów pasjonujących się tą formą wsparcia. Dodatkowo współpracujemy i organizujemy wsparcie dla innych rodzin zastępczymi i adopcyjnymi z terenu województwa podkarpackiego.
  W 2016r. Z naszej oferty skorzystało w ubiegłym roku ok. 200 osób /członków rodzinnych form pieczy/.

  W naszych rodzinach wychowują dzieci niepełnosprawne – 40 % ma orzeczenie
  o niepełnosprawności, 30 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym. Większość pozostaje w stałym leczeniu psychologiczno – pedagogiczno – psychiatrycznym. Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez środowisko, niezrozumieniem, odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – alkoholowych, gdzie późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome/Płodowy Zespół Alkoholowy) FASD, problemy w sferze przywiązania i inne rozliczne zaburzenia neurorozwojowe i problemy emocjonalne. Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe
  i intelektualne.
  Opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji wychowawczych.

  W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy wiele ekspertów i fachowców /trenerzy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, emerytowani i czynni nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, byli i czynni pracownicy PCPR, itp./. Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym doświadczeniem z innymi. W tym celu powołaliśmy też w listopadzie 2016r. w ramach Stowarzyszenia Ośrodek Wsparcia Dziecka
  i Rodziny
  .

  Dla kogo?:

  Oferta skierowana jest w do kandydatów na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne, czy rodziny pomocowe oraz do rodzin zastępczych, adopcyjnych już funkcjonujących czy wychowanków z tych rodzin, a także do osób zajmujących się zawodowo pracą z rodzinnymi formami pieczy zastępczej (psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzinnych, itp.)

  Sposób prowadzenia - trenerzy:

  Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy na co dzień zajmują się pracą z rodzinami zastępczymi /pedagodzy, psycholog, interwent kryzysowy, doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i rodzinami biologicznymi/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie:

  SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).

  INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.

  CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

  Oferta na 2017 rok obejmuje tematy, które wydają nam się szczególnie ważne z punktu widzenia opiekunów zastępczych i dzieci, którymi się opiekują:

  1. Więź a rozwój dziecka – 12 godzin dydaktycznych

  Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach przywiązania, konsekwencji zaburzeń przywiązania, modyfikacji zachowań osób z zaburzeniami zachowania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka. Na zajęciach zostaną omówione też czynniki wpływające na opóźnienia rozwojowe i problemy z wykształceniem więzi, podstawy wiedzy i rozwoju fizjologicznym i zdrowiu człowieka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby.

  Tematyka szkolenia:

  1. Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania,

  2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.

  3. Style przywiązania a funkcjonowanie w bliskich związkach.

  4. Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi,

  5. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.

  6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.

  7. Możliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z pozabezpiecznym stylem przywiązania – gdzie szukać wsparcia.

  Cena 2800 zł brutto od grupy szkoleniowej obejmuje: – 2 dni szkolenia

  2. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy zastępczej pn. „Nowy Dom” – szkolenie trwa 60 godzin dydaktycznych i jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ

  Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)

  • Spotkanie I – Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin dydaktycznych

  • Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin

  • Spotkanie III – Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin

  • Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin

  • Spotkanie V – Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin

  • Spotkanie 6 – Praktyka – 10 godzin

  Cena szkolenia: 4500 zł – od grupy do 15 osób (cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, praktyk, wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych)

  W związku z tym, iż obecnie szkolenia dla kandydatów nieodpłatnie realizuje Ośrodek Adopcyjny, proponujemy na bazie naszego programu szkoleniowego zaakceptowanego przez MPiPS,

  2a. Opracowanie i prowadzenie indywidualnych programów szkoleniowych dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione /o których mowa w art. 44 ust. 5 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ – na bazie elementów naszego programu Nowy Dom zaakceptowanego przez MPiPS.

  Czas szkolenia to min. 6 – 9 godzin koszt: 450 zł /od rodziny/

  3. Tożsamość dziecka 10 godzin dydaktycznych

  Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego (dziecka) potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w kontekście rozwoju dziecka i relacji opiekunów zastępczych z dzieckiem w pieczy; wskazówki do udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego.

  Umiejętne i sensowne kontakty dziecka w pieczy z rodziną biologiczną to niezmiernie ważny a jednocześnie najtrudniejszy z punktu widzenia opiekunów zastępczych aspekt rodzicielstwa zastępczego.

  Ramowy program szkolenia*:

  1. Rola rodziny wychowaniu dziecka.

  2. Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.

  3. Wzmacnianie więzi z rodziną naturalną.

  4. Dlaczego należy wzmacniać więzi rodzinne.

  5. Spotkania z członkami rodziny naturalnej.

  6. Podział praw i obowiązków w opiece nad dzieckiem, pomiędzy opiekunami zastępczymi a rodzicami biologicznymi.

  7. Wątpliwości i zastrzeżenia opiekunów, dotyczące kontaktów z rodzicami.

  8. Inne poza spotkaniami formy podtrzymywania więzi rodzinnych.

  * program szkolenia i omawiane tematy zostaną odpowiednio dostosowane do potrzeb i specyfiki rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz rodzin spokrewnionych, gdzie role kontakty i więzi z rodziną biologiczną są zupełnie innymi tematami.

  Cena: 2000 zł brutto od grupy szkoleniowej od 6 do 15 osób

  4. WYCHOWANIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ – Warsztat umiejętności wychowawczych dla opiekunów zastępczych – 12 godzin dydaktycznych

  Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-20 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

  • Jakie są źródła i znaczenie komunikatów wypowiadanych przez dzieci.

  • W jaki sposób analizować potrzeby dzieci na podstawie ich wypowiedzi.

  • Jak rozmawiać odnosząc się do emocji dziecka i przyczyn zachowania.

  • Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych.

  • Jak rozmawiać, aby wzmacniać więzi oraz poczucie wartości dziecka.

  • Jak ważne jest zapewnienie dziecku wspierającego i pełnego akceptacji środowiska.

  • Jak ważne dla dziecka jest bezwarunkowe, pozytywne wsparcie. Jaki jest związek między zaspokajaniem potrzeb a zachowaniem.

  • Jakie są cele pozytywnej dyscypliny.

  • Jakie są dostosowane do wieku dziecka, efektywne i nie oparte na przemocy techniki dyscyplinowania.

  • W jaki sposób posługiwać się pozytywną dyscypliną wobec dzieci, które przeżyły zaniedbania i odrzucenie.

  Proponowane 2 – dniowe szkolenie kosztuje 2700 zł brutto /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

  5. Mocna rodzina – skuteczna pomoc – 16 godzin dydaktycznych

  Oferta skierowana jest do rodziców zastępczych, którzy w życiu codziennym stają przed wyzwaniami związanymi z przeszłością dzieci odrzuconych i osieroconych. Niewłaściwe prowadzenie dziecka od straty matki (odrzucenia) poprzez agresję, żal (też depresję) do akceptacji (pogodzenia się) z sytuacją, w której się dziecko znalazło, zamyka dziecku przyjętemu możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym. Stąd hasło warsztatów „Mocna rodzina – skuteczna pomoc”, które jest myślą przewodnią dwudniowych warsztatów organizowanych przede wszystkim dla rodzin będących w kryzysie. Im bardziej wzrasta rodzina, tym bardziej jest w stanie pomóc dziecku odrzuconemu.

  Zagadnienia proponowane do poruszenia:

  • Zrozumieć dziecko – zaznajomienie z potrzebami w różnych okresach rozwojowych i rolą rodzica/opiekuna/dorosłego względem dziecka. Porównanie funkcjonowania dziecka w wybranych środowiskach wychowawczych (rodzina funkcjonalna, rodzina dysfunkcyjna, placówka opiekuńczo- wychowawcza)

  • Kogo przyjęliśmy? – rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte.

  • Wpływ wczesnodziecięcych doświadczeń rodziców zastępczych/adopcyjnych na wychowywanie dzieci po doświadczeniu odrzucenia.

  • Zagrożenia rozpadu rodziny zastępczej – główne przyczyny rozpadu rodzin zastępczych, bezpośrednie skutki, które mogą doprowadzić do rozwiązania rodziny zastępczej, zapobieganie przyczynom rozpadu rodziny zastępczej

  Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 2800zł, grupa do 12-osób

  6.„Nie chce – czy nie może?” – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej – 12 godzin

  Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-18 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się :

  • Kogo przyjęliśmy? rzecz o odrzuceniu czyli zrozumieć dziecko przyjęte

  • Straty i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w opiece.

  • Jakie są najczęstsze zaburzenia u dzieci umieszczanych w pieczy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w pieczy /zaburzenia w sferze przywiązania, RAD, FAS/FASD, zaburzenia emocjonalne, itp./

  • Funkcjonowanie społeczne dzieci z młodzieży z FASD, dzieci z FASD w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

  Cena 2700 brutto /grupa do 15 osób/

  7. „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka” – 8 godzin

  Warsztat szkoleniowy przeznaczony w szczególności dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin pełniących od wielu lat swoją funkcję. Zawiera istotne kwestie dotyczące wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektora pow typu rodzinnego. Omówimy czym jest wypalenie zawodowe w kontekście rodzinnych form pieczy zastępczej. jakie są jego: przyczyny, symptomy objawów i skutki. Zapobieganie i radzenie sobie z syndromem wypalenia zawodowego w kontekście pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.

  Czynni opiekunowie w trakcie zajęć praktycznych, podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia rodziny zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie, kształtowania umiejętności rozstania się z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki, organizowania „drużyny wsparcia” dla rodziny i jej członków. Omówione zostaną formy wsparcia z jakich mogą korzystać opiekunowie i gdzie szukać takiej pomocy. Uczestnicy sami będą mogli zadawać pytania na interesujące ich kwestie.

  1. Określenie skali satysfakcji własnej uczestników z bycia opiekunem zastępczym, pod kontem której będzie prowadzone szkolenie – nauka bilansu położenia, w jakim znajduje się rodzina każdego z uczestników pod kontem zysków i strat z rodzicielstwa zastępczego;

  2. Wychwytywanie sygnałów ostrzegawczych wypalenia opiekunów zastępczych – jak im przeciwdziałać.

  3. Budowanie w rodzinie własnego systemu samopomocy /strategie radzenia sobie z kryzysami i wypaleniem w opiece zastępczej jako klucz do wzmacniania satysfakcji z bycia opiekunem zastępczym/

  4. Szukanie „drużyny wsparcia” /rola grup wsparcia dla opiekunów, szkoleń podnoszących ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, rozwoju osobistego, wsparcie oferowane przez PCPR/ORPZ, wsparcie organizacji pozarządowych, waga dzielenia się problemami w odpowiednim czasie i szukanie pomocy, itp./.

  Koszt: 1600 zł brutto /grupa do 15 osób/

  8. „Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego”

  Szkolenie ma na celu przybliżenie uregulowań prawnych w oparciu o doświadczenia życiowe rodziców zastępczych, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko, w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania pod kątem prawnym, z którymi muszą się zmierzyć rodzice zastępczy, jak i pozytywne aspekty prawne z takim rodzicielstwem związane. Program obejmuje następujące zagadnienia: 1. Rodzina zastępcza – rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej, – wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze, – uprawnienia i obowiązki rodziny zastępczej, – czy kontakty dziecka z rodziną biologiczną są obowiązkiem. 2. Władza rodzicielska – co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje, – kto i kiedy może ingerować we władzę rodzicielską, – kto i kiedy może być opiekunem prawnym dziecka w rodzinie zastępczej. 3. Rodzina zastępcza, a adopcja dziecka; – co to jest przysposobienie czyli adopcja dziecka, – czy i kiedy rodzina zastępcza może adoptować dziecko, – różnice miedzy rodziną zastępczą, a adopcyjną. 4. Kwestie finansowe – świadczenia dla rodzin zastępczych, – jakim rodzinom przysługuje wynagrodzenie, – alimenty od rodziny biologicznej na rzecz dziecka,

  Szkolenie adresowane jest do osób pełniących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze, pedagogów, osób zatrudnionych w PCPR, ROPS, MOPS, MOPR, OPS i innych instytucjach, którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami zastępczymi, jak również studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą.

  Czas – 8 godz.

  Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

  Cena: 1600 zł /brutto/ – grupa do 20 osób

  9. „Szkoła dla rodzin zastępczych”- cykl warsztatów dla opiekunów – może być realizowany w formie grupy wsparcia dla opiekunów

  Czas: 30 godzin /program obejmuje ok. 10 spotkań po 3 godziny lub sześć 5 – godzinnych spotkań/

  ZAKRES TEMATYCZNY:

  rozwiązywanie problemów emocjonalnych dziecka w opiece cel: zrozumienie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece, zrozumienia funkcji niepożądanych zachowań dzieci niedostosowanych społecznie, zapoznanie z zasadami formułowania diagnozy problemowej dziecka, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w opiece, przedstawienia zasad formułowania i realizacji indywidualnych programów korekcyjnych dla dzieci,

  analiza relacji z rodziną naturalną cel: zrozumienie przez rodziców zastępczych sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka, redukcja obaw i uprzedzeń rodziny zastępczej wobec rodziny naturalnej dziecka, rozumienie potrzeb emocjonalnych dziecka związanych z jego rodziną, rozwiązanie problemów i konfliktów emocjonalnych dziecka związanych z rozstaniem z jego rodziną, zapewnienie dziecku kontaktu ze swoją rodziną, zapewnienie dziecku możliwości powrotu do domu rodzinnego

  rozwiązywania kryzysów i przygotowania do korzystania z fachowej pomocy. Cel: Lepsze rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających, Poznanie metod interwencji kryzysowej i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, Orientacja w możliwościach korzystania z fachowej pomocy w sytuacjach kryzysowych, Poznanie zakresów i zasad działalności podstawowych służb społecznych, Zapoznanie z podstawami prawnej ochrony dziecka i rodziny, Omówienie i podsumowanie efektów całego szkolenia.

  przygotowania do usamodzielnienia cel: analiza warunków, cech i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się dorastającego, zwiększenie znajomości metod treningu umiejętności społecznych i zadaniowych, określenie specyficznych problemów i deficytów dzieci objętych opieką zastępczą w usamodzielnieniu, analiza specyficznych trudności dzieci z marginesu społecznego w założeniu i utrzymaniu rodziny, zwiększenie umiejętności formułowania diagnozy społecznej dorastającego, nabycie umiejętności konstruowania indywidualnego planu usamodzielnienia, zainteresowanie rodzin zastępczych możliwościami dziecka w zakresie pracy nad sobą (samorozwoju), itp.

  Koszt całego cyklu to: 3000 zł brutto /grupa do 15 osób/

  10. Szkolenie dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych „Start w dorosłość”:

  Planowany zakres tematyczny:

  Blok I

  1. Choroba alkoholowa 2. Współuzależnienie 3. Rodzina alkoholowa – rodzina alkoholowa rodziną dysfunkcyjną,

  - destrukcja ról rodzicielskich, -dziecko w rodzinie alkoholowej (role dzieci), – DDA (dorosłe dzieci alkoholików) 4. Przemoc w rodzinie alkoholowej

  Blok II

  1. Praca nad rozwojem osobistym 2. Rozpoznawanie uczuć 3. Komunikowanie się z drugim człowiekiem – jak porozumiewać się z innymi 4. Jak sobie radzić z własnym lękiem, złością, rozczarowaniem 5. Asertywność 6. Zagadnienia prawne regulujące system opieki nad dzieckiem, współpraca z instytucjami wspierającymi usamodzielnionych wychowanków. Proces usamodzielnienia pełnoletnich osób opuszczających rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej.

  Koszt jednego 10 godzinnego bloku szkoleniowego to: 1300 zł brutto o d grupy do 15 osób /koszt całego 20 godzinnego programu edukacyjno – szkoleniowego to 2600 zł brutto/.

  Szkolenia dla profesjonalistów:

  Prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych:

  pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie,ośrodków pomocy społecznej i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz opiekunów zastępczych i rodziców wychowujących dzieci z FAS.

  Przykładowe tematy prowadzonych szkoleń:

  • Wychowawca/opiekun w kontakcie z dzieckiem z FAS/FASD” - zajęcia warsztatowe dla opiekunów zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (6 godz.)

  • Rola pracownika pomocy społecznej we wspieraniu rodzinnych form opieki zastępczej w prawidłowej opiece nad dzieckiem z grupy ryzyka FASD” – szkolenie warsztatowe dla pracowników pomocy społecznej (16 godz.)

  • Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym w szkole i w domu” – szkolenie warsztatowe dla kadry pedagogicznej szkół (4 godz.).

  • FAS w pigułce” – szkolenie dla pedagogów szkolnych (12 godz.)

  • Dziękuję! Nie piję za jego zdrowie” – zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet (2 godz.)„Portret dziecka z FAS” - wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.)

  • Podstawy wiedzy o FAS” - wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (3 godz.) 

  • Zrozumieć dziecko z RAD – (Reactive Attachment Disorder- Zespół Zaburzenia Więzi” – 12 godzin

   Przykładowy program dla specjalistów:

  • Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) – dyskusja pojęć (typ hamowany RAD i niehamowany DAD),

   • trudności koncepcyjne i diagnostyczne,

   • diagnostyka różnicowa w tym zespół:

    • Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju,

    • FAS,

    • ADHD,

    • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,

    • PTSD,

    • dziecko krzywdzone w późniejszych fazach rozwojowych,

    • dziecko lękowo-depresyjne itp.

  • Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne.

  • Przywiązanie – znaczenie Wewnętrznych Modeli Operacyjnych

   • przywiązanie zdezorganizowane,

   • wpływ na regulację emocjonalną.

  • Krzywdzenie (maltretowanie) małego dziecka:

   • utrata opiekuna versus częściowa jego nieobecność,

   • jak rozpoznać rodzinę krzywdzącą dziecko?,

   • następstwa krzywdzenia (oprócz RAD).

  • Obecność zaburzonych wzorców przywiązania w innych zespołach psychopatologicznych u dzieci:

   • zaburzenie selektywności przywiązania,

   • zespół lęku separacyjnego.

  • RAD a zdolność do metalizowania.

  • Funkcjonowanie społeczne dzieci z RAD.

  • RAD a zachowania agresywne u dzieci i młodzieży.

  • Trudności diagnostyczne u starszych dzieci i adolescentów

   • błędy w diagnozie. RAD a dzieci „psychopatyczne”.

  • Rokowania dotyczące dzieci z RAD:

   • RAD a zaburzenia psychiczne młodzieży i dorosłych,

   • Czy dzieci z RAD będą miały zespół borderline?

  • Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania?

   • dzieci z RAD w rodzinach adopcyjnych,

   • skuteczne metody terapeutyczne.

  • Zagadnienia prawne i etyczne:

   • problematyka rozwiązań instytucjonalnych,

   • kiedy dziecko powinno być pod opieką instytucji opiekuńczych,

   • występowanie o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  • Praca własna – superwizja grupowa.

  Koszt: 2700 zł /od grupy szkoleniowej/

  Opieka nad dzieckiem osieroconym – szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej , rodzin zawodowych, asystentów rodzinnych

  - specyfika dzieci umieszczanych w rodzinnych formach opieki zastępczej

  - diagnostyka podstawowych zaburzeń dziecka osieroconego /dziecko z doświadczeniami kompleksowej traumy, FAS, zaburzenia więzi, elementy teorii przywiązania, dzieci z zaburzeniami zachowania, niepełnosprawne, zaburzenia rozwoju, dzieci pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym)

  - Znaczenie więzi w rozwoju dziecka

  -Strata

  - Poczucie wartości a wzmacnianie więzi rodzinnych

  - osoby prowadzące rodzinne formy opieki. obciążenia i zasoby

  • adaptacja dziecka w nowej rodzinie

  Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – ustawa a życie

  - niezbędnik koordynatora – kluczowe zagadnienia prawne z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej;

  • cechy i kompetencje koordynatora kluczowe do skutecznej pracy z rodziną.

  • Budowanie planów pomocy dziecka i rodzinie w pieczy zastępczej /rodzina, koordydnator, asystent/

  Czas 16 godzin koszt: 3000 zł /od grupy szkoleniowej do 15 osób/

  10. Szkolenie „Na miarę potrzeb”

  Istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez instytucje zamawiające!

  Ceny szkoleń mogą ulegać negocjacjom!

  Forma i miejsce szkoleń:

  • szkolenia zamknięte – poza siedzibą Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego;

  • szkolenia w lokalu stowarzyszenia /na terenie Dębicy/ – do 10 osób,

  • wykładowcy i trenerzy do zapewniają dojazd we własnym zakresie i materiały szkoleniowe dla uczestników

  Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

  Z wyrazami szacunku:

  Magdalena Koczaj – Kizior

  Prezes Stowarzyszenia

 • Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

  Data: 2017.01.05 | Kategoria: Aktualności | Odpowiedzi: 0

  Zapraszanowydom_ul_a5_proj2_str01nowydom_ul_a5_proj4_str02my do korzystania z poszerzonej oferty Stowarzyszenia

 • Ostatnie wolne miejsca na wyjazd feryjny!!!

  Data: 2017.01.05 | Kategoria: Aktualności, Projekty, Z życia wychowanków | Odpowiedzi: 0

  Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie przedstawia ofertę wyjazdu feryjnego dla dzieci i młodzieży:

  Termin: Wyjazd planowany jest w okresie 23 – 29 stycznia 2017r. /6 noclegów – 7 dni – zaczynamy obiadem w poniedziałek 23.01.2017r. – zbiórka od godz. 12.30 do 13.30, a kończymy śniadaniem w niedzielę o godz. 9 – dzieci należy odebrać z ośrodka do godz. 12.00/. Obóz organizowany jest dla 15- 20 dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej w wieku 7 – 18 lat. Panujemy tygodniowy wyjazd, w trakcie którego oprócz typowych i nietypowych atrakcji zimowych, zabawy i wypoczynku, kluczowym elementem będzie przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych podnoszących kompetencje społeczne wychowanków rodzinnych form pieczy. Program wyjazdu będzie kładł nacisk na kształtowanie pozytywnego obrazu siebie, podniesienie kompetencji osobistych i społecznych wychowanków, w tym poprawa umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie z problemami przeszłości, odnajdywania siebie w świecie wartości.

  Miejscem wyjazdu jest Solina –Apartamenty Biały Wierch w Berezce.

  Cena: 680 zł

  UWAGA: zapewniamy dojazd tylko dla osób z terenu powiatu dębickiego i okolic!

  W programie obozu:
  Społeczność obozowa – codzienne spotkania  całej grupy i opiekunów, które są okazją do poznawania się i nawiązywania kontaktów pomiędzy wszystkimi uczestnikami – dziećmi i dorosłymi. Tworzymy w ten sposób sytuacje edukacyjną, w której dzieci mogą mieć wpływ na to, co dzieje się na obozie. Sytuacja ta wymaga komunikowania się ze sobą i konkretyzowania oczekiwań oraz planów, a także brania odpowiedzialności za swoje wybory. W razie sytuacji trudnych i konfliktowych – uczy konstruktywnej konfrontacji zarówno z dorosłymi jak i rówieśnikami, jak i z konsekwencjami zachowań. Spotkanie bywa też okazją do zabaw integracyjnych. Może trwać od ½ godz. (kiedy tylko planujemy dzień) do ok. 1,5 godz. ( kiedy np. rozwiązujemy obozowe problemy)

  Zajęcia z psychoedukacją – w stałych podgrupach, codziennie (z wyjątkiem niedzieli lub dni kiedy jest realizowany całodzienny program). Celem zajęć jest ułatwienie dzieciom poznawanie się, budowanie relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu, integrację grupy i konstruktywne rozwiązywanie powstających między dziećmi trudności. Cele realizowane są za pomocą zabaw, zadań grupowych, rozmów w kręgu itp. na tematy wynikające z procesu grupy i zapotrzebowań uczestników.
  Przykładowe tematy zajęć:
  - poznawanie się – w czym jesteśmy podobni, czym się różnimy,
  - jak komunikować się z innymi bez oceniania i przemocy,
  - jak budować zaufanie w kontaktach z innym,
  - o emocjach – kiedy przeszkadzają, kiedy pomagają i jak sobie z nimi radzić,
  - ja i inni, co pomaga co przeszkadza,
  - wpływ umieszczenia w pieczy na moje życie,
  - uwalnianie od grania ról,
  - uwalnianie od poczucia winy i wstydu związanych z sytuacją życiową wychowanków w pieczy obecną i związana z rodziną pochodzenia.
  Zajęcia dopołudniowe i popołudniowe oraz wieczorne to różnorodne propozycje kadry zaplanowane na bazie ich umiejętności, pasji i zamiłowań lub wynikające z zapotrzebowań uczestników oraz rozwijającego się procesu grupowego. Są to różnego rodzaju zajęcia twórcze, artystyczne oraz zabawy grupowe np. podchody, gry terenowe, zajęcia sportowe itd.
  W programie znajdują się również takie zajęcia obozowe jak ogniska, dyskoteki, wycieczki. W organizowaniu tych aktywności staramy się pobudzać inicjatywę dzieci i ich zainteresowanie otoczeniem – przyrodą i lokalnymi ciekawostkami, tak aby stawały się współtwórcami, a nie tylko biernymi odbiorcami  pomysłów dorosłych i pod tym kątem wybieramy tzw. atrakcję lokalną.
  Harmonogram nie jest sztywną strukturą – stałe są godziny posiłków, początek i zakończenie dnia, spotkania społeczności. Traktujemy go jako niezbędną bazę, która daje poczucie porządku i oparcia, dzięki której możemy pozwolić sobie na swobodę i elastyczność w pozostałym czasie.
  Kadra obozu:
  Wychowawcy to osoby rzetelnie przygotowane zawodowo i sprawdzone  pod względem umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą. Wychowawcy są w większości absolwentami szkoleń w zakresie pomocy pedagogicznej i terapii w tym w szczególności dla dzieci z zaburzeniami więzi, sami są opiekunami zastępczymi zawodowymi , co umożliwia im aktywne wspieranie rozwoju dzieci z rodzinnych form pieczy w codziennych sytuacjach obozowych i podczas zajęć. Dbamy także o to, by pracowali z nami ludzie, którzy zwyczajnie lubią spędzać czas z dziećmi – we wspólnej zabawie, na rozmowach czy dyskusjach. Co roku podnosimy swoje kompetencje opiekuńczo – wychowawcze przygotowujące nas do pracy. Profesjonalna opieka nad dziećmi na obozie, zapewnia rodzicom zastępczym komfort psychiczny, a dzieciom tworzy warunki do zdrowego i twórczego wypoczynku, oraz do nowych doświadczeń społecznych poza środowiskiem rodzinnym i szkolnym.

  W ramach wykupionych atrakcji dla uczestników zaplanowano, m.in.:

  BIESZCZADZKIE OGNISKO – wieczorem rozpalimy wielkie ognisko w Dymnej Chacie podczas którego będziemy smażyć kiełbaski i snuć bieszczadzkie opowieści o traperach,wilkach i niedźwiedziach.

  WYPRAWA NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH – wczesnym rankiem wyruszymy na rakietach w poszukiwaniu tropów mieszkańców lasów – dzików, jeleni, saren i wilków. Wyprawę poprowadzi przewodnik doskonale znający ciekawe miejsca i ukryte ścieżki wiodące brzegiem Jeziora Solińskiego.

  SPA RELAX (2 x po 2 godziny) – zapraszamy na chwilę relaksu w strefie SPA naszego ośrodka. Do dyspozycji Kryty basen z atrakcjami wodnymi, sauna, łaźnia parowa, jacuzzi.

  KULIG Z OGNISKIEM – pęd mroźnego powietrza wdzierającego się pod czapkę, sanie zaprzęgnięte w zawsze zadowolone bieszczadzkie ogiery. Kulig zakończymy ogniskiem z kiełbaskami i gorącą herbatą.

  SKUTERY ŚNIEŻNE

  SZKOLENIE BIESZCZADNIKA

  SEGWAEY

  DYSKOTEKA -FLUO PARTY – nudzą Cię zwyczajne dyskoteki ? Masz ochotę naprawdęzaszaleć ? W rytmie największych przebojów zabawimy się podczas wieczornej imprezy z laserami i malowaniem świecących tatuaży. Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ.

  W zależności od warunków pogodowych oraz wieku i poziomu sprawności uczestników w/w pakiet może być modyfikowany na rzecz innych zamiennych atrakcji.

  Informacje dotyczące zgłoszeń uczestników:

  Zapisy uczestników będą trwały maxymalnie do 15 stycznia 2017r. mailowo /email: magdakoczaj@interia.pl lub telefonicznie 509 181 369/.

  miejsce wypoczynku /ośrodek. można zobaczyć tutaj: http://bialywierch.pl/SAM_5403SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAM_5213SAM_5226SAMSUNG CAMERA PICTURES

 • Podziękowania za udzial w Akci Zostań Mikołajem 2016!

  Data: 2016.12.25 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  PODZIĘKOWAŃ MOC!!!!!!

  1. Już po raz drugi Klub Miłośników Wolontariatu „Azorkowo” przyłączył się do naszej akcji „Zostań Mikołajem” dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej. Młodzi wolontariusze zrealizowali marzenia naszych 13 – stu!!!! dzieci przekazane w listach do Św. Mikołaja.
  W imieniu obdarowanych, ich opiekunów oraz Zarządu naszego Stowarzyszenia składamy serdeczne podziękowania do:
  ZS w Nagawczynie uczniów kasy IV z wychowawczynią Anną Kubisztal, klasa V z wychowawczynią Ireną Wośko, klasa VI z wychowawczynią Beatą Mądro, do Pani Joanny Szalwy Siewierskiej z córkami,
  Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Nagawczynie, Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka” w Nagawczynie Pani Sylwii Chwistek, Niepublicznego i Publicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Pustyni Pań Anety Czarnoty i Renaty Koziary, Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Malucha” w Brzeźnicy” Pani Eweliny Siry oraz Radnej Gminy Dębica Agaty Wiater.

  2. Już po raz trzeci Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie II LO w Dębicy przyłączył się do naszej akcji „Zostań Mikołajem” dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej. Dzięki Wam aż 10 dzieci otrzymało wymarzone prezenty! Dodatkowo wolontariusze szkoły pomogli nam w trakcie imprezy Mikołajkowej rozdać je dzieciom ;-)
  W imieniu obdarowanych, ich opiekunów oraz Zarządu Stowarzyszenia Nowy Dom składamy serdeczne podziękowania:
  - Pani Katarzynie Buszek za zaangażowanie i koordynowanie akcją ;-)
  - Pani Dyrektor Marcie Czekaj
  - Klasie 2 b i wych. Damianowi Cudeckiemu
  - klasie 2c – wych. Elżbieta Jarosz
  - klasie 1d – wych. Dorota Nowak
  - klasie 2d – wych. Barbara Szymaszek
  - W-ce Dyrektor – Iwonie Stasiowskiej
  - uczennicy Annie Skóra
  - Pani Barbarze Szymaszek
  oraz wolontariuszom, którzy pomogli nam w organizacji samej imprezy Mikołajkowej.

  3. Podziękowania dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy), która także wzięła udział w akcji propagowanej przez Nasze Stowarzyszenie.
  Podziękowania dla tych, którzy wywołali tyle uśmiechów na twarzach naszych dzieci:
  Klasa I i IIa (wychowawcy: Agata Bukała i Monika Badowska)
  klasy IIIa, IIIb i IIIc (wych. Renata Gakan, Jolanta Wysokińska i Małgorzata Krzyś)
  klasy IIb i IIc (wych. Małgorzata Węgrzyn i Halina Brotoń)
  klasa Va i Vb (wych. Barbara Krauze i Katarzyna Nylec)
  klasa VI a – wych. Marta Bażela
  Klasa IV b – wych. Joanna Sosin

  4. Podziękowania dla darczyńców indywidualnych:

  Łukasz Agata Morek
  2. Ewa Bednarczyk
  3. Urszula Gurga – SP Pustków
  4. Anna Steliga
  5. Zuzanna Steliga
  6. Paulina Nowak
  7. Aleksandra Fic
  8. Dorota Pietrewicz
  9. Dorota Rączka – Laska
  10. Diana Zawora
  11. Edyta Mędrek – Nicoś – ZS Machowa
  12. Aleksandra Kułek
  13. Katarzyna i Rafał Gospodarczyk
  14. Anna Czopik
  15. Danuta Wójcik
  16. Małgorzata Burdzy – ZSZ im. E. Kwiatkowskiego
  17. Anna Drwiła
  18. Aneta Raś
  19. Michał Furmański
  20. Weronika Wróbel
  21. Barbara K.
  22. ZS w Żyrakowie
  23. Piotr Karol
  24. Joanna Góra
  25. Dagmara Depaswiatecznie swiatecznie cci20161219

  Życzymy Wam aby radość, którą sprawiliście naszym dzieciom wracała do Was przez cały nadchodzący rok – najpiękniejszych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

   

   

 • Posumowanie Akcji Zostań Mikolajem 2016

  Data: 2016.12.25 | Kategoria: Aktualności | Odpowiedzi: 0

  Wspaniała zabawa i radości co nie miara z otrzymanych prezentów. Warto uczestniczyć w takiej imprezie, aby widzieć twarze rozpromienionych dzieciaków.
  Wszystkim Mikołajom baaaaaardzo dzię15540866_947813125362796_8575356490812208783_o15578218_947809738696468_1261620649300881144_o15578368_947809345363174_5761028890026997086_o15591174_947809722029803_5927846970971269447_o15578274_947809452029830_2227583623460625068_okujemy! W tym roku dzięki Wam aż 65 dzieci otrzymało wymarzone prezenty ;-)
  Piękne prezenty robiły wrażenie, maluchy z ciekawością krążyły wokół i z niecierpliwością kukały, czy aby na pewno moje marzenie zostało zrealizowane. Z pewnością nikt nie był rozczarowany.
  Dziękujemy także Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Dębicy za udostępnienie sali oraz wolontariuszom z II LO w Dębicy.
  Zapraszamy to fotogalerii.

 • Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Stowarzyszeniu Nowy Dom

  Data: 2016.11.22 | Kategoria: Aktualności, Oferta szkoleniowa, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny SND, wydarzenia | Odpowiedzi: 0

  Z dumą i radością informujemy, iż z dniem 2 listopada 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia Nowy Dom powołał Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny.

  • W ramach Ośrodka:dokonujemy diagnozy i wydajemy opinię z zaleceniami,
  • na wniosek rodziców/opiekunów tworzymy indywidualne programy terapeutyczne,
  • dzieci, które pracują programem terapeutycznym są pod stałą opieką terapeuty,
  • prowadzimy konsultacje i poradnictwo dla rodziców dzieci z FAS/FASD by mogli lepiej rozumieć co dzieje się z ich dziećmi i wiedzieli jak je wspierać,
  • wspieramy rodziców/opiekunów w grupach wsparcia i grupach edukacyjno-wspierających,
  • prowadzimy szkolenia dla młodzieży i różnych grup zawodowych (pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników schronisk dla kobiet i rodzin).

  DIAGNOZA w kierunku FASD:

  Diagnostyką zaburzeń rozwojowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych,  u których w wywiadzie prenatalnym występuje alkohol.

  - diagnostyka Kwestionariuszem Waszyngtońskim (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington zwalidowany w Ośrodku FASTRYGA w Lędzinach)

  • ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego

  • diagnostyka zaburzeń przywiązania /RAD/

  • różnicowanie w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domów dziecka;

  Diagnoza FASD składa się z trzech etapów:

  1. Spotkanie z opiekunem w celu omówienia problemów sprawianych przez dziecko, wspólne wypełnienie wywiadu diagnostycznego, analiza dokumentów przedstawionych przez opiekuna dziecka.

  2. Przeprowadzenie badania dziecka Kwestionariuszem Waszyngtońskim oraz profilem neurorozwojowym, ewentualne inne badania diagnostyczne zgodnie z kompetencjami terapeuty oraz zgodnie ze wstępną diagnozą problemów dziecka skierowanie do innych poradni (np. na badanie genetyczne, neurologiczne itd.)

  3. Opracowanie opinii i ustalanie propozycji terapeutycznych dla dziecka i rodziny. Spotkanie z opiekunem i dzieckiem w celu omówienia wydanych dokumentów.

  Koszt: 250 zł/negocjacja cen przy 2 lub więcej dzieci w rodzinie

  Domowe programy terapeutyczne

  Jeśli opiekun wyrazi wolę pracy z dzieckiem wg domowego programu terapeutycznego dla dzieci z FAS/FASD, zaburzeniami przywiązania oraz dziećmi autystycznymi, wówczas  systematycznie zapraszany jest na spotkania z dzieckiem (co 4-8 tyg, w zależności od przypadku) w celu badania postępów jego rozwoju i weryfikacji domowego programu terapeutycznego (nowy zestaw ćwiczeń domowych).Umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych.

   Poszczególne etapy trwają w rożnych okresach czasowych i dostosowane są do indywidualnej sytuacji rodziny. Czas trwania danego etapu zależy od wielu czynników: wieku metrykalnego i rozwojowego dziecka, dotychczasowej dokumentacji dziecka i zebranych informacji o jego stanie zdrowia i rozwoju psychospołecznym. Terapia trwa 2-3 lata.

  Diagnoza i terapia jest wykonywana w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia. Ceny są ustalane indywidualnie w zależności od sytuacji dziecka i rodziny.

  Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna:

  • dzieci do 4 roku życia (1-2 spotkania) 180zł

  • dzieci 5-7 roku życia (1-2 spotkania) 200zł

  • dzieci starsze (1-2 spotkania) 250zł

  TERAPIA:

  • KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE:

  • godzinna 60zł,

  • neurorozwojowa (wg programu stymulacji i wygaszania odruchów): oferta w przygotowaniu

  • integracji sensorycznej: oferta w przygotowaniu

  • pedagogiczna: 50zł (50 min.)

  • logopedyczna: 50 (60 min.)

  Szkolenia FASD

  Prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych:

  pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz opiekunów zastępczych i rodziców wychowujących dzieci z FAS.

  Przykładowe tematy prowadzonych szkoleń: Wychowawca/opiekun w kontakcie z dzieckiem z FAS/FASD” - zajęcia warsztatowe dla opiekunów zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (6 godz.)

  •  „Rola pracownika pomocy społecznej we wspieraniu rodzinnych form opieki zastępczej w prawidłowej opiece nad dzieckiem z grupy ryzyka FASD” – szkolenie warsztatowe dla pracowników pomocy społecznej (36 godz.)

  • Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym w szkole i w domu” – szkolenie warsztatowe dla kadry pedagogicznej szkół (3 godz.).

  • FAS w pigułce” – szkolenie dla pedagogów szkolnych (12 godz.)

  • Dziękuję! Nie piję za jego zdrowie” – zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet (2 godz.)„Portret dziecka z FAS” - wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (2 godz.)

  •  „Podstawy wiedzy o FAS” - wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (2 godz.) 

  • Zrozumieć dziecko z RAD – (Reactive Attachment Disorder- Zespół Zaburzenia Więzi)”

  Istnieje również możliwość dostosowania tematyki i zakresu szkolenia do poszczególnych grup odbiorców.

  ZAPRASZAMY do korzystania z poszerzonej oferty

  wizyty, konsultacje i zamówienia umawiane są telefonicznie tel. 509 181 369

  /miejsce: Dębica, ul. Kościuszki 31 bud. 50/4/

 • Oswoić znaczy stworzyć więzi

  Data: 2016.10.10 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  To był weekend pełen wrażeń i pozytywnych emocji ;-)
  Kto nie był niech żałuje ;-)
  Mowa o szkoleniu pt.Oswoić znaczy stworzyć więzi – tworzenie więzi z dzieckiem w pieczy zastępczej jako podstawa relacji wychowawczej, przeprowadzonego przez P. Małgorzatę Michel z APERTI. Masaż Shantala, którego mogliśmy doświadczyć na sobie, terapia śmiechem, techniki oddechowe, czy przymusowe przytulanie sprawiło, że wreszcie i my opiekunowie poczuliśmy się dopieszczeni ;-) a przez to na pewno bardziej skuteczni!
  Szkolenie zorganizowano w ramach projektu „pn. „Silni
  i skuteczni – opiekunowie opiekunom” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020.
  Wszystkim uczestnikom oraz zarażającej pozytywną energią prowadzącej jeszcze raz serdecznie dziękuję!

  M. Kocza- Kizior logo-rops 20161008_1434510 20161008_143441 20161009_124952 20161009_104505 20161008_143430

 • Zostań Mikołajem!

  Data: 2016.10.08 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  plakat-zostan-mikolajem mikolaj

  Choć za oknem jesienna aura nasze dzieci już piszą listy do Mikołaja spisując swoje marzenia i oczekując na ich spełnienie….w związku z tym jak co roku chcemy zaprosić Państwa do naszej Akcji Zostań Mikołajem!
  polegającym na wcieleniu się w rolę św. Mikołaja
  dla jednego konkretnego dziecka z rodziny zastępczej
  lub rodzinnego domu dziecka.

  Nasze stowarzyszenie Nowy Dom działa od 2008 roku i zrzesza 25 rodzin, w których jest łącznie ok. 100 dzieci. Wszyscy mieszkamy na terenie woj. Podkarpackiego (powiaty: dębicki, jasielski, ropczycko-sędziszowski, leski, krośnieński i strzyżowski).
  Misją naszego stowarzyszenia jest „…aby dzieci maiły dom…”, dlatego wspieramy rodziny zastępcze w ich codziennym funkcjonowaniu, przygotowujemy także kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  i propagujemy idę rodzicielstwa zastępczego.
  Istnienie Nowego Domu oraz wszelkie nasze działania są odpowiedzią na wielką potrzebę niesienie wsparcia i pomocy dzieciom, które z różnych powodów nie mogą być w swoich rodzinach. Bardzo nam zależy, aby problemy tych dzieci stały się problemami społeczeństwa, żeby silni część swoich zasobów, możliwości poświęcili na rzecz tych słabszych, często niechcianych i spychanych na margines.
  Projekty ZOSTAŃ MIKOŁAJEM jest zaproszeniem dla każdego, kto chciałby wykonać taki pierwszy krok.
  Jak działa program:
  1. Zainteresowany zgłasza chęć zostania Mikołajem najpóźniej do 10 grudnia 2016 r. wysyłając e-mail na adres: stowarzyszenienowydom@interia.pl (podają numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty mailowej lub tradycyjnej).
  2. Ochotnik (Mikołaj) otrzymuje list do św. Mikołaja napisany przez dziecko.
  3. Mikołaj czyta list i przygotowuje prezent zgodny z prośbą w nim zawartą (maksymalna wartość prezentu do 150 zł)
  4. Mikołaj dostarcza prezent do Wskazanego przez nas punktu odbioru (Zawierzbie 36; 39 – 204 Żyraków)
  5. Przekazujemy dziecku prezent w imieniu Mikołaja na spotkaniu Mikołajkowym zorganizowanym przez nasze Stowarzyszenie w dniu 17 grudnia 2016 r.
  Zapraszamy, Zostań Mikołajem!
  Kontakt: Magdalena Koczaj – Kizior, Tel. 509 181 369, magdakoczaj@interia.pl

 • Konferencja kończąca projekt Nauka łatwa sztuka

  Data: 2016.10.08 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  Z dniem 30 września br. zakończyliśmy dwuletni projekt „Nauka łatwa sztuka dofinansowany ze środków MPRiPS w ramach programu FIO. W dniu 28.09.2019r. To byłbdc dobry projekt, który pozwolił nam realizować nasze działania na dużo większą skalę – o tym, ze jest to obiektywna opinia świadczy chociażby fakt, iż został on ujęty w opublikowanym przez Ministerstwo Atlasie Dobrych Praktyk. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy konferencję pt. Dziecko w pieczy – wspólna sprawa, na którą zaprosiliśmy wszystkich przedstawicieli systemu pieczy zastępczej. Dziękujemy przybyłym za uczestnictwo. Wspaniale wiedzieć że w naszym powiecie dzięki skutecznej pracy z rodziną nie ma dzieci oczekujących na umieszczenie w pieczy!

 • Szkolenie zespołu diagnostycznego SND!!!!

  Data: 2016.10.05 | Kategoria: Bez kategorii | Odpowiedzi: 0

  logo-rops 20160923_152429 20160923_152633 20160923_152636 20160923_152645
  Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie, w ramach projektu pn.: „Silni i skuteczni – opiekunowie opiekunom”
  dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020, przeszkoliło 6 osób /pedagodzy, psycholog, terapeuci, neurolog/ szkoleniem Kwestionariusz Waszyngtoński Fundacja FASTRYGA , szkolenia zbliża nas wielkimi krokami do profesjonalnej diagnostyki neurorozwojowej dzieci umieszczanych w pieczy, z której będą mogły korzystać już niebawem zainteresowane rodziny z terenu podkarpacia.

Kategorie wpisów

Mapa strony

Organizacje wspierające RZ

Przydatne linki

strony o RZ

Archiwum

Tagi